TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

23 Ýan

Ramazan Durdyýew ýurdumyzyň demirgazyk sebitiniň saýlawçylary bilen duşuşdy

Daşoguz welaýatynyň jemgyýetçiliginiň, hormatly ýaşulularyň, ýaşlaryň, dürli pudaklaryň işgärleriniň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleriniň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär-Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň direktory, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputaty Ramazan Durdyýew bilen duşuşyk boldy.

Dalaşgäriň ynanylan wekili ýygnananlary R.Durdyýewiň zähmet ýoly bilen tanyşdyryp, ak ýürekli, öz işini bilýän hünärmen, oňat guramaçylyk ukyby, işjeň durmuş we raýat garaýyşlary bolan abraýly adam hökmünde häsiýetlendirdi.

Ýokary döwlet wezipesine dalaşgär öz gezeginde saýlawlaryň öň ýanyndaky maksatnamasyny beýan edip, döwlet syýasatynyň durmuş ugurlaryna, ylmy, bilimi, saglygy goraýşy, medeniýeti, syýahatçylygy, köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketlerini we sporty, diňe bir şäherlileriň däl, eýsem oba ilatynyň hem ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmaga mümkinçilik berýän ýurdumyzda amala aşyrylýan iri göwrümli durmuş-ykdysady maksatnamalara aýratyn üns berdi.

R.Durdyýew döwletimiziň hukuk derejesini we demokratik esaslaryny pugtalandyrmak boýunça işleri dowam etmek bilen bir hatarda, dürli pudaklary ösdürmek we özgertmek boýunça uzakmöhletleýin toplumlaýyn wezipeleri durmuşa geçirmegi göz öňünde tutýandygyna ynandyrdy.

Dalaşgäriň belleýşi ýaly, ýurdumyzyň ykdysadyýetini mundan beýläk hem ösdürmek maksady bilen täzeçil tehnologiýalary, ylmyň hem-de tehnikanyň iň soňky gazananlaryny ornaşdyrmaga uly üns berler, awtomobil we demir ýollarynyň, gaz we elektrik geçirijileriniň gurluşygy dowam etdiriler.

Ol nebitgaz pudagynyň strategiki ösüşiniň meselelerine, 2030-njy ýyla çenli döwürde Türkmenistanyň nebitgaz senagatynyň ösüşiniň maksatnamasynyň ýerine ýetirilişine aýratyn üns berdi. Hususan-da, ýokary döwlet wezipesine dalaşgär energiýa serişdeleriniň dünýä bazaryna ugradylmagynyň bähbitli usullarynyň hem-de ýollarynyň kesgitlenjekdigini, ýurdumyzyň tebigy baýlyklarynyň özleşdirilmeginiň dowam etdiriljekdigini, nebit we gaz çykarmagyň hem-de gaýtadan işlemegiň ýokarlandyrylmagynyň göz öňünde tutulýandygyny we häzirki hereket edýän hem-de täze gaz geçirijilerini ulanmagyň kämilleşdiriljekdigini mälim etdi.

Daşary syýasat boýunça aýdylanda bolsa, dalaşgär bu ýerde milli bähbitlere laýyk gelýän, Türkmenistanyň parahatçylyk söýüji döwlet hökmünde abraýyny mundan beýläk hem ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýän halkara hyzmatdaşlygyny hemmetaraplaýyn giňeltmegiň ähmiýetini belledi.

R.Durdyýew duşuşygyň dowamynda köpsanly sowallara jogap berdi hem-de saýlawlaryň öňüsyrasyndaky maksatnamasynyň obasenagat toplumyna, şol sanda tohumçylygy, öňdebaryjy tehnologiýany ornaşdyrmaga goldaw bermäge degişli meseleleri takyklady. Şeýle hem dalaşgär ykdysadyýetiň hususy ulgamyny—kiçi we orta telekeçiligi döwlet tarapyndan goldamagyň dowam etdiriljekdigini aýtdy.

Duşuşygyň ahyrynda Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär Watanymyzyň mundan beýläk hem gülläp ösmegi üçin ähli bilimini, başarnygyny, tejribesini we gaýratyny gaýgyrmajakdygyna saýlawçylary ynandyrdy.

15 Noý
Rysgal-berekediň toýy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ba­ba­daý­han­la­ry­my­zyň gaý­rat­ly zäh­me­ti­niň ne­ti­je­le­ri­ne, türk­men top­ra­gyn­da ýe­tiş­di­ri­len bol ha­sy­la äh­li­halk buý­san­jy­nyň ny­şa­n...

08 Noý
Bag ekmegiň güýzki möwsümi

Täze taryhy eýýamda — Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe daşky gurşawy goramak, türkmen tebigatynyň baýlyklaryny artdyrmak baradaky meseleler döwletimiziň üns merkezinde bolup, arkadag Prezide...

21 Okt
Däp bolan önümçilik tejribesi

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly baştutanlygynda, öňdengörüjilikli döwlet syýasaty esasynda ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy durmuşyny demokratiýalaşdyrmak meselesi aýratyn möhüm ugurlaryň biri...

30 Iýul
Welaýatlaryň, Aşgabat şäheriniň täze döredilen saýlaw toparlary: jemler, sanlar

Ýurdumyz bu gün demokratik ýörelgeleri çuňlaşdyrmak ýoly bilen öňe ynamly gadam urýar. Demokratik şertleriň çäklerinde ýurdumyzda her bir türkmen raýatynyň saýlaw hukuklarynyň üpjün edilmegine hem uly...

23 Iýul
Etraplaryň, şäherleriň täze döredilen saýlaw toparlary: jemler, sanlar

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly baştutanlygynda günsaýyn ösüp barýan asuda ýurdumyzda raýatlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny goramaga gönükdirilen il-ýurt bähbitli çäreler yzygiderli amala a...

03 Iýul
Halkara konferensiýasy geçirildi

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklaryny sanlylaşdyrmak işi ýokary depginler bilen dowam edýär....

03 Iýul
Welaýat, Aşgabat şäher saýlaw toparlary täzeden döredildi

?Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramyna taýýarlyk görülýän günlerde hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda alnyp...

14 Iýun
Welaýat, Aşgabat şäher saýlaw toparlary täzeden döredilýär

Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan döwletimizde hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda alnyp barylýan il-ýurt bähbitli, giň gerimli işler Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne mahsus...