TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

10 Mart

Dalaşgärleriň duşuşyk ýygnaklary tamamlandy

Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgärleriň öz maksatnamalaryny beýan etmek üçin ýurdumyzyň welaýatlarynda we Aşgabat şäherinde saýlawçylar bilen geçirýän duşuşyk ýygnaklary 2022-nji ýylyň 9-njy martynda tamamlandy. Ýurdumyzda şeýle duşuşyklaryň jemi 55-e golaýy deň şertlerde geçirildi.

Duşuşygyň ilkinjisi Daşoguz welaýatynda, ahyrkysy bolsa paýtagtymyz Aşgabat şäherinde geçirildi.

Wagyz işleriniň çäklerinde dalaşgärleriň maksatnamalaýyn çykyşlarynyň jemi 9-sy «Altyn asyr: Türkmenistan», «Miras», «Ýaşlyk», «Türkmenistan» teleýaýlymlarynda görkezilip, şeýle-de dalaşgärleriň terjimehallary, maksatnamalary «Türkmenistan», «Нейтральный Туркменистан» gazetlerinde çap edilip, deň şertlerde ilatyň dykgatyna ýetirildi.

Wagyz işleri saýlawlaryň geçiriljek gününden bir gün öň bes edilýär, ýagny 11-nji martda wagyz çärelerini geçirmek gadagan edilýär.

06 Dek
Türkmenistan bilen Katar Döwletiniň arasyndaky dostlukly gatnaşyklar

Halkara derejesindäki abraý-mertebesi barha ýokary göteririlýän ýurdumyzyň hormatly Prezidenti Serdar Berdimuhamedow 2022-nji ýylyň 3-nji dekabrynda Kataryň Emiri Şeýh Tamim bin Hamad Al Taniniň çakyl...

06 Dek
Ady dünýä dolan nepis türkmen sungaty

Seneleri buýsançly wakalara beslenýän asuda ýurdumyzda 2022-nji ýylyň 2-nji dekabrynda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Ynha, şol iş maslahatynd...

02 Dek
ÝHHG-niň wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi

2022-nji ýylyň 28-nji noýabry – 2-nji dekabry aralygynda Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ÝHHG) Demokratik institutlar we adam hukuklary baradaky býurosynyň wekiliýeti  paýtagtymyzda...

23 Noý
Türkmenistan bilen BAE-niň dostluk gatnaşyklarynda täze sahypa

Bilşimiz ýaly, 2022-nji ýylyň 21-22-nji noýabrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dostlukly ýurt bolan Birleşen Arap Emirliklerine resmi sapary amala aşyrdy. Halkara derejesindäki abr...

22 Noý
Halkara hyzmatdaşlygy

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça Merkezi toparyň wekilleri 2022-nji ýylyň 20-nji noýabrynda Gazagystan Gazagystan Respublikasynyň Prezidentiniň nobatdan daşary geçirilen s...

14 Noý
Dost-doganlyga esaslanýan hoşniýetli gatnaşyklar

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 11-nji noýabrynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň çakylygy boýun...

04 Noý
Türkmen-russiýa parlamentara gatnaşyklary täze derejä çykýar

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 1-3-nji noýabry aralygynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň...

27 Okt
Döwlet gullugy akademiýasynyň diňleýjileri önümçilik tejribesinde

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyz ösüşleriň ýoly bilen ynamly öňe barýar. Ýurdumyzda halk bilen döwletiň jebisligi ähli ös...