TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

Demokratik saýlawlar we zenanlaryň gender deňligi

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 29-njy maddasynda ýurdumyzda erkekleriň we zenanlaryň deň hukuklarynyň bardygy kesgitlenilendir. Zenanlaryň bu deňligi 2023-nji 26-njy martynda geçiriljek ählumumy dem...

https://saylav.gov.tm/tk/news/459
ÝHHG-niň wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi

Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ÝHHG) Demokratik institutlar we adam hukuklary baradaky býurosynyň saýlawlar boýunça baha beriş topary paýtagtymyza geldi. Wekiliýet Türkmenistanyň Me...

https://saylav.gov.tm/tk/news/458
Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary boýunça öňünden ses bermek başlandy

2023-nji ýylyň 26-njy martynda boljak Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň  agzalarynyň saýlawlarynda raýatlarymyzyň saýlawlara gatnaşmak...

https://saylav.gov.tm/tk/news/457
GDA-nyň synçylar toparynyň wekilleri ýurdumyzyň welaýatlarynda iş saparda bolýarlar.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe, öz ösüşiniň hil taýdan täze tapgyryna gadam basan türkmen jemgyýetinde 2023-nji ýylyň 26-njy martynda geçiriljek saýlawlara syn etmek üçin uzak möh...

https://saylav.gov.tm/tk/news/456
Dalaşgärleriň saýlawçylar bilen duşuşyklary dowam edýär.

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 26-njy martynda  ýurdumyzda kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edara bolan Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, döwlet häkimiýetiniň ýerli wekilçilikl...

https://saylav.gov.tm/tk/news/455
GDA-nyň synçylary saýlaw möwsümine syn etmäge girişdiler

Türkmenistanda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň halkara synçylary hökmünde uzak möhletleýin gelýän wekilleri hem-de onuň edarasy öz işine başlady. Wekiliýet Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň...

https://saylav.gov.tm/tk/news/454
Dalaşgärleri bellige almak tamamlandy

Ýurdumyzda Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň şu ýylyň 26-njy martynda geçiriljek saýlawlary boýunça dalaşgärleri bellige al...

https://saylav.gov.tm/tk/news/453
Dalaşgärleri bellige almak dowam edýär

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadagly Serdarymyz tarapyndan saýlaw ulgamyna aýratyn üns we ýardam berilýär. Bu babatda hormatly Prezidentimiz: «Türkmen döwletiniň, milli jemgyý...

https://saylav.gov.tm/tk/news/452
Dalaşgärleri hödürlemek möwsümi tamamlandy

Ýurdumyzda Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň şu ýylyň mart aýynyň soňky ýekşenbesinde geçiriljek saýlawlary boýunça dalaşgä...

https://saylav.gov.tm/tk/news/451
Dalaşgärleri hödürlemek dowam edýär

Mälim bolşy ýaly, «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edilen 2023-nji ýylyň 26-njy martynda geçiriljek Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher halk maslahatlar...

https://saylav.gov.tm/tk/news/450