TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

23 Ýan

Lebap welaýatynyň saýlawçylarynyň dalaşgär Bekmyrat Atalyýew bilen duşuşygy boldy

Türkmenabat, 23-nji ýanwar (TDH). Şu gün Lebap welaýatynyň saýlawçylarynyň Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär—“Rysgal” paýdarlar-täjirçilik bankynyň müdiriýetiniň başlygy, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputaty Bekmyrat Atalyýew bilen duşuşygy boldy. Şu mynasybetli S.Seýdi adyndaky döwlet drama teatryna ýerli häkimiýetiň düzümleriniň, kärhanalaryň, daýhan birleşikleriniň, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, hormatly ýaşulular we ýaşlar ýygnandylar.

Duşuşygyň başynda B.Atalyýewiň ynanylan wekili ýygnananlary “Türkmenistan” döwlet täjirçilik bankynyň düzüminde dürli jogapkärli wezipelerde iş tejribesi bolan, soňra bolsa “Rysgal” paýdarlar-täjirçilik bankynyň müdiriýetiniň başlygy bolan dalaşgäriň zähmet ýoly bilen tanyşdyrdy.

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasy tarapyndan hödürlenen dalaşgär abraýdan we uly ynamdan peýdalanýar hem-de ýokary döwlet wezipesine mynasyp dalaşgär bolup durýar.

Soňra dalaşgär B.Atalyýew ýakyn wagtda geçiriljek Türkmenistanyň Prezidentligine saýlawlaryň wajyp ähmiýetini belledi. Ýurdumyzyň geljegi saýlawlaryň netijesine bagly bolar. Dalaşgär döwlet Baştutany wezipesine saýlanan halatynda ýurdumyzda parahatçylygy we asudalygy, raýatlaryň abadan durmuşyny üpjün etmäge gönükdirilen düýpli özgertmeleri dowam etmegi göz öňünde tutýandygyny nygtady.

Maksatnamanyň ýygnananlara hödürlenen esasy ugurlarynyň biri ýurdumyzyň ykdysadyýetini diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmekden hem-de halk hojalyk toplumynyň ösüşine we pugtalandyrylmagyna önjeýli goşant goşýan telekeçilige hemmetaraplaýyn goldaw bermekden ybaratdyr.

B. Atalyýew geljekde Türkmenistanyň garaşsyz, ylalaşdyryjy döwlet hökmünde dünýä jemgyýetçiligindäki ägirt uly abraýyny has-da artdyrjakdygyna berk ynanýandygyny nygtap, Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşine ýardam berýän täze taslamalary, sebitleri ösdürmäge, ilatyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmaga aýratyn orun berilýän döwlet maksatnamalaryny durmuşa geçirip, giň göwrümli özgertmeleri dowam etmek pikiri barada aýtdy.

Dalaşgär duşuşyga gatnaşanlaryň sowallaryna jogap berip, maksatnamasynyň käbir ugurlaryny giňden düşündirdi hem-de türkmenistanlylaryň ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmak, bazar gatnaşyklary esasynda milli ykdysadyýeti ösdürmek, azyk howpsuzlygyny pugtalandyrmak, döwletimiziň hukuk esaslaryny, halkymyzyň agzybirligini we jebisligini pugtalandyrmak üçin ähli gujur-gaýratyny gaýgyrmajakdygyna ynandyrdy.

29 Maý
Türkmen halysynyň baýramy

Türkmen halysy halkymyzyň müňýyllyklardan gözbaş alýan, umumyadamzat medeniýetiniň genji-hazynasyna öwrülen ajaýyp sungaty saýylýar.  Bu  sungat nesillerden-nesillere geçip, biziň günlerimize gelip ýe...

06 Apr
Bütindünýä saglyk güni

Asylly däbe görä, her ýylyň aprel aýynda Türkmenistanda hem Bütindünýä saglyk güni bellenilýär. Ýurdumyzda köp sanly sport, bedenterbiýe-sagaldyş hereketleri, medeni, sungat we beýleki çäreler ýaýbaňl...

20 Mart
Ynsanperwerligiň, gözelligiň baýramy

Pederlerimizden miras galan Milli bahar baýramymyz, Nowruz diňe bir bahar baýramy bolmak bilen çäklenmän, eýsem gözelligiň gözbaşy, milli däp-dessurlaryň özboluşly hazynasy, gözel ýaşaýyşyň ýaraşygy,...

13 Mart
Ýazky bag ekmek möwsümi

Biziň ýurdumyzda ýazky bag ekmek möwsümini guramaçylykly geçirmek  indi özboluşly däbe öwrülip gitdi. Bahar paslynyň  gelmegi bilen obadyr kentlerimizde her bir ynsan dürli bag nahallaryny  ekmek bile...

04 Mart
Halkara hyzmatdaşlygy

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparyň wekilleri 2020-nji ýylyň 1-nji martynda geçirilen Täjigistan Respublikasynyň Majlisi Oliniň Majlisi namaýandagonyň (parla...

24 Few
Hoş habar

2020-nji ýylyň 18-nji fewralynda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň birnäçe orunbasarlarynyň we käbir pudaklaýyn düzümleriň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirende, ýurdumyza...

12 Few
Halkara hyzmatdaşlygy

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparyň wekilleri 2020-nji ýylyň 9-njy fewralynda geçirilen Azerbaýjan Respublikasynyň Milli Mejlisiniň deputatlarynyň nobatdan d...

21 Ýan
2020-nji ýyl — «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýyly

Hormatly Prezidentimiz 2020-nji ýyly «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýyly diýip yglan etdi. Munuň diňe biziň ýurdumyzyň halky üçin däl-de, eýsem  tutuş  dünýäniň halklary üçin hem özboluşly, simw...