TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryň saýlawlary boýunça sagat 13-e çenli saýlawçylaryň 61,68% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 61,95%, Balkan welaýatynda 59,93%, Daşoguz wela...

https://saylav.gov.tm/tk/news/465
Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryň saýlawlary boýunça sagat 11-e çenli saýlawçylaryň 43,73% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 43,81%, Balkan welaýatynda 42,95%, Daşoguz wela...

https://saylav.gov.tm/tk/news/464
Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryň saýlawlary boýunça sagat 9-a çenli saýlawçylaryň 22,01% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 22,79%, Balkan welaýatynda 23,52%, Daşoguz welaý...

https://saylav.gov.tm/tk/news/463
Saýlawlar boýunça ses bermek başlandy!

2023-nji ýylyň 26-njy martynda saýlaw uçastoklarynyň 2644-siniň hemmesinde sagat 7-de ses bermek başlandy we 19-da tamamlanýar. Saýlawlar boýunça saýlawçylaryň jemi 3496304-si hasaba alyndy. Has...

https://saylav.gov.tm/tk/news/462
Merkezi saýlaw toparynyň başlygy GDA-nyň synçylar toparynyň ýolbaşçysy bilen duşuşdy

2023-nji ýylyň 22 martynda Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň başlygy Mejlisiň deputatlarynyň saýlawlaryna syn etmek boýunça GDA-nyň toparynyň ýolbaşçysy hök...

https://saylav.gov.tm/tk/news/461
Öňünden ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň, geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary boýunça öňünden ses bermek 2023-nji ýylyň 16-njy martyndan başlandy we her gün s...

https://saylav.gov.tm/tk/news/460
Demokratik saýlawlar we zenanlaryň gender deňligi

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 29-njy maddasynda ýurdumyzda erkekleriň we zenanlaryň deň hukuklarynyň bardygy kesgitlenilendir. Zenanlaryň bu deňligi 2023-nji 26-njy martynda geçiriljek ählumumy dem...

https://saylav.gov.tm/tk/news/459
ÝHHG-niň wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi

Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ÝHHG) Demokratik institutlar we adam hukuklary baradaky býurosynyň saýlawlar boýunça baha beriş topary paýtagtymyza geldi. Wekiliýet Türkmenistanyň Me...

https://saylav.gov.tm/tk/news/458
Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary boýunça öňünden ses bermek başlandy

2023-nji ýylyň 26-njy martynda boljak Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň  agzalarynyň saýlawlarynda raýatlarymyzyň saýlawlara gatnaşmak...

https://saylav.gov.tm/tk/news/457
GDA-nyň synçylar toparynyň wekilleri ýurdumyzyň welaýatlarynda iş saparda bolýarlar.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe, öz ösüşiniň hil taýdan täze tapgyryna gadam basan türkmen jemgyýetinde 2023-nji ýylyň 26-njy martynda geçiriljek saýlawlara syn etmek üçin uzak möh...

https://saylav.gov.tm/tk/news/456