TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

Öňünden ses bermek tamamlandy

Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça on gün öňünden ses bermek işleri 11-nji martda sagat 18:00-da tamamlandy. Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň, konsullyk ed...

https://saylav.gov.tm/tk/news/330
Türkmenistanyň merkezi saýlaw toparynyň ýolbaşçysy Türkiýe Respublikasynyň Ýokary saýlaw geňeşiniň wekilleri bilen duşuşdy

2022-nji ýylyň 10-njy martynda Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň başlygy Gulmyrat Myradow ýurdumyza halkara synçy hökmünde gelen, Türkiýe Respublikasynyň Ýo...

https://saylav.gov.tm/tk/news/324
Ilkinji gezek ses berýän ýaş saýlawçylar

Şu ýylyň 12-nji martynda geçiriljek Prezident saýlawlarynda 18 ýaşyny dolduryp, saýlaw uçastoklarynda ilkinji gezek ses berýän ýaş saýlawçylaryň ýurdumyz boýunça jemi 98.940-dan gowragy hasaba alyndy....

https://saylav.gov.tm/tk/news/311
Halkara synçylary gelip başlady

Prezident saýlawlaryna syn etmek üçin şu ýylyň 9-njy martyndan başlap, ýurdumyza dünýäniň dürli künjeklerinden halkara synçylary gelip başladylar. Halkara synçylarynyň düzüminde Garaşsyz Döwletleri...

https://saylav.gov.tm/tk/news/304
Saýlaw uçastoklarynda arassaçylyk-keselleriň öňüni alyş çäreleri geçiriler

Saýlawlar güni saýlaw uçastoklarynda ses berlende saýlawçylaryň ýokanç kesellerden goraglylygyny üpjün etmek öňde durýan wajyp wezipeleriň biridir. Şu maksat bilen, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş w...

https://saylav.gov.tm/tk/news/323
Ses bermegiň geçirilişine on-line tertibinde syn etmek

Ýurdumyzyň sanly ulgamy ösdürmek baradaky syýasatynyň çäklerinde, Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça Aşgabat şäherinde we welaýatlarymyzda döredilen saýlaw uçastoklarynyň ýüzlerçesinde wi...

https://saylav.gov.tm/tk/news/316
Dalaşgärleriň duşuşyk ýygnaklary tamamlandy

Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgärleriň öz maksatnamalaryny beýan etmek üçin ýurdumyzyň welaýatlarynda we Aşgabat şäherinde saýlawçylar bilen geçirýän duşuşyk ýygnaklary 2022-nji ýylyň 9-nj...

https://saylav.gov.tm/tk/news/297
Daşary ýurtlarda ses bermek

2022-nji ýylyň 12-nji martynda geçiriljek Prezident saýlawlarynda daşary ýurtlarda bolýan raýatlarymyzyň ses bermek hukuklaryny üpjün etmek maksady bilen, Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik...

https://saylav.gov.tm/tk/news/295
Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça öňünden ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 73-nji maddasyna laýyklykda,  şu günler Prezident saýlawlary boýunça öňünden ses bermek işleri dowam edýär. Has takygy, 2022-nji 6-njy marty ýagdaýyna görä, ýurt boýun...

https://saylav.gov.tm/tk/news/290
Milli synçylar saýlaw möwsümine syn edýärler

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 6-njy maddasyna laýyklykda, ýurdumyzda 12-nji martda geçiriljek Prezident saýlawlary boýunça milli synçylaryň jemi 2726-sy Merkezi saýlaw toparynda bellige alyndy....

https://saylav.gov.tm/tk/news/286