TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

Dalaşgärleriň saýlawçylar bilen geçirýän duşuşyk ýygnaklary dowam edýär

2021-nji ýylyň mart aýynyň soňky ýekşenbesinde geçiriljek Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň  saýlawlary boýunça wagyz işleri dowam edýär. Welaýatlaryň, Aşgabat şäheriniň...

https://saylav.gov.tm/tk/news/247
Saýlaw uçastoklarynyň ýerleşýän ýeri

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlarynda welaýat, Aşgabat şäher halk maslahatlarynyň agzalarynyň – saýlawçylaryň ses bermekleri üçin saýlaw uçastoklarynyň 6-sy döredi...

https://saylav.gov.tm/tk/news/246
Dalaşgärleriň saýlawçylar bilen duşuşyklary başlandy

Milli Liderimiziň ynsanperwer başlangyçlary esasynda, demokratik ýörelgeler barha giň gerim alýan asuda, parahat ýurdumyzda, häzirki wagtda mart aýynyň 28-inde boljak Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Ha...

https://saylav.gov.tm/tk/news/245
Dalaşgärleri bellige almak tamamlandy

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 6 belgili 50-nji maddasyna laýyklykda, şu ýylyň 28-nji martynda geçiriljek Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlary boýunça dalaşgärleri...

https://saylav.gov.tm/tk/news/244
Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň mejlisi geçirildi

Hormatly Prezidentimiziň-ýaňy ýakynda Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlary bilen geçiren duşuşygynda beren pähim-parasatly tabşyryklaryndan ugur alyp, 2021-nji ýylyň 28-nji martynda geçiriljek Türkme...

https://saylav.gov.tm/tk/news/243
Dalaşgärleri hödürlemek möwsümi dowam edýär

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 28-nji martynda ýurdumyzda kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edara bolan Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlary geçiriler...

https://saylav.gov.tm/tk/news/242
Dalaşgärleri hödürlemek dowam edýär

"Türk­me­nis­tan — pa­ra­hat­çy­ly­gyň we yna­nyş­ma­gyň Watany!" diýlip yglan edilen 2021-nji ýylyň mart aýynyň soňky ýekşenbesinde geçiriljek Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalar...

https://saylav.gov.tm/tk/news/240
Dalaşgärleri hödürlemek çärelerine badalga berildi

Türkmenistanda Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň agzalarynyň 28-nji martda boljak saýlawlaryna işjeň taýýarlyk görülýär. Saýlaw kanunçylygyna laýyklykda, 6-njy fewralda dalaşgärleri hödürlemek çärelerin...

https://saylav.gov.tm/tk/news/239
Okuw maslahatlary geçirildi.

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 28-nji martynda geçiriljek Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlaryna taýýarlyk görmek we guramaçylykly geçirmek boýunça alnyp barylýan işleri...

https://saylav.gov.tm/tk/news/238
Milli synçylar bellige alyndy

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 6-njy maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlary boýunça dowam edýän jemgyýetçilik-syýasy çäräniň çäklerinde milli s...

https://saylav.gov.tm/tk/news/237