TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

23 Ýan

Lebap welaýatynyň saýlawçylarynyň dalaşgär Bekmyrat Atalyýew bilen duşuşygy boldy

Türkmenabat, 23-nji ýanwar (TDH). Şu gün Lebap welaýatynyň saýlawçylarynyň Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär—“Rysgal” paýdarlar-täjirçilik bankynyň müdiriýetiniň başlygy, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputaty Bekmyrat Atalyýew bilen duşuşygy boldy. Şu mynasybetli S.Seýdi adyndaky döwlet drama teatryna ýerli häkimiýetiň düzümleriniň, kärhanalaryň, daýhan birleşikleriniň, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, hormatly ýaşulular we ýaşlar ýygnandylar.

Duşuşygyň başynda B.Atalyýewiň ynanylan wekili ýygnananlary “Türkmenistan” döwlet täjirçilik bankynyň düzüminde dürli jogapkärli wezipelerde iş tejribesi bolan, soňra bolsa “Rysgal” paýdarlar-täjirçilik bankynyň müdiriýetiniň başlygy bolan dalaşgäriň zähmet ýoly bilen tanyşdyrdy.

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasy tarapyndan hödürlenen dalaşgär abraýdan we uly ynamdan peýdalanýar hem-de ýokary döwlet wezipesine mynasyp dalaşgär bolup durýar.

Soňra dalaşgär B.Atalyýew ýakyn wagtda geçiriljek Türkmenistanyň Prezidentligine saýlawlaryň wajyp ähmiýetini belledi. Ýurdumyzyň geljegi saýlawlaryň netijesine bagly bolar. Dalaşgär döwlet Baştutany wezipesine saýlanan halatynda ýurdumyzda parahatçylygy we asudalygy, raýatlaryň abadan durmuşyny üpjün etmäge gönükdirilen düýpli özgertmeleri dowam etmegi göz öňünde tutýandygyny nygtady.

Maksatnamanyň ýygnananlara hödürlenen esasy ugurlarynyň biri ýurdumyzyň ykdysadyýetini diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmekden hem-de halk hojalyk toplumynyň ösüşine we pugtalandyrylmagyna önjeýli goşant goşýan telekeçilige hemmetaraplaýyn goldaw bermekden ybaratdyr.

B. Atalyýew geljekde Türkmenistanyň garaşsyz, ylalaşdyryjy döwlet hökmünde dünýä jemgyýetçiligindäki ägirt uly abraýyny has-da artdyrjakdygyna berk ynanýandygyny nygtap, Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşine ýardam berýän täze taslamalary, sebitleri ösdürmäge, ilatyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmaga aýratyn orun berilýän döwlet maksatnamalaryny durmuşa geçirip, giň göwrümli özgertmeleri dowam etmek pikiri barada aýtdy.

Dalaşgär duşuşyga gatnaşanlaryň sowallaryna jogap berip, maksatnamasynyň käbir ugurlaryny giňden düşündirdi hem-de türkmenistanlylaryň ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmak, bazar gatnaşyklary esasynda milli ykdysadyýeti ösdürmek, azyk howpsuzlygyny pugtalandyrmak, döwletimiziň hukuk esaslaryny, halkymyzyň agzybirligini we jebisligini pugtalandyrmak üçin ähli gujur-gaýratyny gaýgyrmajakdygyna ynandyrdy.

16 Sent
Dünýä türkmenleri ata watanda

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýyly möhüm taryhy wakalara baý ýyllaryň biri boldy. Bu sene täze bir döwrüň — Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy...

09 Sent
«Ak altynym» — ak bagtym

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýyly Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ýyl ýazgysynda öçmejek yz goýýar. Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 31...

01 Awg
Galla — rysgal-berekediň çeşmesi

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň ähli pudaklarynda gazanylýan üstünlikler halkymyzyň hal-ýagdaýyny, ýaşaýyş-durmuş derejesini gowulandyrmak, döwletimiziň ykdysady kuwwaty...

14 Iýul
BMG-niň wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň edarasynda 2022-nji ýylyň 13-nji iýulynda Birleşen Milletler Guramasynyň Saýlawlary geçirmegiň talaplaryna baha bermek boý...

01 Iýul
Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň paýtagtymyzda geçen VI sammiti

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň her bir güni kalbyňy şatlandyrýan buýsançly, taryhy ähmiýetli wakalara beslenýär. Ine, şeýle taryhy wakalaryň biri hem 29-njy iýunda Aşgabat şäherin...

28 Iýun
Dost-doganlyk deňzi: täze garaýyşlar

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda dost-doganlygyň, parahatçylygyň mekany Türkmenistan beýleki Hazarýaka döwletleri bilen bilelikde sebit we dünýä ähmiýetli taslamalaryň durmuşa geçiri...

16 Iýun
Türkmen — eýran dostluk gatnaşyklary berkidilýär

Bilşimiz ýaly, 2022-nji ýylyň 14-15-nji iýunynda hormatly Prezidentimiz  dostlukly goňşy döwletimiz bolan Eýran Yslam Respublikasyna resmi iş saparyny amala aşyrdy. Iş saparynyň dowamynda goň­şy döwle...

13 Iýun
BMG-den gelen hoş habar

2022-nji ýylyň 11-nji iýunynda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň san­ly ul­gam arka­ly iş mas­la­ha­ty­ny ge­çir­di. Iş maslahatynda — 2022-nji ýylyň 12-nji maýynda Aşgabatda geçirilen...