TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

Dalaşgärleriň saýlawçylar bilen duşuşyklary dowam edýär.

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 26-njy martynda  ýurdumyzda kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edara bolan Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, döwlet häkimiýetiniň ýerli wekilçilikl...

https://saylav.gov.tm/tk/news/455
GDA-nyň synçylary saýlaw möwsümine syn etmäge girişdiler

Türkmenistanda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň halkara synçylary hökmünde uzak möhletleýin gelýän wekilleri hem-de onuň edarasy öz işine başlady. Wekiliýet Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň...

https://saylav.gov.tm/tk/news/454
Dalaşgärleri bellige almak tamamlandy

Ýurdumyzda Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň şu ýylyň 26-njy martynda geçiriljek saýlawlary boýunça dalaşgärleri bellige al...

https://saylav.gov.tm/tk/news/453
Dalaşgärleri bellige almak dowam edýär

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadagly Serdarymyz tarapyndan saýlaw ulgamyna aýratyn üns we ýardam berilýär. Bu babatda hormatly Prezidentimiz: «Türkmen döwletiniň, milli jemgyý...

https://saylav.gov.tm/tk/news/452
Dalaşgärleri hödürlemek möwsümi tamamlandy

Ýurdumyzda Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň şu ýylyň mart aýynyň soňky ýekşenbesinde geçiriljek saýlawlary boýunça dalaşgä...

https://saylav.gov.tm/tk/news/451
Dalaşgärleri hödürlemek dowam edýär

Mälim bolşy ýaly, «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edilen 2023-nji ýylyň 26-njy martynda geçiriljek Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher halk maslahatlar...

https://saylav.gov.tm/tk/news/450
Saýlawlara taýýarlyk: okuw maslahatlary geçirildi

2023-nji ýylyň 26-njy martynda geçiriljek Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlaryna taýýarlyk işleriniň çäklerinde, sa...

https://saylav.gov.tm/tk/news/449
Dalaşgärleri bellige almak möwsümi başlandy

2023-nji ýylyň 26-njy martynda geçiriljek Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary boýunça syýasy partiýalar we raýat...

https://saylav.gov.tm/tk/news/448
Dalaşgärleri hödürlemek möwsümi

Mälim bolşy ýaly, 2023-nji ýylyň 26-njy martynda geçiriljek Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň we Ge­ňeşleriň agzalarynyň saýlawlary boýunça saýlaw...

https://saylav.gov.tm/tk/news/447
Saýlaw möwsümi yglan edildi

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň 2023-nji ýylyň 12-nji ýanwarynda çykaran karary esasynda, Türkmenistanyň Mejlisiniň ýedinji çagyrylyşynyň deputatlarynyň, welaýat, etrap we...

https://saylav.gov.tm/tk/news/446