TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

16 Ýan

Dalaşgär Maksat Annanepesow Daşoguzda saýlawçylar bilen duşuşyk geçirlidi

Daşoguz welaýatynyň merkezinde ýerleşýän N.Andalyp adyndaky döwlet drama teatrynda sebitiň jemgyýetçiliginiň, hormatly ýaşulularyň, edaralaryň we kärhanalaryň işgärleriniň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleriniň we ýaşlaryň giňden gatnaşmagynda döwlet baştutany wezipesine dalaşgär, Azyk senagaty döwlet birleşiginiň başlygynyň orunbasary Maksat Annanepesow bilen duşuşyk geçirlidi.

Dalaşgäriň ynanylan wekiliniň çykyşynda häzirki döwre çenli oňat guramaçylyk ukybyny görkezip we özüne ynnanylan işe jogapkärli çemeleşip, agronomlyk wezipesinden ýurdumyzyň halk hojalygynyň esasy pudaklarynyň biriniň ýolbaşçysynyň orunbasary wezipesine çenli zähmet ýoluny geçen M.Annanepesowyň şahsy, iş we hünär başarnyklaryna mynasyp häsiýetnama berip, onuň terjimehalyny beýan etdi.

M.Annanepesow saýlawçylara özüniň saýlawlaryň öňüsyrasyndaky maksatnamasynyň esasy bölümleri barada gürrüň berip, ýurdumyzda durmuşa geçirilýän, döwletimiziň ägirt uly tebigy we ykdysady kuwwatyny ösdürmek boýunça giň göwrümli işleri dowam etmekçidigini belledi. Dalaşgäriň belleýşi ýaly, oba hojalyk önümçiliginiň pudaklaýyn düzümlerini kämilleşdirmek, azyk önümleriniň möçberini artdyrmak, oba hojalyk ekinleriniň hasyllylygyny we maldarçylyk önümçiligini ýokarlandyrmak möhüm bolup durýar.

Ol ilaty arassa agyz suw bilen üpjün etmegiň, şäheriň we obanyň ýaşaýjylary üçin birmeňzeş mümkinçilikleri döredip, mundan beýläk-hem ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmagyň zerurdygyny nygtady.

Dalaşgär bu ýere ýygnananlaryň sowallaryna jogap berdi. Döwlet durmuşynyň derwaýys meseleleri, Ýaşulular maslahatynda kabul edilen çözgütleri durmuşa geçirmegiň ýollary, ýurdumyzyň öndürijileriniň içerki bazarlarda bäsdeşlige ugyplylygyny ýokarlandyrmak duşuşyga ýygnananlaryň üns merkezinde boldy.

06 Apr
Bütindünýä saglyk güni

Asylly däbe görä, her ýylyň aprel aýynda Türkmenistanda hem Bütindünýä saglyk güni bellenilýär. Ýurdumyzda köp sanly sport, bedenterbiýe-sagaldyş hereketleri, medeni, sungat we beýleki çäreler ýaýbaňl...

20 Mart
Ynsanperwerligiň, gözelligiň baýramy

Pederlerimizden miras galan Milli bahar baýramymyz, Nowruz diňe bir bahar baýramy bolmak bilen çäklenmän, eýsem gözelligiň gözbaşy, milli däp-dessurlaryň özboluşly hazynasy, gözel ýaşaýyşyň ýaraşygy,...

13 Mart
Ýazky bag ekmek möwsümi

Biziň ýurdumyzda ýazky bag ekmek möwsümini guramaçylykly geçirmek  indi özboluşly däbe öwrülip gitdi. Bahar paslynyň  gelmegi bilen obadyr kentlerimizde her bir ynsan dürli bag nahallaryny  ekmek bile...

04 Mart
Halkara hyzmatdaşlygy

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparyň wekilleri 2020-nji ýylyň 1-nji martynda geçirilen Täjigistan Respublikasynyň Majlisi Oliniň Majlisi namaýandagonyň (parla...

24 Few
Hoş habar

2020-nji ýylyň 18-nji fewralynda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň birnäçe orunbasarlarynyň we käbir pudaklaýyn düzümleriň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirende, ýurdumyza...

12 Few
Halkara hyzmatdaşlygy

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparyň wekilleri 2020-nji ýylyň 9-njy fewralynda geçirilen Azerbaýjan Respublikasynyň Milli Mejlisiniň deputatlarynyň nobatdan d...

21 Ýan
2020-nji ýyl — «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýyly

Hormatly Prezidentimiz 2020-nji ýyly «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýyly diýip yglan etdi. Munuň diňe biziň ýurdumyzyň halky üçin däl-de, eýsem  tutuş  dünýäniň halklary üçin hem özboluşly, simw...

26 Dek
Döwlet gullugy akademiýasynyň diňleýjileri Merkezi saýlaw toparynda

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly, öňdengörüji başlangyçlary, nesihatlary we tabşyryklary esasynda, saýlawlary geçirmegiň halkara tejribelerini, saýlaw ulgamynyň ugurlaryny, saýlaw toparlarynyň...