TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

08 Dek

Saýlaw ulgamynda halkara hyzmatdaşlygy

Mälim bolşy ýaly, 2023-nji ýylyň 7-8-nji dekabry aralygynda Gazagystan Respublikasynyň Astana şäherinde Gazagystan Respublikasynyň merkezi saýlaw toparynyň döredilmeginiň 30 ýyllygyna bagyşlanyp, «Konstitusion özgertmeler we saýlaw ulgamy» atly halkara ylmy-amaly maslahat geçirildi.

Maslahata daşary ýurtlaryň merkezi saýlaw toparlarynyň başlyklary, halkara guramalarynyň ýolbaşçylary we wekilleri, şeýle hem Gazagystan Respublikasynyň Mejlisiniň deputatlary, alymlar, merkezi saýlaw toparynyň bilermenler geňeşiniň agzalary, maýyplaryň saýlaw hukuklaryny üpjün etmek boýunça iş topary, birnäçe döwlet edaralarynyň ýolbaşçylary, syýasy partiýalaryň, jemgyýetçilik guramalarynyň we habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň başlygy G. Myradow Gazagystan Respublikasynyň merkezi saýlaw toparynyň döredilmeginiň 30 ýyllyk ýubileý toýy mynasybetli geçirilen «Konstitusion özgertmeler we saýlaw ulgamy» atly halkara ylmy-amaly maslahata online tertibinde gatnaşyp, maslahata gatnaşyjylary hem-de Gazagystan Respublikasynyň merkezi saýlaw toparyny gutlady.

18 Apr
Ýokary tizlikli Aşgabat – Türkmenabat awtomobil ýolunyň Tejen – Mary böleginiň açylyş dabarasy boldy

Mälim boşy ýaly, 2024-nji ýylyň 17-nji aprelinde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Mary  welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy. Ol ýerde Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň  gatnaşmagynda ýurdumy...

15 Apr
Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasy bilen Saýlaw ulgamyndaky gatnaşyklaryň geljegi nazarlaýan täze ugurlary

Mälim bolşy ýaly, 2024-nji ýylyň 12-nji aprelinde Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň edarasynda, Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasynyň Türkmeni...

11 Apr
Döwlet gullugy akademiýasynyň diňleýjileri önümçilik tejribesinde

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe halkymyzyň gadymdan gelýän demokratik ýörelgeleri üstünlikli dowam etdirilýär. Hormatly Prezidentimiz – Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly ýo...

08 Apr
Türkmen — täjik gatnaşyklarynyň geljegi nazarlaýan täze ugurlary

Bilşimiz ýaly, 2024-nji ýylyň 4-5-nji aprelinde türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow dostlukly ýurt bolan Täjigistan Respublikasyna Prezide...

28 Mart
Änew — türki dünýäsiniň medeni paýtagty

Bilşimiz ýaly, 26-njy martda Änew şäheriniň 2024-nji ýylda «Türki dünýäsiniň medeni paýtagty» diýlip yglan edilmegi bilen bagly geçiriljek çärelere badalga bermek dabarasy «Nowruz ýaýlasyndaky» «Türkm...

25 Mart
BMG-den gelen hoş habar

Mälim boşy ýaly, 2024-nji ýylyň 23-nji martynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. Mejlisiň dowamynda hormatly Prezidentimize Bir...

19 Mart
Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky dost-doganlyk gatnaşyklary ösdürilýär

Bilşimiz ýaly, 2024-nji ýylyň 15-17-nji martynda Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň saýlawlary geçirildi. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasyny...

19 Mart
Saýlaw ulgamynda halkara hyzmatdaşlygy

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň wekilleri 2024-nji ýylyň 15-17-nji martynda geçirilen Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň saýlawlaryna Garaşsyz Döwletle...