TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

13 Ýan

Balkan welaýatynyň saýlawçylarynyň döwlet Baştutanynyň wezipesine dalaşgär — Azyk senagaty döwlet birleşiginiň başlygynyň orunbasary Maksat Annanepesow bilen duşuşygy boldy

Duşuşyk Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Döwlet drama teatrynda geçirilip, oňa ýerli häkimiýet edaralarynyň ýolbaşçylary, kärhanalaryň we daýhan birleşikleriniň zähmetkeşleri, hormatly ýaşulular, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, ýaşlar gatnaşdylar. 

Duşuşykda raýatlar topary tarapyndan hödürlenen dalaşgäriň durmuş ýoly, şahsy we iş häsiýetleri bilen tanyşdyryldy. Hususan-da, ynanylan wekil tarapyndan M.Annanepesowa oňat guramaçylyk ukyplary hem-de işjeň raýat garaýşy bolan mynasyp, ynsaply we ygtybarly adam hökmünde häsiýetnama berildi. 

Soňra ýurdumyzyň Prezidenti wezipesine dalaşgäriň özi çykyş etdi. Dalaşgär geçen ýyllarda Türkmenistanyň ykdysadyýetde, durmuş we medeniýet ulgamlarynda ägirt uly üstünlikleri gazanandygyny, halkara abraýynyň örän ýokarlanandygyny nygtap, ýokary döwlet wezipesine saýlanan ýagdaýynda özeninde “Döwlet adam üçindir!” diýen ýörelge duran häzirki amala aşyrylýan iri möçberli özgertmeleri hemmetaraplaýyn giňeltmegi we çuňlaşdyrmagy maksat edinýändigini belledi. 

M.Annanepesow saýlawlaryň öň ýanyndaky maksatnamasyny häsiýetlendirip, birnäçe möhüm wezipeleri kesgitledi. Şol wezipeleriň çözülmegi Türkmenistanyň has-da depginli ösmegini, halkyň hal-ýagdaýynyň ýokarlanmagyny üpjün etmäge gönükdirilendir. Munuň özi, ilkinji nobatda, sebitleriň senagat taýdan ösüşini çaltlandyrmak, senagaty diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek, nebitgaz we beýleki pudaklaryň önümçilik kuwwatyny pugtalandyrmak, gaýtadan işleýji, taýýar önümleri çykarýan döwrebap zawod-fabrikleri gurmak we beýlekiler bilen baglanyşyklydyr. 

Dalaşgäriň çykyşynda obasenagat toplumyna aýratyn üns berildi. Ilkinji nobatdaky çäreleriň hatarynda oba hojalygynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny kämilleşdirmek, obada täze önümçilik gatnaşyklaryny döretmek, ýerleri hakyky eýelerine — ekerançylara bermek, daýhanlaryň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmak, ekerançylykda hususy ýyladyşhana hojalyklaryna ýöriteleşen daýhan birleşikleri döretmek we goldamak hem-de beýlekiler durýar. Umuman, bularyň ählisi Watanymyzyň azyk garaşsyzlygyny berkitmäge, dürli oba hojalyk önümleriniň öndürilýän möçberini artdyrmagy hem-de içerki bazarlarda bolçulygy üpjün etmäge gönükdirilendir. 

M.Annanepesow bu ýere ýygnananlaryň köp sanly sowallaryna jogap berip, saýlawlaryň öň ýanyndaky maksatnamasynyň käbir düzgünlerini giňişleýin düşündirdi. 

Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär üns berendikleri we gyzyklanma bildirendikleri üçin hoşallyk bildirip, saýlawçylary ähli güýjüni hem-de bilimini döwletimizi has-da ösdürmegiň, türkmen halkynyň bagtyýar we abadan durmuşynyň bähbidine gaýgyrmajakdygyna ýene-de bir gezek ynandyrdy.

30 Noý
Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň paýtagtymyzda geçen sammiti

Hormatly Prezidentimiziň başlyklyk etmeginde Aşgabat şäherinde şu ýylyň 28-nji noýabrynda geçirilen Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (YHG) 15-nji sammiti halkara derejesinde uly ähmiýete eýe boldy.  ...

15 Noý
Rysgal-berekediň toýy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ba­ba­daý­han­la­ry­my­zyň gaý­rat­ly zäh­me­ti­niň ne­ti­je­le­ri­ne, türk­men top­ra­gyn­da ýe­tiş­di­ri­len bol ha­sy­la äh­li­halk buý­san­jy­nyň ny­şa­n...

08 Noý
Bag ekmegiň güýzki möwsümi

Täze taryhy eýýamda — Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe daşky gurşawy goramak, türkmen tebigatynyň baýlyklaryny artdyrmak baradaky meseleler döwletimiziň üns merkezinde bolup, arkadag Prezide...

21 Okt
Däp bolan önümçilik tejribesi

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly baştutanlygynda, öňdengörüjilikli döwlet syýasaty esasynda ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy durmuşyny demokratiýalaşdyrmak meselesi aýratyn möhüm ugurlaryň biri...

30 Iýul
Welaýatlaryň, Aşgabat şäheriniň täze döredilen saýlaw toparlary: jemler, sanlar

Ýurdumyz bu gün demokratik ýörelgeleri çuňlaşdyrmak ýoly bilen öňe ynamly gadam urýar. Demokratik şertleriň çäklerinde ýurdumyzda her bir türkmen raýatynyň saýlaw hukuklarynyň üpjün edilmegine hem uly...

23 Iýul
Etraplaryň, şäherleriň täze döredilen saýlaw toparlary: jemler, sanlar

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly baştutanlygynda günsaýyn ösüp barýan asuda ýurdumyzda raýatlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny goramaga gönükdirilen il-ýurt bähbitli çäreler yzygiderli amala a...

03 Iýul
Halkara konferensiýasy geçirildi

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklaryny sanlylaşdyrmak işi ýokary depginler bilen dowam edýär....

03 Iýul
Welaýat, Aşgabat şäher saýlaw toparlary täzeden döredildi

?Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramyna taýýarlyk görülýän günlerde hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda alnyp...