TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

Ses bermek dowam edýär

Arkadag şäheriniň Kärizek etrabynyň Aba Annaýew şäherçesiniň geňeş agzalarynyň saýlawlary boýunça sagat 13-e çenli saýlawçylaryň 51,27% ses berdi. Ses bermek dowam edýär.

https://saylav.gov.tm/tk/news/506
Ses bermek dowam edýär

Arkadag şäheriniň Kärizek etrabynyň Aba Annaýew şäherçesiniň geňeş agzalarynyň saýlawlary boýunça sagat 11-e çenli saýlawçylaryň 33,47% ses berdi. Ses bermek dowam edýär.

https://saylav.gov.tm/tk/news/505
Ses bermek dowam edýär

Arkadag şäheriniň Kärizek etrabynyň Aba Annaýew şäherçesiniň geňeş agzalarynyň saýlawlary boýunça sagat 9-a çenli saýlawçylaryň 16,10 % ses berdi. Ses bermek dowam edýär.

https://saylav.gov.tm/tk/news/504
Arkadag şäheriniň Kärizek etrabynyň Aba Annaýew şäherçesiniň geňeş agzalarynyň saýlawlary boýunça ses bermek başlandy!

2023-nji ýylyň 23-nji iýulynda saýlaw uçastogynda sagat 7-de ses bermek başlandy we 19-da tamamlanýar. Saýlawlar boýunça saýlawçylaryň jemi 236-sy hasaba alyndy.

https://saylav.gov.tm/tk/news/503
Arkadag şäheriniň Kärizek etrabynyň Aba Annaýew şäherçesiniň geňeş agzalarynyň saýlawlary boýunça möhletinden öň ses bermek tamamlandy

Aba Annaýew şäherçesiniň geňeş agzalarynyň saýlawlary boýunça on gün öňünden ses bermek 22-nji iýulda sagat 14:00-da tamamlandy. Mälim bolşy ýaly, öňünden ses bermek, ilkinji nobatda, uzak möhletli...

https://saylav.gov.tm/tk/news/502
Türkmenistan — Koreýa: parlamentara gatnaşyklarynda täze sahypa

Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwri ata Watanymyzda gazanylan üstünlikleriň, ýetilen belent sepgitleriň taryhyň şöhratly sahypalaryna al...

https://saylav.gov.tm/tk/news/501
Arkadag şäheriniň Kärizek etrabynyň Aba Annaýew şäherçesiniň geňeş agzalarynyň saýlawlary boýunça wagyz möwsümi tamamlandy

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 63-nji maddasyna laýyklykda, wagyz işleri dalaşgäriň bellige alnan gününden başlanýar we saýlawlaryň geçiriljek gününden bir gün öň bes edilýär. Aba Annaýew şäherçe...

https://saylav.gov.tm/tk/news/500
Geljegi nazarlaýan sebitara hyzmatdaşlygyň täze ugurlary

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 18-19-njy iýulynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Aýlagdaky arap döwletleriniň hyzmatdaşlyk geňeşine agza ýurtlaryň hem-de Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutan...

https://saylav.gov.tm/tk/news/499
Wagyz möwsüminiň çäklerinde dalaşgärleriň saýlawçylar bilen duşuşyklary dowam edýär

Mälim  bolşy ýaly, «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edilen 2023-nji ýylyň 23-nji iýulynda Arkadag şäheriniň Kärizek etrabynda Aba Annaýew şäherçesiniň geňeş agzalarynyň saýlawlary ...

https://saylav.gov.tm/tk/news/498
2023-nji ýylyň 23-nji iýulynda geçiriljek Arkadag şäheriniň Kärizek etrabynyň Aba Annaýew şäherçesiniň geňeş agzalarynyň saýlawlary boýunça öňünden ses bermek başlandy

2023-nji ýylyň 23-nji iýulynda boljak Arkadag şäheriniň Kärizek etrabynyň Aba Annaýew şäherçesiniň geňeş agzalarynyň saýlawlarynda raýatlarymyzyň saýlawlara gatnaşmak hukuklaryny üpjün etmek üçin giň...

https://saylav.gov.tm/tk/news/497