TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

31 Mart

Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň saýlawlary boýunça sagat 11-e çenli saýlawçylaryň 31,99% ses berdi.

Has takygy, saýlawçylaryň 54-nji “Baýdak” saýlaw okrugynda – 32,47%, 106-njy “Wekil” saýlaw okrugynda – 33,20%, 109-njy “Sakarçäge” saýlaw okrugynda – 30,19% ses berdi.

Welaýat, Aşgabat şäher Halk maslahatynyň agzalarynyň saýlawlary boýunça sagat 11-e çenli saýlawçylaryň 48,00% ses berdi.

Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 48,42%, Lebap welaýatynda 48,64%, Aşgabat şäherinde 46,50% ses berdi.

Etrap, şäher Halk maslahatynyň agzalarynyň saýlawlary boýunça sagat 11-e çenli saýlawçylaryň 39,03% ses berdi.

Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 48,36%, Balkan welaýatynda 43,32%, Daşoguz welaýatynda 46,52%, Mary welaýatynda 30,28%, Aşgabat şäherinde 45,42% ses berdi.

Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary boýunça sagat 11-e çenli saýlawçylaryň 44,40% ses berdi.

Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 48,21%, Balkan welaýatynda 52,29%, Daşoguz welaýatynda 43,27%, Lebap welaýatynda  47,57%, Mary welaýatynda 30,19% ses berdi.

Ses bermek dowam edýär.

10 Iýun
Halkara hyzmatdaşlygy

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparyň wekilleri 2019-njy ýylyň 9-njy iýunynda geçirilen Gazagystan Respublikasynyň Prezidentiniň nobatdan daşary saýlawlaryna G...

30 Maý
Döwlet gullugy akademiýasynyň diňleýjileri önümçilik tejribesini geçdiler

Saýlaw ulgamynyň işi bilen içgin we giňişleýin tanyşmagy maksat edinip, Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň hem-de Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirme...

17 Maý
Dünýä jemgyýetçiliginiň ykrarnamasy

2019-njy ýylyň 7-nji maýynda Birleşen Milletler Guramasynyň Ykdysady we Durmuş Geňeşiniň guramaçylyk meseleleri boýunça mejlisi  geçirildi   Bu mejlisde biziň ýurdumyz  BMG-niň 2020 — 2022-nji ýyllar...

04 Apr
Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparyň saýlawlar boýunça jemleýji mejlisi geçirildi

2019-njy ýylyň 3-nji aprelinde Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparyň mejlisi boldy. Onda möhletinden öň çykyp giden Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, w...

31 Mart
31-nji martda geçirilen saýlawlaryň esasy aýratynlygy

Şu saýlawlarda Aşgabat şäherindäki we welaýatlarymyzdaky saýlaw uçastoklarynda ýörite wideo kameralar gurnalyp, on-line düzgüninde saýlawçylaryň ses berişleri internet arkaly Merkezi saýlaw toparynyň ...

31 Mart
Saýlawlar boýunça ses bermek tamamlandy

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryň saýlawlary boýunça sagat 19-a çenli saýlawçylaryň 91,12% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň 54-nji “Baýdak” saýlaw okrugynda – 91,24%, 106-njy “Wekil” saýla...

31 Mart
Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň saýlawlary boýunça sagat 17-ä çenli saýlawçylaryň 81,19% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň 54-nji “Baýdak” saýlaw okrugynda – 80,67%, 106-njy “Wekil” saý...

31 Mart
Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň saýlawlary boýunça sagat 15-e çenli saýlawçylaryň 73,66% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň 54-nji “Baýdak” saýlaw okrugynda – 78,29%, 106-njy “Wekil” saý...