TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

2023-nji ýylyň 23-nji iýulynda geçiriljek Arkadag şäheriniň Kärizek etrabynyň Aba Annaýew şäherçesiniň geňeş agzalarynyň saýlawlary boýunça öňünden ses bermek başlandy

2023-nji ýylyň 23-nji iýulynda boljak Arkadag şäheriniň Kärizek etrabynyň Aba Annaýew şäherçesiniň geňeş agzalarynyň saýlawlarynda raýatlarymyzyň saýlawlara gatnaşmak hukuklaryny üpjün etmek üçin giň...

https://saylav.gov.tm/tk/news/497
Saýlaw ulgamynda halkara hyzmatdaşlygy

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça Merkezi toparyň wekilleri 2023-nji ýylyň 9-njy iýulynda geçirilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň nobatdan daşary saýlawlaryna Ga...

https://saylav.gov.tm/tk/news/496
Arkadag şäheri — täze eýýamyň aýdyň nyşany

Bilişimiz ýaly, 29-njy iýunda ýurdumyzda döredijiligiň, abadançylygyň we ösüşiň ýoly bilen ynamly öňe barýan Garaşsyz, Bitarap Watanymyzyň şöhratly ýyl ýazgysyna altyn harplar bilen ýazyljak şanly tar...

https://saylav.gov.tm/tk/news/495
2023-nji ýylyň 23-nji iýulynda geçiriljek Arkadag şäheriniň Kärizek etrabynyň Aba Annaýew şäherçesiniň geňeş agzalarynyň saýlawlary boýunça bellige alnan dalaşgärleriň SANAWY

1-nji saýlaw okrugy 1. Hommadowa Merjen Rüstemowna, 1981-nji ýylda Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynda doglan, «Türkmen atlary» döwlet birleşiginiň kitaphanasynyň müdiri, Arkadag şäheriniň Kärizek...

https://saylav.gov.tm/tk/news/494
Аba Annaýew şäherçesiniň geňeş agzalarynyň saýlawlary boýunça dalaşgärleri bellige almak tamamlandy

2023-nji ýylyň 23-nji iýulynda geçiriljek Arkadag şäheriniň Kärizek etrabynyň Aba Annaýew şäherçesiniň geňeş agzalarynyň saýlawlary boýunça dalaşgärleri bellige almak 27-nji iýunda tamamlandy. Dala...

https://saylav.gov.tm/tk/news/493
Saýlaw ulgamynda halkara hyzmatdaşlygy

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň wekilleri 2023-nji ýylyň 22-23-nji iýunynda Gyrgyz Respublikasynyň Issyk-Kul welaýatynyň Çolpon-Ata şäherinde geçirilen Is...

https://saylav.gov.tm/tk/news/492
Aba Annaýew şäherçesiniň geňeş agzalarynyň saýlawlary boýunça bellige alynan dalaşgärlere şahsyýetnama gowşuryldy

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 23-nji iýulynda ýerli öz-özüňi dolan-dyryş edarasy bolan geňeş agzalarynyň saýlawlary Arkadag şäheriniň Kärizek etrabynyň Aba Annaýew şäherçesinde geçiriler. Bu geçiriljek s...

https://saylav.gov.tm/tk/news/491
Аba Annaýew şäherçesiniň geňeş agzalarynyň saýlawlary boýunça dalaşgärleri hödürlemek tamamlandy

2023-nji ýylyň 23-nji iýulynda geçiriljek Arkadag şäheriniň Kärizek etrabynyň Aba Annaýew şäherçesiniň geňeş agzalarynyň saýlawlary boýunça saýlaw möwsüminiň esasy tapgyrlarynyň biri bolan dalaşgärler...

https://saylav.gov.tm/tk/news/490
Arkadag şäheriniň gurluşygynyň ikinji tapgyryna badalga berildi

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ösüşiň belentliklerine tarap bedew bady bilen ynamly gadam urýan ýurdumyzda hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýaýbaňlandyrylan giň...

https://saylav.gov.tm/tk/news/489
Dalaşgärleri hödürlemek we bellige almak dowam edýär

Mälim bolşy ýaly, «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edilen 2023-nji ýylyň 23-nji iýulynda geçiriljek Arkadag şäheriniň Kärizek etrabynyň Aba Annaýew şäherçesiniň geňeş agzalarynyň s...

https://saylav.gov.tm/tk/news/488