TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

29 Okt

Uçastok saýlaw toparlary döredilýär

Häzirki döwürde ýurdumyzyň welaýatlarynda we Aşgabat şäherinde etrap, şäher saýlaw toparlary tarapyndan uçastok saýlaw toparlarynyň agzalaryny täze möhlete saýlamak işleri guramaçylykly dowam etdirilýär. Bu barada gürrüň bermegini sorap, biz  Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparyň edarasynyň sekretar-referenti Hekimberdi ÖWEZOWA ýüz tutduk. Şonda ol bize şulary gürrüň berdi:

– Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 32-nji maddasyna laýyklykda, 2014-nji ýylyň oktýabr aýynda döredilen uçastok saýlaw toparlarynyň bäş ýyllyk ygtyýarlyk möhletleri tamamlandy.

2019-njy ýylyň 17-nji sentýabrynda Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi topary uçastok saýlaw toparlaryny täzeden döretmek boýunça geçirilmeli çäreleriň meýilnamasyny tassyklady. Bu çäreleriň kanuna laýyklykda we bellenilen möhletlerde amala aşyrylýandygyny aýratyn belläp geçmek zerur.

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 18-nji maddasyna laýyklykda, uçastok saýlaw toparlarynyň düzümine wekiller Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň, Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň, Agrar partiýasynyň, şeýle-de jemgyýetçilik guramalarynyň – Kärdeşler arkalaşyklarynyň, Zenanlar guramasynyň, Ýaşlar  guramasynyň ilkinji guramalary, şeýle hem raýatlaryň toparlary tarapyndan hödürlenildi. Has takygy, Türkmenistanyň demokratik partiýasy tarapyndan 4831, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasy tarapyndan 367, Türkmenistanyň Agrar partiýasy tarapyndan 1451, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklary tarapyndan 4625, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasy tarapyndan 2934, Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi tarapyndan 1808, Raýatlar toparlary tarapyndan 1518 adam agzalyga hödürlendi.

Uçastok saýlaw toparlary degişli etrap, şäher saýlaw toparlary tarapyndan 5-15 agzadan ybarat düzümde döredilýär. Zerur bolan halatlarda iň az sanda – üç agzadan ybarat düzümde hem döredilip bilner. Uçastok saýlaw toparynyň ygtyýarlyk möhleti bäş ýyldyr.

Häzirki güne çenli ýurdumyzyň çäginde saýlawlarda ses bermegi geçirmek üçin, saýlaw uçastoklarynyň jemi 2568-si hereket edýär. Şol saýlaw uçastoklarynda, uçastok saýlaw toparlarynyň 17534 sany agzasy bar. Has takygy, Ahal welaýatyndaky 364 saýlaw uçastogynda 2117, Balkan welaýatyndaky 272 saýlaw uçastogynda 1578, Daşoguz welaýatyndaky 523 saýlaw uçastogynda 3232, Lebap welaýatyndaky 559 saýlaw uçastogynda 3657, Mary welaýatyndaky 548 saýlaw uçastogynda 4125, Aşgabat şäherindäki 302 saýlaw uçastogynda 2825 agza bar.

Uçastok saýlaw toparlarynyň düzümine syýasy partiýalar, jemgyýetçilik birleşikleri, raýatlar toparlary tarapyndan hödürlenip, saýlanan uçastok saýlaw toparlarynyň agzalarynyň arasynda dürli ýaşdaky we bilim derejesindäki, dürli ulgamlarda zähmet çekýän hem-de Türkmenistanda agzybir ýaşaýan dürli milletlerden ybarat wekilleriň, şeýle-de zenanlaryň sanynyň ýokary görkezijilerde bolmagy, ýurdumyzda bir maksada, ýagny diňe il-ýurt bähbidine eýerýän syýasy köpdürlüligiň kemala gelendigini aýdyň görkezýär.

 

     – Beren gürrüňleriňiz üçin köp sag boluň!

               Gürrüňdeşligi ýazga geçiren A. AKMYRADOW.

21 Ýan
2020-nji ýyl — «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýyly

Hormatly Prezidentimiz 2020-nji ýyly «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýyly diýip yglan etdi. Munuň diňe biziň ýurdumyzyň halky üçin däl-de, eýsem  tutuş  dünýäniň halklary üçin hem özboluşly, simw...

26 Dek
Döwlet gullugy akademiýasynyň diňleýjileri Merkezi saýlaw toparynda

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly, öňdengörüji başlangyçlary, nesihatlary we tabşyryklary esasynda, saýlawlary geçirmegiň halkara tejribelerini, saýlaw ulgamynyň ugurlaryny, saýlaw toparlarynyň...

26 Dek
Halkara hyzmatdaşlygy

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparyň wekilleri 2019-njy ýylyň 22-nji dekabrynda geçirilen Özbegistan Respublikasynyň Oliý Mejlisiniň deputatlarynyň saýlawlary...

22 Noý
Täze döredilen uçastok saýlaw toparlarynyň agzalary: jemler, sanlar

Garaşsyz hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizde hormatly Prezidentimiziň saýlaw ulgamynyň işine ýakyndan ýardam bermegi netijesinde, ýurdumyzda saýlawlary guramaçylykly, kanuna we halkara kadalar...

13 Noý
Türkmeniň hasyl toýy

1 million 50 müň tonnadan gowrak “ak altyn” ýygnan türkmen pagtaçylary bereketli noýabrda pagta taýýarlamak baradaky şertnamalaýyn borçnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirdiler. Şeýlelikde, olar halkymy...

29 Okt
Uçastok saýlaw toparlary döredilýär

Häzirki döwürde ýurdumyzyň welaýatlarynda we Aşgabat şäherinde etrap, şäher saýlaw toparlary tarapyndan uçastok saýlaw toparlarynyň agzalaryny täze möhlete saýlamak işleri guramaçylykly dowam etdirilý...

18 Okt
Dünýä ýaň salan geňeşiň mejlisi

2019-njy ýylyň 11-nji oktýabrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklygynda Aşgabatda “Oguzkent” myhmanhanasynda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň döwlet Baştutanlarynyň geňeşi...

09 Okt
Uçastok saýlaw toparlary täzeden döredilýär

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksine laýyklykda, 2014-nji ýylyň oktýabr aýynda döredilen uçastok saýlaw toparlarynyň bäş ýyllyk ygtyýarlyk möhletiniň tamamlanýandygy sebäpli, 2019-njy ýylyň oktýabr-noýabr...