TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

Saýlaw uçastoklarynda arassaçylyk-keselleriň öňüni alyş çäreleri geçiriler

Saýlawlar güni saýlaw uçastoklarynda ses berlende saýlawçylaryň ýokanç kesellerden goraglylygyny üpjün etmek öňde durýan wajyp wezipeleriň biridir. Şu maksat bilen, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş w...

https://saylav.gov.tm/tk/news/323
Ses bermegiň geçirilişine on-line tertibinde syn etmek

Ýurdumyzyň sanly ulgamy ösdürmek baradaky syýasatynyň çäklerinde, Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça Aşgabat şäherinde we welaýatlarymyzda döredilen saýlaw uçastoklarynyň ýüzlerçesinde wi...

https://saylav.gov.tm/tk/news/316
Dalaşgärleriň duşuşyk ýygnaklary tamamlandy

Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgärleriň öz maksatnamalaryny beýan etmek üçin ýurdumyzyň welaýatlarynda we Aşgabat şäherinde saýlawçylar bilen geçirýän duşuşyk ýygnaklary 2022-nji ýylyň 9-nj...

https://saylav.gov.tm/tk/news/297
Daşary ýurtlarda ses bermek

2022-nji ýylyň 12-nji martynda geçiriljek Prezident saýlawlarynda daşary ýurtlarda bolýan raýatlarymyzyň ses bermek hukuklaryny üpjün etmek maksady bilen, Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik...

https://saylav.gov.tm/tk/news/295
Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça öňünden ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 73-nji maddasyna laýyklykda,  şu günler Prezident saýlawlary boýunça öňünden ses bermek işleri dowam edýär. Has takygy, 2022-nji 6-njy marty ýagdaýyna görä, ýurt boýun...

https://saylav.gov.tm/tk/news/290
Milli synçylar saýlaw möwsümine syn edýärler

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 6-njy maddasyna laýyklykda, ýurdumyzda 12-nji martda geçiriljek Prezident saýlawlary boýunça milli synçylaryň jemi 2726-sy Merkezi saýlaw toparynda bellige alyndy....

https://saylav.gov.tm/tk/news/286
Dalaşgärleriň saýlawçylar bilen geçirýän duşuşyk ýygnaklary dowam edýär

Ýurdumyzda 2022-nji ýylyň 12-nji martynda geçiriljek Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça saýlawlaryň öň ýanyndaky wagyz işleri dowam edýär. Saýlaw kodeksine laýyklykda, Türkmenistanyň P...

https://saylav.gov.tm/tk/news/285
Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça öňünden ses bermek başlandy

2022-nji ýylyň 12-nji martynda boljak Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna taýýarlyk görmek we guramaçylykly geçirmek, Türkmenistanyň raýatlarynyň saýlawlara gatnaşmak hukuklaryny üpjün etmek üçi...

https://saylav.gov.tm/tk/news/284
Türkmenistanda GDA-nyň Synçylar wekilligi öz işine başlady

Türkmenistanda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Synçylar wekilligi öz işine başlady. Onuň agzalary Türkmenistanyň Prezidentiniň 12-nji martda geçiriljek saýlawlary bilen baglylykda, türkmen tarapyny...

https://saylav.gov.tm/tk/news/283
Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça dalaşgärleri bellige almak dowam edýär

2022-nji ýylyň 22-nji fewralynda Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň mejlisi geçirildi. Mejlisiň  gün tertibine laýyklykda,  2022-nji ýylyň 12-nji martynda ge...

https://saylav.gov.tm/tk/news/282