CENTRAL COMMISSION FOR HOLDING ELECTIONS AND REFERENDUMS IN TURKMENISTAN

BAHAR SAÝLAWLARY WE KÄMIL MAKSATNAMALAR

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň saýlawlary boýunça döredilen 125 saýlaw okrugyna ýurdumyzdaky syýasy partiýalardan we raýatlar toparlaryndan hödürlenilen dalaşgärleriň maksatnamalary diňe bir...

https://saylav.gov.tm/en/articles/50
DALAŞGÄRLERI BELLIGE ALMAK

Öz ösüşiniň hil taýdan täze tapgyryna gadam basan türkmen jemgyýetinde 2018-nji ýylyň 25-nji martynda geçiriljek saýlawlar raýatlarymyzyň syýasy işjeňliginiň derejesini ýene bir gezek dünýä aýan etjek...

https://saylav.gov.tm/en/articles/49
BAHAR SAÝLAWLARY: GOLLANMALAR, ÝATLAMALAR...

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda durmuşa geçirilýän demokratik ýörelgeleri has-da ýaýbaňlandyrmak babatynda saýlaw toparlarynyň...

https://saylav.gov.tm/en/articles/48
DALAŞGÄRIŇ YNANYLAN ADAMLARYNY KESGITLEMEK

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Mejlisiniň 2017-nji ýylyň 25-nji noýabrynda kabul eden karary esasynda, Türkmenistanyň Mejlisiniň altynjy çagyrylyşynyň deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher halk masl...

https://saylav.gov.tm/en/articles/47
BAHAR SAÝLAWLARYŇYZ HAÝYRLY BOLSUN, WATANDAŞLAR!

Türkmen  tebigatyny joşa getirip, ony läle-reýhana büräp, beýik ýaşaýşa ynamdyr ylham paýlap, ynsan  balasynyň nepesini, tutuş durkuny durlap, kükreýip gelýän ajaýyp bahar paslynda geçiriljek saýlawla...

https://saylav.gov.tm/en/articles/46
«KÜÝÜM KÄMILDEDIR, GÖZÜM MERTDEDIR»

Ruhubelentlik sili tolkun atýan kämil jemgyýetde  ýaşaýan, rysgal-döwleti  zyýada türkmen raýatlary pasly-baharyň ilkinji aýynda – martda geçiriljek saýlawlara örän ynamly barýarlar. Olar şu günlerden...

https://saylav.gov.tm/en/articles/45
SAÝLAWLARA TAÝÝARLYK IŞLERI ÝAÝBAŇLANÝAR

Nusgawy ösüşleri bilen owazasy yklymlar aşan hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiziň raýatlary agzybirlikde saýlawlara barýar. «Agzybire — Taňry biýr!» diýen atalar sözüne eýerýän hemem öz milli L...

https://saylav.gov.tm/en/articles/43
MART SAÝLAWLARY: DALAŞGÄRLERI HÖDÜRLEMEK WE OLARY BELLIGE ALMAK

Şu ýylyň mart aýynda geçiriljek saýlawlara taýýarlyk görmegiň çäklerinde dalaşgärleri hödürlemek we olary bellige almak işleriniň guramaçylykly amala aşyrylmagy üçin ykjam taýýarlyk görülýär. Türkmeni...

https://saylav.gov.tm/en/articles/42
MART SAÝLAWLARY: OKRUG WE GEŇEŞLIK SAÝLAW TOPARLARYNY DÖRETMEK

Şu günler ýurdumyzda 2018-nji ýylyň 25-nji martynda geçiriljek Türkmenistanyň  Mejlisiniň  deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň  agzalarynyň saýlawlaryny geçirmekli...

https://saylav.gov.tm/en/articles/41
ÜÇÜNJI MÜŇÝYLLYGYŇ ON SEKIZINJI ÝYLY

Mawy Zeminiň gülläp ösýän döwletleriniň sanawyna ymykly goşulan hemişelik Bitarap Türkmenistanyň bagtyýar raýatlary üçünji müňýyllygyň on sekizinji ýylyna ruhubelentlik bilen gadam basýar. Köňülleri ş...

https://saylav.gov.tm/en/articles/40