TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

Merkezi saýlaw topary saýlawlaryň jemlerini jemledi

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary  geçirmek boýunça  merkezi toparda metbugat maslahaty geçirildi. Onda 28-nji martda ýurdumyzda ilkinji gezek geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk...

https://saylav.gov.tm/tk/news/251
Saýlawlar boýunça ses bermek tamamlandy

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlarynda saýlawçylar – welaýat we Aşgabat şäher halk maslahatlarynyň agzalarynyň 98,7% işjeň ýagdaýda ses berdiler. Has takygy, Ahal w...

https://saylav.gov.tm/tk/news/250
Saýlawlar boýunça ses bermek başlandy

2021-njy ýylyň 28-nji martynda saýlaw uçastoklarynyň hemmesinde sagat 10-da ses bermek başlandy. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlary boýunça saýlawçylaryň, ýagny...

https://saylav.gov.tm/tk/news/249
Wagyz işleri tamamlandy

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 63-nji maddasyna laýyklykda, wagyz işleri dalaşgäriň bellige alnan gününden başlanýar we saýlawlaryň geçiriljek gününden bir gün öň bes edilýär. Ýurdumyzda bu möwsü...

https://saylav.gov.tm/tk/news/248
Dalaşgärleriň saýlawçylar bilen geçirýän duşuşyk ýygnaklary dowam edýär

2021-nji ýylyň mart aýynyň soňky ýekşenbesinde geçiriljek Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň  saýlawlary boýunça wagyz işleri dowam edýär. Welaýatlaryň, Aşgabat şäheriniň...

https://saylav.gov.tm/tk/news/247
Saýlaw uçastoklarynyň ýerleşýän ýeri

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlarynda welaýat, Aşgabat şäher halk maslahatlarynyň agzalarynyň – saýlawçylaryň ses bermekleri üçin saýlaw uçastoklarynyň 6-sy döredi...

https://saylav.gov.tm/tk/news/246
Dalaşgärleriň saýlawçylar bilen duşuşyklary başlandy

Milli Liderimiziň ynsanperwer başlangyçlary esasynda, demokratik ýörelgeler barha giň gerim alýan asuda, parahat ýurdumyzda, häzirki wagtda mart aýynyň 28-inde boljak Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Ha...

https://saylav.gov.tm/tk/news/245
Dalaşgärleri bellige almak tamamlandy

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 6 belgili 50-nji maddasyna laýyklykda, şu ýylyň 28-nji martynda geçiriljek Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlary boýunça dalaşgärleri...

https://saylav.gov.tm/tk/news/244
Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň mejlisi geçirildi

Hormatly Prezidentimiziň-ýaňy ýakynda Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlary bilen geçiren duşuşygynda beren pähim-parasatly tabşyryklaryndan ugur alyp, 2021-nji ýylyň 28-nji martynda geçiriljek Türkme...

https://saylav.gov.tm/tk/news/243
Dalaşgärleri hödürlemek möwsümi dowam edýär

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 28-nji martynda ýurdumyzda kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edara bolan Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlary geçiriler...

https://saylav.gov.tm/tk/news/242