TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

24 Mart

Merkezi saýlaw toparynda GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygy—Ýerine ýetiriji sekretary bilen duşuşyk geçirildi

2018-nji ýylyň 23-nji martynda Türkmenistanda saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparda 25-nji martda geçiriljek saýlawlara syn etmek boýunça GDA-nyň toparynyň ýolbaşçysy hökmünde Aşgabada gelen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygy—Ýerine ýetiriji sekretary Sergeý Lebedew bilen duşuşyk geçirildi.

Myhman hem-de onuň ýanyndaky wekiliýetiň agzalary jemleýji tapgyryna gadam basan möhüm jemgyýetçilik-syýasy möwsümiň çäklerinde Merkezi saýlaw toparynyň geçiren taýýarlyk işleri bilen tanyşdyryldy.

GDA-dan gelen Synçylar toparynyň işi bilen bagly meseleler aýratyn ara alnyp maslahatlaşyldy. Toparyň düzümine Arkalaşygyň ýurtlarynyň 90 wekili — parlamentariler, görnükli jemgyýetçilik işgärleri, diplomatlar, GDA gatnaşyjy döwletleriň Parlamentara Assambleýasynyň, Belarusuň we Russiýanyň Parlament ýygnagynyň wekilleri, GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň işgärleri girýär.

Duşuşygyň barşynda geçen ýyllaryň içinde Türkmenistanyň saýlaw kanunçylygynda açyklyk, aýdyňlyk, demokratiýa babatda düýpli özgerişlikleriň bolandygy hem-de halkara hukugynyň umumy ykrar edilen kadalaryna doly kybap gelýändigi bellenildi. Dalaşgärleri hödürlemek hukugyndan ilkinji gezek syýasy partiýalaryň üçüsi - Demokratik partiýa, Senagatçylar we telekeçiler partiýasy, Agrar partiýa we raýatlar toparlary peýdalandylar. Dalaşgärleriň ählisine saýlawçylar bilen duşuşyklary geçirmek, saýlaw möwsüminiň barşyny giňden beýan eden teleradioýaýlymlarda, metbugat serişdelerinde çykyş etmek üçin deň hukuklar we mümkinçilikler berildi.

Milli we halkara synçylaryň işlemegi üçin zerur şertler döredildi, munuň özi saýlaw möwsüminiň açyklygyna we aýdyňlygyna şaýatlyk edýär. Hususan-da, Merkezi saýlaw toparynyň ýardam etmeginde missiýanyň zerur guramaçylyk tehnikalary, aragatnaşyk enjamlary, maglumat we usulyýet edebiýatlary bilen üpjün edilen Ştaby açyldy.

GDA-dan gelen synçylar saýlaw möwsümine syn etmegiň barşynda Merkezi saýlaw toparynyň, Daşary işler ministrliginiň, Türkmenistanyň syýasy partiýalarynyň ýolbaşçylary, dalaşgärleriň ençemesiniň ynanylan wekilleri bilen duşuşyklary geçirdiler, welaýatlarda we Aşgabat şäherinde uçastok saýlaw toparlarynyň işleri bilen tanyşdylar. Olar saýlawlar güni ses bermegiň we sesleri sanamagyň barşyna syn etmek üçin saýlaw uçastoklaryna baryp görmegi göz öňünde tutýarlar.

Umuman, saýlaw möwsümi asuda ýagdaýda, açyk bäsleşik ruhunda we ýokary guramaçylyk derejesinde geçýär diýip, S. Lebedew GDA-nyň Synçylar toparynyň gutarnykly netijelerini we bahalaryny saýlawlara syn etmegiň netijeleri boýunça jemleýji resminamada beýan etjekdigini aýtdy.

Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygy pursatdan peýdalanyp, Merkezi saýlaw toparynyň ýolbaşçylaryna 25-nji martda geçiriljek saýlawlara GDA-nyň synçylar toparynyň çagyrylandygy üçin hoşallyk bildirdi hem-de ýurtda ýaýbaňlandyrylan giň demokratik özgertmeler ýolunda ähmiýetli ädim bolan bu möhüm jemgyýetçilik-syýasy çäräni geçirmekde üstünlikleri arzuw etdi.

* * *

Şeýle hem, 23-nji martda Türkmenistanda saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparda 25-nji martda geçiriljek saýlawlara syn etmek boýunça Hytaý Halk Respublikasyndan Türkmenistana gelen halkara synçylar bilen duşuşyk geçirildi.

Hytaý Halk Respublikasyndan gelen wekiliýetiň agzalary jemleýji tapgyryna gadam basan mart saýlawlaryna taýýarlyk görmek bilen Merkezi saýlaw toparynyň geçiren taýýarlyk işleri bilen içgin tanyşdyryldy.

* * *

24-nji martda Türkmenistanda saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparda 25-nji martda geçirilýän saýlawlara sy etmäge gatnaşýan Şanhaý Hyzmatdaşlyk guramasyndan, Russiýa Federasiýasynyň Federal ýygnagynyň Federasiýa Geňeşinden, Belarus we Russiýa bileleşiginiň Parlament Ýygnagyndan, Russiýa Federasiýasynyň Döwlet Dumasyndan, Özbegistan Respublikasynyň Merkezi saýlaw toparyndan, Gazagystan Respublikasynyň Merkezi saýlaw toparyndan, Türkiýe Respublikasynyň Ýokary saýlaw geňeşinden, Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasyndan Türkmenistana gelen halkara synçylar bilen duşuşyk geçirildi.

Gelen wekiliýetleriň agzalary mart saýlawlaryna taýýarlyk görmek bilen Merkezi saýlaw toparynyň alyp baran taýýarlyk işleri bilen ýakyndan tanyşdyryldy.

11 Sent
Sanlaşdyrmak boýunça halkara maslahaty

Türkmenistanyň Merkezi saýlaw toparynyň wekilleri 2019-njy ýylyň 6-8-nji sentýabry aralygynda Russiýa Federasiýasynyň Moskwa şäherinde geçirilen «Saýlaw işleriniň sanlaşdyrylmagy. Gumanitar ölçegler»...

16 Awg
Iň uly ekologiýa sapagy

Şu ýylyň 8-nji awgustynda Türkmenbaşy şäherinde Türkmenistanyň hökümetiniň guramagynda täsin ekologiýa sapagy geçirildi. Üç müň töweregi adamyň gatnaşmagynda geçirilen bu örän uly tutumly ekologiýa sa...

06 Awg
Birinji Hazar ykdysady forumy

Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy esasynda 2019-njy ýylyň 11-12-nji awgustynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda birinji Hazar ykdysady forumy geçiriler. Bu  foruma daşary ýurtly hyzmatdaşlarymyz...

03 Iýul
Güwänama gowşuryldy

2019-njy ýylyň 28-nji iýunynda  Ahal welaýatynda açylyp ulanylmaga berlen  tebigy gazdan benzin öndürýän iň täze döwrebap senagat toplumy ykdysady we innowasion aýratynlygy bilen Ginnessiň dünýä rekor...

10 Iýun
Halkara hyzmatdaşlygy

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparyň wekilleri 2019-njy ýylyň 9-njy iýunynda geçirilen Gazagystan Respublikasynyň Prezidentiniň nobatdan daşary saýlawlaryna G...

30 Maý
Döwlet gullugy akademiýasynyň diňleýjileri önümçilik tejribesini geçdiler

Saýlaw ulgamynyň işi bilen içgin we giňişleýin tanyşmagy maksat edinip, Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň hem-de Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirme...

17 Maý
Dünýä jemgyýetçiliginiň ykrarnamasy

2019-njy ýylyň 7-nji maýynda Birleşen Milletler Guramasynyň Ykdysady we Durmuş Geňeşiniň guramaçylyk meseleleri boýunça mejlisi  geçirildi   Bu mejlisde biziň ýurdumyz  BMG-niň 2020 — 2022-nji ýyllar...

04 Apr
Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparyň saýlawlar boýunça jemleýji mejlisi geçirildi

2019-njy ýylyň 3-nji aprelinde Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparyň mejlisi boldy. Onda möhletinden öň çykyp giden Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, w...