TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

24 Mart

Merkezi saýlaw toparynda GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygy—Ýerine ýetiriji sekretary bilen duşuşyk geçirildi

2018-nji ýylyň 23-nji martynda Türkmenistanda saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparda 25-nji martda geçiriljek saýlawlara syn etmek boýunça GDA-nyň toparynyň ýolbaşçysy hökmünde Aşgabada gelen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygy—Ýerine ýetiriji sekretary Sergeý Lebedew bilen duşuşyk geçirildi.

Myhman hem-de onuň ýanyndaky wekiliýetiň agzalary jemleýji tapgyryna gadam basan möhüm jemgyýetçilik-syýasy möwsümiň çäklerinde Merkezi saýlaw toparynyň geçiren taýýarlyk işleri bilen tanyşdyryldy.

GDA-dan gelen Synçylar toparynyň işi bilen bagly meseleler aýratyn ara alnyp maslahatlaşyldy. Toparyň düzümine Arkalaşygyň ýurtlarynyň 90 wekili — parlamentariler, görnükli jemgyýetçilik işgärleri, diplomatlar, GDA gatnaşyjy döwletleriň Parlamentara Assambleýasynyň, Belarusuň we Russiýanyň Parlament ýygnagynyň wekilleri, GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň işgärleri girýär.

Duşuşygyň barşynda geçen ýyllaryň içinde Türkmenistanyň saýlaw kanunçylygynda açyklyk, aýdyňlyk, demokratiýa babatda düýpli özgerişlikleriň bolandygy hem-de halkara hukugynyň umumy ykrar edilen kadalaryna doly kybap gelýändigi bellenildi. Dalaşgärleri hödürlemek hukugyndan ilkinji gezek syýasy partiýalaryň üçüsi - Demokratik partiýa, Senagatçylar we telekeçiler partiýasy, Agrar partiýa we raýatlar toparlary peýdalandylar. Dalaşgärleriň ählisine saýlawçylar bilen duşuşyklary geçirmek, saýlaw möwsüminiň barşyny giňden beýan eden teleradioýaýlymlarda, metbugat serişdelerinde çykyş etmek üçin deň hukuklar we mümkinçilikler berildi.

Milli we halkara synçylaryň işlemegi üçin zerur şertler döredildi, munuň özi saýlaw möwsüminiň açyklygyna we aýdyňlygyna şaýatlyk edýär. Hususan-da, Merkezi saýlaw toparynyň ýardam etmeginde missiýanyň zerur guramaçylyk tehnikalary, aragatnaşyk enjamlary, maglumat we usulyýet edebiýatlary bilen üpjün edilen Ştaby açyldy.

GDA-dan gelen synçylar saýlaw möwsümine syn etmegiň barşynda Merkezi saýlaw toparynyň, Daşary işler ministrliginiň, Türkmenistanyň syýasy partiýalarynyň ýolbaşçylary, dalaşgärleriň ençemesiniň ynanylan wekilleri bilen duşuşyklary geçirdiler, welaýatlarda we Aşgabat şäherinde uçastok saýlaw toparlarynyň işleri bilen tanyşdylar. Olar saýlawlar güni ses bermegiň we sesleri sanamagyň barşyna syn etmek üçin saýlaw uçastoklaryna baryp görmegi göz öňünde tutýarlar.

Umuman, saýlaw möwsümi asuda ýagdaýda, açyk bäsleşik ruhunda we ýokary guramaçylyk derejesinde geçýär diýip, S. Lebedew GDA-nyň Synçylar toparynyň gutarnykly netijelerini we bahalaryny saýlawlara syn etmegiň netijeleri boýunça jemleýji resminamada beýan etjekdigini aýtdy.

Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygy pursatdan peýdalanyp, Merkezi saýlaw toparynyň ýolbaşçylaryna 25-nji martda geçiriljek saýlawlara GDA-nyň synçylar toparynyň çagyrylandygy üçin hoşallyk bildirdi hem-de ýurtda ýaýbaňlandyrylan giň demokratik özgertmeler ýolunda ähmiýetli ädim bolan bu möhüm jemgyýetçilik-syýasy çäräni geçirmekde üstünlikleri arzuw etdi.

* * *

Şeýle hem, 23-nji martda Türkmenistanda saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparda 25-nji martda geçiriljek saýlawlara syn etmek boýunça Hytaý Halk Respublikasyndan Türkmenistana gelen halkara synçylar bilen duşuşyk geçirildi.

Hytaý Halk Respublikasyndan gelen wekiliýetiň agzalary jemleýji tapgyryna gadam basan mart saýlawlaryna taýýarlyk görmek bilen Merkezi saýlaw toparynyň geçiren taýýarlyk işleri bilen içgin tanyşdyryldy.

* * *

24-nji martda Türkmenistanda saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparda 25-nji martda geçirilýän saýlawlara sy etmäge gatnaşýan Şanhaý Hyzmatdaşlyk guramasyndan, Russiýa Federasiýasynyň Federal ýygnagynyň Federasiýa Geňeşinden, Belarus we Russiýa bileleşiginiň Parlament Ýygnagyndan, Russiýa Federasiýasynyň Döwlet Dumasyndan, Özbegistan Respublikasynyň Merkezi saýlaw toparyndan, Gazagystan Respublikasynyň Merkezi saýlaw toparyndan, Türkiýe Respublikasynyň Ýokary saýlaw geňeşinden, Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasyndan Türkmenistana gelen halkara synçylar bilen duşuşyk geçirildi.

Gelen wekiliýetleriň agzalary mart saýlawlaryna taýýarlyk görmek bilen Merkezi saýlaw toparynyň alyp baran taýýarlyk işleri bilen ýakyndan tanyşdyryldy.

30 Noý
Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň paýtagtymyzda geçen sammiti

Hormatly Prezidentimiziň başlyklyk etmeginde Aşgabat şäherinde şu ýylyň 28-nji noýabrynda geçirilen Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (YHG) 15-nji sammiti halkara derejesinde uly ähmiýete eýe boldy.  ...

15 Noý
Rysgal-berekediň toýy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ba­ba­daý­han­la­ry­my­zyň gaý­rat­ly zäh­me­ti­niň ne­ti­je­le­ri­ne, türk­men top­ra­gyn­da ýe­tiş­di­ri­len bol ha­sy­la äh­li­halk buý­san­jy­nyň ny­şa­n...

08 Noý
Bag ekmegiň güýzki möwsümi

Täze taryhy eýýamda — Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe daşky gurşawy goramak, türkmen tebigatynyň baýlyklaryny artdyrmak baradaky meseleler döwletimiziň üns merkezinde bolup, arkadag Prezide...

21 Okt
Däp bolan önümçilik tejribesi

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly baştutanlygynda, öňdengörüjilikli döwlet syýasaty esasynda ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy durmuşyny demokratiýalaşdyrmak meselesi aýratyn möhüm ugurlaryň biri...

30 Iýul
Welaýatlaryň, Aşgabat şäheriniň täze döredilen saýlaw toparlary: jemler, sanlar

Ýurdumyz bu gün demokratik ýörelgeleri çuňlaşdyrmak ýoly bilen öňe ynamly gadam urýar. Demokratik şertleriň çäklerinde ýurdumyzda her bir türkmen raýatynyň saýlaw hukuklarynyň üpjün edilmegine hem uly...

23 Iýul
Etraplaryň, şäherleriň täze döredilen saýlaw toparlary: jemler, sanlar

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly baştutanlygynda günsaýyn ösüp barýan asuda ýurdumyzda raýatlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny goramaga gönükdirilen il-ýurt bähbitli çäreler yzygiderli amala a...

03 Iýul
Halkara konferensiýasy geçirildi

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklaryny sanlylaşdyrmak işi ýokary depginler bilen dowam edýär....

03 Iýul
Welaýat, Aşgabat şäher saýlaw toparlary täzeden döredildi

?Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramyna taýýarlyk görülýän günlerde hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda alnyp...