TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

23 Ýan

Lebap welaýatynyň saýlawçylarynyň dalaşgär Bekmyrat Atalyýew bilen duşuşygy boldy

Türkmenabat, 23-nji ýanwar (TDH). Şu gün Lebap welaýatynyň saýlawçylarynyň Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär—“Rysgal” paýdarlar-täjirçilik bankynyň müdiriýetiniň başlygy, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputaty Bekmyrat Atalyýew bilen duşuşygy boldy. Şu mynasybetli S.Seýdi adyndaky döwlet drama teatryna ýerli häkimiýetiň düzümleriniň, kärhanalaryň, daýhan birleşikleriniň, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, hormatly ýaşulular we ýaşlar ýygnandylar.

Duşuşygyň başynda B.Atalyýewiň ynanylan wekili ýygnananlary “Türkmenistan” döwlet täjirçilik bankynyň düzüminde dürli jogapkärli wezipelerde iş tejribesi bolan, soňra bolsa “Rysgal” paýdarlar-täjirçilik bankynyň müdiriýetiniň başlygy bolan dalaşgäriň zähmet ýoly bilen tanyşdyrdy.

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasy tarapyndan hödürlenen dalaşgär abraýdan we uly ynamdan peýdalanýar hem-de ýokary döwlet wezipesine mynasyp dalaşgär bolup durýar.

Soňra dalaşgär B.Atalyýew ýakyn wagtda geçiriljek Türkmenistanyň Prezidentligine saýlawlaryň wajyp ähmiýetini belledi. Ýurdumyzyň geljegi saýlawlaryň netijesine bagly bolar. Dalaşgär döwlet Baştutany wezipesine saýlanan halatynda ýurdumyzda parahatçylygy we asudalygy, raýatlaryň abadan durmuşyny üpjün etmäge gönükdirilen düýpli özgertmeleri dowam etmegi göz öňünde tutýandygyny nygtady.

Maksatnamanyň ýygnananlara hödürlenen esasy ugurlarynyň biri ýurdumyzyň ykdysadyýetini diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmekden hem-de halk hojalyk toplumynyň ösüşine we pugtalandyrylmagyna önjeýli goşant goşýan telekeçilige hemmetaraplaýyn goldaw bermekden ybaratdyr.

B. Atalyýew geljekde Türkmenistanyň garaşsyz, ylalaşdyryjy döwlet hökmünde dünýä jemgyýetçiligindäki ägirt uly abraýyny has-da artdyrjakdygyna berk ynanýandygyny nygtap, Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşine ýardam berýän täze taslamalary, sebitleri ösdürmäge, ilatyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmaga aýratyn orun berilýän döwlet maksatnamalaryny durmuşa geçirip, giň göwrümli özgertmeleri dowam etmek pikiri barada aýtdy.

Dalaşgär duşuşyga gatnaşanlaryň sowallaryna jogap berip, maksatnamasynyň käbir ugurlaryny giňden düşündirdi hem-de türkmenistanlylaryň ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmak, bazar gatnaşyklary esasynda milli ykdysadyýeti ösdürmek, azyk howpsuzlygyny pugtalandyrmak, döwletimiziň hukuk esaslaryny, halkymyzyň agzybirligini we jebisligini pugtalandyrmak üçin ähli gujur-gaýratyny gaýgyrmajakdygyna ynandyrdy.

15 Noý
Rysgal-berekediň toýy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ba­ba­daý­han­la­ry­my­zyň gaý­rat­ly zäh­me­ti­niň ne­ti­je­le­ri­ne, türk­men top­ra­gyn­da ýe­tiş­di­ri­len bol ha­sy­la äh­li­halk buý­san­jy­nyň ny­şa­n...

08 Noý
Bag ekmegiň güýzki möwsümi

Täze taryhy eýýamda — Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe daşky gurşawy goramak, türkmen tebigatynyň baýlyklaryny artdyrmak baradaky meseleler döwletimiziň üns merkezinde bolup, arkadag Prezide...

21 Okt
Däp bolan önümçilik tejribesi

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly baştutanlygynda, öňdengörüjilikli döwlet syýasaty esasynda ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy durmuşyny demokratiýalaşdyrmak meselesi aýratyn möhüm ugurlaryň biri...

30 Iýul
Welaýatlaryň, Aşgabat şäheriniň täze döredilen saýlaw toparlary: jemler, sanlar

Ýurdumyz bu gün demokratik ýörelgeleri çuňlaşdyrmak ýoly bilen öňe ynamly gadam urýar. Demokratik şertleriň çäklerinde ýurdumyzda her bir türkmen raýatynyň saýlaw hukuklarynyň üpjün edilmegine hem uly...

23 Iýul
Etraplaryň, şäherleriň täze döredilen saýlaw toparlary: jemler, sanlar

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly baştutanlygynda günsaýyn ösüp barýan asuda ýurdumyzda raýatlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny goramaga gönükdirilen il-ýurt bähbitli çäreler yzygiderli amala a...

03 Iýul
Halkara konferensiýasy geçirildi

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklaryny sanlylaşdyrmak işi ýokary depginler bilen dowam edýär....

03 Iýul
Welaýat, Aşgabat şäher saýlaw toparlary täzeden döredildi

?Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramyna taýýarlyk görülýän günlerde hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda alnyp...

14 Iýun
Welaýat, Aşgabat şäher saýlaw toparlary täzeden döredilýär

Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan döwletimizde hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda alnyp barylýan il-ýurt bähbitli, giň gerimli işler Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne mahsus...