TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

23 Ýan

Ramazan Durdyýew ýurdumyzyň demirgazyk sebitiniň saýlawçylary bilen duşuşdy

Daşoguz welaýatynyň jemgyýetçiliginiň, hormatly ýaşulularyň, ýaşlaryň, dürli pudaklaryň işgärleriniň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleriniň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär-Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň direktory, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputaty Ramazan Durdyýew bilen duşuşyk boldy.

Dalaşgäriň ynanylan wekili ýygnananlary R.Durdyýewiň zähmet ýoly bilen tanyşdyryp, ak ýürekli, öz işini bilýän hünärmen, oňat guramaçylyk ukyby, işjeň durmuş we raýat garaýyşlary bolan abraýly adam hökmünde häsiýetlendirdi.

Ýokary döwlet wezipesine dalaşgär öz gezeginde saýlawlaryň öň ýanyndaky maksatnamasyny beýan edip, döwlet syýasatynyň durmuş ugurlaryna, ylmy, bilimi, saglygy goraýşy, medeniýeti, syýahatçylygy, köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketlerini we sporty, diňe bir şäherlileriň däl, eýsem oba ilatynyň hem ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmaga mümkinçilik berýän ýurdumyzda amala aşyrylýan iri göwrümli durmuş-ykdysady maksatnamalara aýratyn üns berdi.

R.Durdyýew döwletimiziň hukuk derejesini we demokratik esaslaryny pugtalandyrmak boýunça işleri dowam etmek bilen bir hatarda, dürli pudaklary ösdürmek we özgertmek boýunça uzakmöhletleýin toplumlaýyn wezipeleri durmuşa geçirmegi göz öňünde tutýandygyna ynandyrdy.

Dalaşgäriň belleýşi ýaly, ýurdumyzyň ykdysadyýetini mundan beýläk hem ösdürmek maksady bilen täzeçil tehnologiýalary, ylmyň hem-de tehnikanyň iň soňky gazananlaryny ornaşdyrmaga uly üns berler, awtomobil we demir ýollarynyň, gaz we elektrik geçirijileriniň gurluşygy dowam etdiriler.

Ol nebitgaz pudagynyň strategiki ösüşiniň meselelerine, 2030-njy ýyla çenli döwürde Türkmenistanyň nebitgaz senagatynyň ösüşiniň maksatnamasynyň ýerine ýetirilişine aýratyn üns berdi. Hususan-da, ýokary döwlet wezipesine dalaşgär energiýa serişdeleriniň dünýä bazaryna ugradylmagynyň bähbitli usullarynyň hem-de ýollarynyň kesgitlenjekdigini, ýurdumyzyň tebigy baýlyklarynyň özleşdirilmeginiň dowam etdiriljekdigini, nebit we gaz çykarmagyň hem-de gaýtadan işlemegiň ýokarlandyrylmagynyň göz öňünde tutulýandygyny we häzirki hereket edýän hem-de täze gaz geçirijilerini ulanmagyň kämilleşdiriljekdigini mälim etdi.

Daşary syýasat boýunça aýdylanda bolsa, dalaşgär bu ýerde milli bähbitlere laýyk gelýän, Türkmenistanyň parahatçylyk söýüji döwlet hökmünde abraýyny mundan beýläk hem ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýän halkara hyzmatdaşlygyny hemmetaraplaýyn giňeltmegiň ähmiýetini belledi.

R.Durdyýew duşuşygyň dowamynda köpsanly sowallara jogap berdi hem-de saýlawlaryň öňüsyrasyndaky maksatnamasynyň obasenagat toplumyna, şol sanda tohumçylygy, öňdebaryjy tehnologiýany ornaşdyrmaga goldaw bermäge degişli meseleleri takyklady. Şeýle hem dalaşgär ykdysadyýetiň hususy ulgamyny—kiçi we orta telekeçiligi döwlet tarapyndan goldamagyň dowam etdiriljekdigini aýtdy.

Duşuşygyň ahyrynda Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär Watanymyzyň mundan beýläk hem gülläp ösmegi üçin ähli bilimini, başarnygyny, tejribesini we gaýratyny gaýgyrmajakdygyna saýlawçylary ynandyrdy.

29 Maý
Türkmen halysynyň baýramy

Türkmen halysy halkymyzyň müňýyllyklardan gözbaş alýan, umumyadamzat medeniýetiniň genji-hazynasyna öwrülen ajaýyp sungaty saýylýar.  Bu  sungat nesillerden-nesillere geçip, biziň günlerimize gelip ýe...

06 Apr
Bütindünýä saglyk güni

Asylly däbe görä, her ýylyň aprel aýynda Türkmenistanda hem Bütindünýä saglyk güni bellenilýär. Ýurdumyzda köp sanly sport, bedenterbiýe-sagaldyş hereketleri, medeni, sungat we beýleki çäreler ýaýbaňl...

20 Mart
Ynsanperwerligiň, gözelligiň baýramy

Pederlerimizden miras galan Milli bahar baýramymyz, Nowruz diňe bir bahar baýramy bolmak bilen çäklenmän, eýsem gözelligiň gözbaşy, milli däp-dessurlaryň özboluşly hazynasy, gözel ýaşaýyşyň ýaraşygy,...

13 Mart
Ýazky bag ekmek möwsümi

Biziň ýurdumyzda ýazky bag ekmek möwsümini guramaçylykly geçirmek  indi özboluşly däbe öwrülip gitdi. Bahar paslynyň  gelmegi bilen obadyr kentlerimizde her bir ynsan dürli bag nahallaryny  ekmek bile...

04 Mart
Halkara hyzmatdaşlygy

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparyň wekilleri 2020-nji ýylyň 1-nji martynda geçirilen Täjigistan Respublikasynyň Majlisi Oliniň Majlisi namaýandagonyň (parla...

24 Few
Hoş habar

2020-nji ýylyň 18-nji fewralynda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň birnäçe orunbasarlarynyň we käbir pudaklaýyn düzümleriň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirende, ýurdumyza...

12 Few
Halkara hyzmatdaşlygy

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparyň wekilleri 2020-nji ýylyň 9-njy fewralynda geçirilen Azerbaýjan Respublikasynyň Milli Mejlisiniň deputatlarynyň nobatdan d...

21 Ýan
2020-nji ýyl — «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýyly

Hormatly Prezidentimiz 2020-nji ýyly «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýyly diýip yglan etdi. Munuň diňe biziň ýurdumyzyň halky üçin däl-de, eýsem  tutuş  dünýäniň halklary üçin hem özboluşly, simw...