TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

16 Ýan

Dalaşgär Maksat Annanepesow Daşoguzda saýlawçylar bilen duşuşyk geçirlidi

Daşoguz welaýatynyň merkezinde ýerleşýän N.Andalyp adyndaky döwlet drama teatrynda sebitiň jemgyýetçiliginiň, hormatly ýaşulularyň, edaralaryň we kärhanalaryň işgärleriniň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleriniň we ýaşlaryň giňden gatnaşmagynda döwlet baştutany wezipesine dalaşgär, Azyk senagaty döwlet birleşiginiň başlygynyň orunbasary Maksat Annanepesow bilen duşuşyk geçirlidi.

Dalaşgäriň ynanylan wekiliniň çykyşynda häzirki döwre çenli oňat guramaçylyk ukybyny görkezip we özüne ynnanylan işe jogapkärli çemeleşip, agronomlyk wezipesinden ýurdumyzyň halk hojalygynyň esasy pudaklarynyň biriniň ýolbaşçysynyň orunbasary wezipesine çenli zähmet ýoluny geçen M.Annanepesowyň şahsy, iş we hünär başarnyklaryna mynasyp häsiýetnama berip, onuň terjimehalyny beýan etdi.

M.Annanepesow saýlawçylara özüniň saýlawlaryň öňüsyrasyndaky maksatnamasynyň esasy bölümleri barada gürrüň berip, ýurdumyzda durmuşa geçirilýän, döwletimiziň ägirt uly tebigy we ykdysady kuwwatyny ösdürmek boýunça giň göwrümli işleri dowam etmekçidigini belledi. Dalaşgäriň belleýşi ýaly, oba hojalyk önümçiliginiň pudaklaýyn düzümlerini kämilleşdirmek, azyk önümleriniň möçberini artdyrmak, oba hojalyk ekinleriniň hasyllylygyny we maldarçylyk önümçiligini ýokarlandyrmak möhüm bolup durýar.

Ol ilaty arassa agyz suw bilen üpjün etmegiň, şäheriň we obanyň ýaşaýjylary üçin birmeňzeş mümkinçilikleri döredip, mundan beýläk-hem ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmagyň zerurdygyny nygtady.

Dalaşgär bu ýere ýygnananlaryň sowallaryna jogap berdi. Döwlet durmuşynyň derwaýys meseleleri, Ýaşulular maslahatynda kabul edilen çözgütleri durmuşa geçirmegiň ýollary, ýurdumyzyň öndürijileriniň içerki bazarlarda bäsdeşlige ugyplylygyny ýokarlandyrmak duşuşyga ýygnananlaryň üns merkezinde boldy.

15 Noý
Rysgal-berekediň toýy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ba­ba­daý­han­la­ry­my­zyň gaý­rat­ly zäh­me­ti­niň ne­ti­je­le­ri­ne, türk­men top­ra­gyn­da ýe­tiş­di­ri­len bol ha­sy­la äh­li­halk buý­san­jy­nyň ny­şa­n...

08 Noý
Bag ekmegiň güýzki möwsümi

Täze taryhy eýýamda — Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe daşky gurşawy goramak, türkmen tebigatynyň baýlyklaryny artdyrmak baradaky meseleler döwletimiziň üns merkezinde bolup, arkadag Prezide...

21 Okt
Däp bolan önümçilik tejribesi

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly baştutanlygynda, öňdengörüjilikli döwlet syýasaty esasynda ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy durmuşyny demokratiýalaşdyrmak meselesi aýratyn möhüm ugurlaryň biri...

30 Iýul
Welaýatlaryň, Aşgabat şäheriniň täze döredilen saýlaw toparlary: jemler, sanlar

Ýurdumyz bu gün demokratik ýörelgeleri çuňlaşdyrmak ýoly bilen öňe ynamly gadam urýar. Demokratik şertleriň çäklerinde ýurdumyzda her bir türkmen raýatynyň saýlaw hukuklarynyň üpjün edilmegine hem uly...

23 Iýul
Etraplaryň, şäherleriň täze döredilen saýlaw toparlary: jemler, sanlar

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly baştutanlygynda günsaýyn ösüp barýan asuda ýurdumyzda raýatlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny goramaga gönükdirilen il-ýurt bähbitli çäreler yzygiderli amala a...

03 Iýul
Halkara konferensiýasy geçirildi

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklaryny sanlylaşdyrmak işi ýokary depginler bilen dowam edýär....

03 Iýul
Welaýat, Aşgabat şäher saýlaw toparlary täzeden döredildi

?Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramyna taýýarlyk görülýän günlerde hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda alnyp...

14 Iýun
Welaýat, Aşgabat şäher saýlaw toparlary täzeden döredilýär

Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan döwletimizde hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda alnyp barylýan il-ýurt bähbitli, giň gerimli işler Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne mahsus...