TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

23 Ýan

Ramazan Durdyýew ýurdumyzyň demirgazyk sebitiniň saýlawçylary bilen duşuşdy

Daşoguz welaýatynyň jemgyýetçiliginiň, hormatly ýaşulularyň, ýaşlaryň, dürli pudaklaryň işgärleriniň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleriniň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär-Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň direktory, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputaty Ramazan Durdyýew bilen duşuşyk boldy.

Dalaşgäriň ynanylan wekili ýygnananlary R.Durdyýewiň zähmet ýoly bilen tanyşdyryp, ak ýürekli, öz işini bilýän hünärmen, oňat guramaçylyk ukyby, işjeň durmuş we raýat garaýyşlary bolan abraýly adam hökmünde häsiýetlendirdi.

Ýokary döwlet wezipesine dalaşgär öz gezeginde saýlawlaryň öň ýanyndaky maksatnamasyny beýan edip, döwlet syýasatynyň durmuş ugurlaryna, ylmy, bilimi, saglygy goraýşy, medeniýeti, syýahatçylygy, köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketlerini we sporty, diňe bir şäherlileriň däl, eýsem oba ilatynyň hem ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmaga mümkinçilik berýän ýurdumyzda amala aşyrylýan iri göwrümli durmuş-ykdysady maksatnamalara aýratyn üns berdi.

R.Durdyýew döwletimiziň hukuk derejesini we demokratik esaslaryny pugtalandyrmak boýunça işleri dowam etmek bilen bir hatarda, dürli pudaklary ösdürmek we özgertmek boýunça uzakmöhletleýin toplumlaýyn wezipeleri durmuşa geçirmegi göz öňünde tutýandygyna ynandyrdy.

Dalaşgäriň belleýşi ýaly, ýurdumyzyň ykdysadyýetini mundan beýläk hem ösdürmek maksady bilen täzeçil tehnologiýalary, ylmyň hem-de tehnikanyň iň soňky gazananlaryny ornaşdyrmaga uly üns berler, awtomobil we demir ýollarynyň, gaz we elektrik geçirijileriniň gurluşygy dowam etdiriler.

Ol nebitgaz pudagynyň strategiki ösüşiniň meselelerine, 2030-njy ýyla çenli döwürde Türkmenistanyň nebitgaz senagatynyň ösüşiniň maksatnamasynyň ýerine ýetirilişine aýratyn üns berdi. Hususan-da, ýokary döwlet wezipesine dalaşgär energiýa serişdeleriniň dünýä bazaryna ugradylmagynyň bähbitli usullarynyň hem-de ýollarynyň kesgitlenjekdigini, ýurdumyzyň tebigy baýlyklarynyň özleşdirilmeginiň dowam etdiriljekdigini, nebit we gaz çykarmagyň hem-de gaýtadan işlemegiň ýokarlandyrylmagynyň göz öňünde tutulýandygyny we häzirki hereket edýän hem-de täze gaz geçirijilerini ulanmagyň kämilleşdiriljekdigini mälim etdi.

Daşary syýasat boýunça aýdylanda bolsa, dalaşgär bu ýerde milli bähbitlere laýyk gelýän, Türkmenistanyň parahatçylyk söýüji döwlet hökmünde abraýyny mundan beýläk hem ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýän halkara hyzmatdaşlygyny hemmetaraplaýyn giňeltmegiň ähmiýetini belledi.

R.Durdyýew duşuşygyň dowamynda köpsanly sowallara jogap berdi hem-de saýlawlaryň öňüsyrasyndaky maksatnamasynyň obasenagat toplumyna, şol sanda tohumçylygy, öňdebaryjy tehnologiýany ornaşdyrmaga goldaw bermäge degişli meseleleri takyklady. Şeýle hem dalaşgär ykdysadyýetiň hususy ulgamyny—kiçi we orta telekeçiligi döwlet tarapyndan goldamagyň dowam etdiriljekdigini aýtdy.

Duşuşygyň ahyrynda Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär Watanymyzyň mundan beýläk hem gülläp ösmegi üçin ähli bilimini, başarnygyny, tejribesini we gaýratyny gaýgyrmajakdygyna saýlawçylary ynandyrdy.

16 Sent
Dünýä türkmenleri ata watanda

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýyly möhüm taryhy wakalara baý ýyllaryň biri boldy. Bu sene täze bir döwrüň — Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy...

09 Sent
«Ak altynym» — ak bagtym

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýyly Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ýyl ýazgysynda öçmejek yz goýýar. Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 31...

01 Awg
Galla — rysgal-berekediň çeşmesi

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň ähli pudaklarynda gazanylýan üstünlikler halkymyzyň hal-ýagdaýyny, ýaşaýyş-durmuş derejesini gowulandyrmak, döwletimiziň ykdysady kuwwaty...

14 Iýul
BMG-niň wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň edarasynda 2022-nji ýylyň 13-nji iýulynda Birleşen Milletler Guramasynyň Saýlawlary geçirmegiň talaplaryna baha bermek boý...

01 Iýul
Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň paýtagtymyzda geçen VI sammiti

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň her bir güni kalbyňy şatlandyrýan buýsançly, taryhy ähmiýetli wakalara beslenýär. Ine, şeýle taryhy wakalaryň biri hem 29-njy iýunda Aşgabat şäherin...

28 Iýun
Dost-doganlyk deňzi: täze garaýyşlar

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda dost-doganlygyň, parahatçylygyň mekany Türkmenistan beýleki Hazarýaka döwletleri bilen bilelikde sebit we dünýä ähmiýetli taslamalaryň durmuşa geçiri...

16 Iýun
Türkmen — eýran dostluk gatnaşyklary berkidilýär

Bilşimiz ýaly, 2022-nji ýylyň 14-15-nji iýunynda hormatly Prezidentimiz  dostlukly goňşy döwletimiz bolan Eýran Yslam Respublikasyna resmi iş saparyny amala aşyrdy. Iş saparynyň dowamynda goň­şy döwle...

13 Iýun
BMG-den gelen hoş habar

2022-nji ýylyň 11-nji iýunynda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň san­ly ul­gam arka­ly iş mas­la­ha­ty­ny ge­çir­di. Iş maslahatynda — 2022-nji ýylyň 12-nji maýynda Aşgabatda geçirilen...