TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

Durdugylyç Orazow Daşoguz welaýatynyň saýlawçylaryny saýlawlaryň öň ýanyndaky maksatnamasy bilen tanyşdyrdy

Şu gün Daşoguz welaýatynyň döwlet drama teatrynda Türkmenistanyň Prezidentligine dalaşgär – Agrar partiýanyň Mary welaýat komitetiniň başlygy Durdugylyç Orazow bilen ýurdumyzyň demirgazyk welaýatynyň...

https://saylav.gov.tm/tk/news/97
Süleýmannepes Nurnepesow Lebap welaýatynyň saýlawçylary bilen duşuşdy

Şu gun Lebap welaýatynyň merkezinde saýlawçylaryň Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär – “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň “Garabogazsulfat” önümçilik birleşiginiň baş direktory Süleýmannepe...

https://saylav.gov.tm/tk/news/96
Maryda saýlawçylaryň Serdar Jelilow bilen duşuşygy geçirildi

Şu gün bu ýerde saýlawçylaryň ýokary döwlet wezipesine dalaşgär -- Ahal welaýatynyň ykdysadyýet we ösüş müdiriýetiniň başlygy Serdar Jelilow bilen duşuşygy boldy. M.Kemine adyndaky döwlet drama tea...

https://saylav.gov.tm/tk/news/95
GDA-nyň Synçylar toparynyň agzalary dalaşgärleriň ynanylan wekilleri bilen duşuşyklary dowam edýärler

GDA-nyň Synçylar toparynyň Ştabynyň ýolbaşçysy Ý.Sloboda Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň ýolbaşçy düzümi bilen duşuşyk geçirdi. Onda häzirki döwürde geçýän jemgyýetçilik-syýasy çäräniň meselele...

https://saylav.gov.tm/tk/news/94
Türkmenistana ÝHHG-niň topary geldi

Şu gün Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Demokratik institutlary we adam hukuklary boýunça edarasynyň agza...

https://saylav.gov.tm/tk/news/93
Saýlawçylaryň dykgatyna!

Türkmenistanyň Merkezi saýlaw topary Aşgabat şäher häkimliginiň «Mekan» köşginde Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär Serdar Jelilowyň saýlawçylar bilen duşuşygynyň geçirilýändigini habar ber...

https://saylav.gov.tm/tk/news/91
GDA-dan synçylar Toparynyň Ştabynyň ýolbaşçysy Ýewgeniý Sloboda Prezident saýlawrynyň guramaçylygyna ýokary baha berýär

Ýewgeniý Sloboda synçylar toparynyň häzirki saýlawlara taýýarlygyň gidişi we toparyň işiniň ilkinji netijeleri barada interwýu berdi.  - Ýewgeniý Aleksandrowiç, GDA-dan synçylat toparynyň nähili yg...

https://saylav.gov.tm/tk/news/92
Dalaşgär Meretdurdy Gurbanow Aşgabatda saýlawçylar bilen duşuşdy

Aşgabat şäheriniň häkimliginiň “Mekan” köşgünde saýlawçylaryň döwlet Baştutany wezipesine dalaşgärleriň biri – Daşoguz welaýatynyň häkiminiň orunbasary Meretdurdy Gurbanow bilen duşuşygy boldy. Bu ýer...

https://saylav.gov.tm/tk/news/90
Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça öňünden ses bermek başlanýar

2017-nji ýylyň 12-nji fewralynda boljak Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryny guramaçylykly geçirmek, Türkmenistanyň raýatlarynyň saýlawlara gatnaşmak hukuklaryny üpjün etmek üçin giň mümkinçilikl...

https://saylav.gov.tm/tk/news/89
Saýlawçylaryň dykgatyna!

2017-nji ýylyň 1-nji fewralynda saýlawçylaryň Türkmenistanyň Prezidentiniň wezipesine dalaşgärler bilen duşuşyklary geçiriler. Serdar Jelilow bilen duşuşyk Mary welaýatynyň M. Kemine adyndaky Döwle...

https://saylav.gov.tm/tk/news/88