TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

Welaýat we Aşgabat şäher saýlaw toparlarynyň düzümi

 

Ahal welaýat saýlaw toparynyň düzümi

 

1.

Orazmuhammedow Guwanç Seýitgulyýewiç

Ahal welaýatynyň Baş maliýe we ykdysadyýet müdirliginiň başlygynyň wezipesini ýerine ýetiriji (Toparyň başlygy)

2.

Jelilow Gurbandurdy Kadyrowiç   

Ahal welaýatynyň Saglygy goraýyş müdirliginiň başlygy (Toparyň başlygynyň orunbasary)

3.

Hojaliýewa Akgözel Agaorazowna

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Ahal welaýat birleşmesiniň utgaşdyryjysy (Toparyň kätibi)

Toparyň  agzalary:

4.

Annaorazow Çaryýar Aýmämmedowiç

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Ahal welaýat şahamçasynyň başlygy

5.

Emirsöýünow Perman Mämmetgulyýewiç

Ahal welaýat ýer serişdeleri müdirliginiň  başlygy

6.

Hojagulyýew Baýram Hojamberdiýewiç

Ahal welaýat Oba hojalyk önümçilik birleşiginiň baş direktory

7.

Hojamyradow Aşyrmyrat

Ahal welaýatynyň Arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň başlygy

8.

Jepbarow Myratgeldi Jepbarowiç

«Senagat» paýdarlar täjirçilik bankynyň   Ahal welaýat şahamçasynyň başlygy

9.

Pudakow Pudak Atageldiýewiç

Ahal welaýat Jemagat hojalygy birleşiginiň başlygy

10.

Weljäýew Kerimberdi Hudaýberdiýewiç

Aşgabat şäheriniň Sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň 3-nji toplumlaýyn sport mekdebiniň direktorynyň orunbasary

11

Saparow Döwletmyrat

Ahal welaýat Baş bilim müdirliginiň umumy orta bilim bölüminiň başlygynyň wezipesini ýerine ýetiriji

 

 

Balkan welaýat saýlaw toparynyň düzümi

 

1.

Işanow Saparmyrat Nepesowiç

Türkmenistanyň «Türkmenbaşy» döwlet täjirçilik bankynyň Balkan welaýatynyň Garabogaz şäher şahamçasynyň dolandyryjysynyň wezipesini ýerine ýetiriji (Toparyň başlygy)

2.

Nurjanow Geldimyrat Akmyradowiç

«Türkmennebit» Döwlet konserniniň «Nebitgazburawlaýyş» trestiniň maddy tehniki üpjünçilik gullugynyň başlygy (Toparyň başlygynyň orunbasary)

3.

Arazow Araz Babaýewiç

«Türkmennebitgazgurluşyk» döwlet konserniniň Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw mekdebiniň okuw bölüminiň başlygy (Toparyň kätibi)

Toparyň agzalary:

4.

Amanow Annatagan Taganmämmedowiç

«Türkmennebit» döwlet konserniniň Maddy enjamlaýyn serişdeler we üpjünleýiş müdirliginiň başlygy

5.

Amanow Serdar Hydyrowiç

 «Altyn-asyr» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň Balkan welaýat bölüminiň dolandyryjysynyň orunbasary

6.

Ataşow Yslamgylyç Amangylyjowiç

Balkan welaýatynyň Baş maliýe we ykdysadyýet müdirliginiň işgärler bölüminiň başlygy

7.

Ataýewa Ogulnar Orazmyradowna

Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň 15-nji orta mekdebiniň müdiriniň wezipesini ýerine ýetiriji

8.

Dänäýew Nurmuhammet Amannazarowiç

Balkan welaýatynyň Baş Maliýe we  ykdysadyýet müdirliginiň başlygynyň orunbasary

9.

Döwletberdiýew Toýgeldi

Balkan welaýat Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş merkeziniň baş lukmany

10.

Hojamow Jumadurdy Rüstemowiç

Balkan welaýat çaphanasynyň başlygy

11.

Täçweliýew Maksat Annadurdyýewiç

«Türkmennebit» döwlet konserniniň Balkanabat tilsimat ulaglar müdirliginiň başlygynyň wezipesini ýerine ýetirijisi

 

 

Daşoguz welaýat saýlaw toparynyň düzümi

 

1.

Hojamedow Otuz Seýitmedowiç

Daşoguz welaýatynyň Arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň başlygy (Toparyň başlygy)

2.

Jumamuradow Durdybaý

Daşoguz welaýat Baş bilim müdirliginiň başlygy (Toparyň başlygynyň orunbasary)

3.

Hojamedow Halmurat Arazowiç

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň barlag-derňew müdirliginiň Daşoguz welaýaty boýunça barlag-derňew bölüminiň esasy derňewçisi (Toparyň kätibi)

Toparyň agzalary:

4.

Atabaýew Söýün

Daşoguz welaýat medeniýet müdirliginiň başlygynyň orunbasary

5.

Babajykowa Arazgül

Daşoguz welaýat Baş bilim müdirliginiň ýanyndaky döwlet umumy bilim edaralarynyň mugallymlarynyň we mekdebe çenli çagalar edaralarynyň terbiýeçileriniň hünär derejesini ýokarlandyryş merkeziniň müdiri

6.

Hangeldiýew Batyr Hangeldiýewiç

Daşoguz welaýatynyň Sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň başlygy

7.

Öräýewa Çemen Ilgeldiýewna

Daşoguz welaýat Diş bejeriş merkeziniň baş lukmanynyň bejeriş işleri boýunça orunbasary

8.

Meredow Muhammet Gurbanowiç

Beki Seýtäkow adyndaky mugallymçylyk mekdebiniň direktorynyň wezipesini ýerine ýetiriji

9.

Muradow Baýrammämmet Garaşowiç

Daşoguz welaýat Saglygy goraýyş müdirliginiň başlygynyň orunbasary 

10.

Ataýew Batyr Muhammetnurowiç

Daşoguz welaýatynyň dermanhana müdirliginiň başlygy

11.

Taýjykowa Gözel Kakaýewna

Daşoguz welaýat çaphanasynyň başlygy

 

 

Lebap welaýat saýlaw toparynyň düzümi

 

1.

Ataýew Döwlet Annageldiýewiç

Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäher häkimliginiň 2-nji başlangyç hünär okuw mekdebiniň direktory (Toparyň başlygy)

2.

Halmyradow Batyr Ibragimowiç

Lebap welaýatynyň döwlet arhiwiniň direktorynyň orunbasary (Toparyň başlygynyň orunbasary)

3.

Babakulow Wepa Hezretkulowiç

Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherindäki 26-njy orta mekdebiniň müdiriniň wezipesini ýerine ýetiriji (Toparyň kätibi)

Toparyň agzalary:

4.

Annageldiýew Atamurat Gurdowiç

«Türkmenenergo» döwlet elektroenergetika korporasiýasynyň «Lebapenergo» önümçilik birleşiginiň baş direktorynyň orunbasary

5.

Babakulyýew Baýram Mahmydowiç

Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherindäki 38-njy orta mekdebiniň müdiriniň terbiýeçilik işleri boýunça orunbasary

6.

Bäşimow Orazgeldi Jumageldiýewiç

«Türkmen Ýyldyzy» hususy kärhanasynyň Daşary Ykdysady gatnaşyklar we üpjünçilik bölüminiň başlygy

7.

Hümmedow Atabaý Ereşowiç

«Lebaptelekom» welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasynyň direktorynyň orunbasary

8.

Ilmyradowa Leýla Narmuradowna

Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň 5-nji sport mekdebiniň müdiri

9.

Mamedow Nurýagdy Allaberenowiç

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Lebap welaýat birleşmesiniň Guramaçylyk we medeni-köpçülik işleri bölüminiň müdiri

10.

Öwliýakuliýew Muratbaý Şirkuliýewiç

Lebap welaýatynyň Baş bilim müdirliginiň umumy orta bilim bölüminiň baş hünärmeni

11.

Seýtiýewa Dürjemal Orazgeldiýewna

Lebap welaýat Adatdan daşary ýagdaýlardaky saglygy goraýyş merkeziniň başlygy

 

 

Mary welaýat saýlaw toparynyň düzümi

 

1.

Nökerow Kakamyrat Aşyrowiç

Mary şäherindäki Jemagat hojalygy orta hünär okuw mekdebiniň direktory (Toparyň başlygy)

2.

Annageldiýew Durdymuhammet Täşliýewiç

Mary welaýat Saglygy goraýyş müdirliginiň başlygy (Toparyň başlygynyň orunbasary)

3.

Halmyradowa Jennet Baýsähedowna

Mary welaýatynyň Mary şäheriniň 25-nji orta mekdebiniň müdiri (Toparyň kätibi)

Toparyň agzalary:

4.

Bäşimowa Laçyn Amangeldiýewna

Mary welaýat çagalar hassahanasynyň kabul ediş we maslahat beriş bölüminiň bölüm müdiri

5.

Ataýewa Ogulgerek Bäşimmyradowna

Mary şäherindäki jemagat hojalygy orta hünär okuw mekdebiniň kätip-çap edijisi, arhiwçisi

6.

Öwezgeldiýew Gurbanmyrat Taganowiç

Mary welaýat Jemagat hojalygy birleşiginiň başlygy

7.

Annadurdyýew Rahymberdi Annamuhammedowiç

«Türkmenpoçta» Poçta aragatnaşyk döwlet kompaniýasynyň «Marypoçta» welaýat kärhanasynyň direktory

8.

Myradow Hojamyrat Nepesowiç

Mary welaýatynyň döwlet arhiwiniň direktory

9.

Rejebow Döwlet Orazgeldiýewiç

Mary welaýatynyň Garagum etrabynyň Maliýe we ykdysadyýet bölüminiň başlygy

10.

Allaberdiýew Tahyr Rahymberdiýewiç

«Marytelekom» welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasynyň direktory

11.

Sähedow Döwletmyrat

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Mary welaýat şahamçasynyň başlygynyň orunbasary

 

 

Aşgabat şäher saýlaw toparynyň düzümi

 

1.

Adakowa Jennet Annamuhammedowna

Aşgabat şäheriniň Saglygy goraýyş müdirliginiň başlygy (Toparyň başlygy) 

2.

Saparow Annageldi Muhyýewiç

Aşgabat şäherindäki «Türkmenbaşy» dokma toplumynyň baş direktory (Toparyň başlygynyň orunbasary) 

3.

Çaryýewa Akbegi Garlyýewna

Aşgabat şäheriniň Baş bilim müdirliginiň Umumy orta bilim we terbiýeçilik işi bölüminiň başlygy (Toparyň kätibi)

Toparyň agzalary:

4.

Agöýliýewa Täjigül Gurbanowna

Aşgabat şäheriniň Raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysy bölüminiň müdiri

5.

Baýmahanowa Güljemal

Aşgabat şäheriniň iňlis dilini çuňlaşdyryp öwredýän ýöriteleşdirilen 57-nji orta mekdebiniň müdiri

6.

Durdyýew Hezretguly

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil we edebiýat institutynyň alym kätibi

7.

Hangeldiýewa Sonagül Myratgulyýewna

Aşgabat şäheriniň 70-nji orta mekdebiniň müdiriniň terbiýeçilik işleri boýunça orunbasary

8.

Gurbangylyjowa Jeren Muhammetnurowna

Türkmen döwlet medeniýet we sungat mekdebiniň direktory

9.

Nurmämmedow Myrat Mämmedowiç

Türkmen döwlet ulag we aragatnaşyk institutynyň Jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasynyň uly mugallymy

10.

Saryýew Hudaýberdi

Aşgabat şäher häkimliginiň 4-nji hünärment mekdebiniň direktory

11.

Täçmämmedow Gurbanmyrat Hanowiç

Türkmenistanyň Oba we suw hojalygy ministrliginiň hyzmat ediş boýunça hasaplaşykly merkeziniň habar-seljerme bölüminiň başlygy