TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

06 Few

Okuw maslahatlary geçirildi.

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 28-nji martynda geçiriljek Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlaryna taýýarlyk görmek we guramaçylykly geçirmek boýunça alnyp barylýan işleriň çäklerinde merkezi saýlaw toparynyň guramagynda okuw maslahatlary geçirildi.

Hormatly Prezidentimiz sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlary barada durup geçmek bilen, ony ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmegiň möhümdigini belledi.

Döwlet baştutanymyzyň tabşyryklaryndan ugur alyp, ýurdumyzyň durmuşynda möhüm ähmiýete eýe boljak bu saýlawlara taýýarlyk görmek we olary guramaçylykly geçirmek boýunça çäreleriň meýilnamasyna laýyklykda, şu ýylyň 2-3-nji fewralynda Merkezi saýlaw toparynyň edarasynyň wekilleriniň alyp barmagynda welaýat, Aşgabat şäher, etrap, şäher halk maslahatlarynyň we welaýatlaryň hem-de Aşgabat şäheriniň saýlaw toparlarynyň agzalaryna saýlawlary geçirmekde usulyýet kömegini bermek maksady bilen, ýerlerde okuw maslahatlary geçirildi.

Okuw maslahatynyň  barşynda saýlaw toparlarynyň agzalary hereket edýän kanunçylyga girizilen  üýtgetmelere we goşmaçalara laýyklykda, saýlawlary geçirmegiň, dalaşgärleri hödürlemegiň we bellige almagyň, saýlaw resminamalaryny ulanmagyň  düzgünleri bilen tanyşdyryldy. Ses berilýän jaýda - saýlaw uçastogynda ses bermeklik we sesleri sanamak işini ýokary derejede guramak bilen bagly bolan anyk meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Şeýle hem okuw maslahatlarynda çykyş edenler saýlaw ulgamynyň kämilleşmegine uly üns berip, Türkmenistanyň halkyny demokratik ýol bilen bagtyýar geljege alyp barýan Arkadag Prezidentimize alkyş sözlerini aýtdylar.

« Türk­me­nis­tan — pa­ra­hat­çy­ly­gyň we yna­nyş­ma­gyň Watany!» diýlip yglan edilen 2021-nji ýylyň mart aýynyň soňky ýekşenbesinde geçiriljek bu saýlawlar ýurdumyzyň syýasy durmuşynda milli Liderimiziň tutumly başlangyçlary esasynda amala aşyrylýan demokratik ýörelgeleriň mundan beýläk hem has-da rowaçlanmagynda uly ähmiýete eýe bolar.

08 Mart
Dalaşgärleri bellige almak tamamlandy

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 6 belgili 50-nji maddasyna laýyklykda, şu ýylyň 28-nji martynda geçiriljek Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlary boýunça dalaşgärleri...

01 Mart
Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň mejlisi geçirildi

Hormatly Prezidentimiziň-ýaňy ýakynda Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlary bilen geçiren duşuşygynda beren pähim-parasatly tabşyryklaryndan ugur alyp, 2021-nji ýylyň 28-nji martynda geçiriljek Türkme...

22 Few
Dalaşgärleri hödürlemek möwsümi dowam edýär

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 28-nji martynda ýurdumyzda kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edara bolan Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlary geçiriler...

17 Few
Dalaşgärleri hödürlemek dowam edýär

"Türk­me­nis­tan — pa­ra­hat­çy­ly­gyň we yna­nyş­ma­gyň Watany!" diýlip yglan edilen 2021-nji ýylyň mart aýynyň soňky ýekşenbesinde geçiriljek Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalar...

08 Few
Dalaşgärleri hödürlemek çärelerine badalga berildi

Türkmenistanda Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň agzalarynyň 28-nji martda boljak saýlawlaryna işjeň taýýarlyk görülýär. Saýlaw kanunçylygyna laýyklykda, 6-njy fewralda dalaşgärleri hödürlemek çärelerin...

06 Few
Okuw maslahatlary geçirildi.

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 28-nji martynda geçiriljek Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlaryna taýýarlyk görmek we guramaçylykly geçirmek boýunça alnyp barylýan işleri...

27 Ýan
Milli synçylar bellige alyndy

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 6-njy maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlary boýunça dowam edýän jemgyýetçilik-syýasy çäräniň çäklerinde milli s...

07 Ýan
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlaryny guramaçylykly geçirmek boýunça taýýarlyk işleri dowam edýär

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň geçen ýylyň 28-nji noýabrynda geçiren mejlisinde kabul eden kararyna laýyklykda, Türkmenistanyň Milli Ge...