TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

GDA-nyň Synçylar toparynyň agzalary dalaşgärleriň ynanylan wekilleri bilen duşuşyklary dowam edýärler

GDA-nyň Synçylar toparynyň Ştabynyň ýolbaşçysy Ý.Sloboda Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň ýolbaşçy düzümi bilen duşuşyk geçirdi. Onda häzirki döwürde geçýän jemgyýetçilik-syýasy çäräniň meselele...

https://saylav.gov.tm/tk/news/94
Türkmenistana ÝHHG-niň topary geldi

Şu gün Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Demokratik institutlary we adam hukuklary boýunça edarasynyň agza...

https://saylav.gov.tm/tk/news/93
Saýlawçylaryň dykgatyna!

Türkmenistanyň Merkezi saýlaw topary Aşgabat şäher häkimliginiň «Mekan» köşginde Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär Serdar Jelilowyň saýlawçylar bilen duşuşygynyň geçirilýändigini habar ber...

https://saylav.gov.tm/tk/news/91
GDA-dan synçylar Toparynyň Ştabynyň ýolbaşçysy Ýewgeniý Sloboda Prezident saýlawrynyň guramaçylygyna ýokary baha berýär

Ýewgeniý Sloboda synçylar toparynyň häzirki saýlawlara taýýarlygyň gidişi we toparyň işiniň ilkinji netijeleri barada interwýu berdi.  - Ýewgeniý Aleksandrowiç, GDA-dan synçylat toparynyň nähili yg...

https://saylav.gov.tm/tk/news/92
Dalaşgär Meretdurdy Gurbanow Aşgabatda saýlawçylar bilen duşuşdy

Aşgabat şäheriniň häkimliginiň “Mekan” köşgünde saýlawçylaryň döwlet Baştutany wezipesine dalaşgärleriň biri – Daşoguz welaýatynyň häkiminiň orunbasary Meretdurdy Gurbanow bilen duşuşygy boldy. Bu ýer...

https://saylav.gov.tm/tk/news/90
Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça öňünden ses bermek başlanýar

2017-nji ýylyň 12-nji fewralynda boljak Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryny guramaçylykly geçirmek, Türkmenistanyň raýatlarynyň saýlawlara gatnaşmak hukuklaryny üpjün etmek üçin giň mümkinçilikl...

https://saylav.gov.tm/tk/news/89
Saýlawçylaryň dykgatyna!

2017-nji ýylyň 1-nji fewralynda saýlawçylaryň Türkmenistanyň Prezidentiniň wezipesine dalaşgärler bilen duşuşyklary geçiriler. Serdar Jelilow bilen duşuşyk Mary welaýatynyň M. Kemine adyndaky Döwle...

https://saylav.gov.tm/tk/news/88
Balkan welaýatynyň salýawçylarynyň Durdygylyç Orazow bilen duşuşygy geçirildi

Şu gün Serdar şäherinde Balkan welaýatynyň saýlawçylarynyň Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär --Agrar partiýanyň Mary welaýat komitetiniň başlygy Durdygylyç Orazow bilen duşuşygy boldy. Şäh...

https://saylav.gov.tm/tk/news/87
Süleýmannepes Nurnepesow Daşoguz welaýatynyň salýawçylarynyň sowallaryna jogap berdi

Şu gün Daşoguz welaýatynyň merkezinde, N.Andalyp adyndaky döwlet drama teatrynda, sebitiň jemgyýetçiliginiň, hormatly ýaşulularyň, edaralaryň we kärhanalaryň işgärleriniň, köpçülikleýin habar beriş se...

https://saylav.gov.tm/tk/news/86
Lebap welaýatynyň saýlawçylarynyň Serdar Jelilow bilen duşuşygy boldy

Şu gün Türkmenabat şäheriniň häkimliginde Lebap welaýatynyň saýlawçylarynyň Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär – Ahal welaýatynyň ykdysadyýet we ösüş müdiriýetiniň başlygy Serdar Jelilow bi...

https://saylav.gov.tm/tk/news/85