TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

29 Mart

Halkara guramalary Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary barada

2022-nji ýylyň 12-nji martynda Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary geçirildi. Saýlawlara taýýarlyk görülýän we ses berilýän günler halkara jemgyýetçiliginiň synçy nazary Türkmenistana gönükdi.

Saýlawlaryň geçişine Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygy, Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasy, Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasy, Türki Döwletleriň Guramasy ýaly halkara guramalarynyň wekilleri, dünýäniň dürli döwletlerinden gelen halkara synçylary, şeýle-de halkara guramalarynyň Türkmenistandaky wekilhanalarynyň, daşary ýurtlaryň Türkmenistandaky ilçihanalarynyň halkara synçysy hökmünde bellige alnan wekilleri ses berilýän gün saýlaw uçastoklaryna baryp,     saýlawlaryň we ses bermegiň geçişi bilen tanyşdylar. Saýlawlaryň geçişine halkara synçylarynyň 75-si syn etdi.

Synçy hökmünde Türkmenistana gelen halkara guramalarynyň  synçylary Türkmenistanyň umumy ykrar edilen  demokratik kadalara ygrarlydygyny, saýlawlaryň açyklyk we aýanlyk ýagdaýynda, guramaçylykly, bäsleşik esasynda geçirilendigini bellediler.

Munuň şeýledigini şu günler halkara guramalaryndan Türkmenistanyň Merkezi saýlaw toparyna gelip gowuşýan hatlar, şol guramalaryň saýtlarynda ýerleşdirilýän beýannamalar hem tassyklaýar.

«Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň synçylarynyň işi üçin döredilen şertler saýlaw möwsümine syn etmegi ýokary derejede guramaga we saýlawlaryň geçirilişi barada dogruçyl beýannama taýýarlamaga şert döretdi. Türkmenistanyň saýlaw toparlarynyň işgärleriniň özlerine ynanylan işe jogapkärçilikli çemeleşmekleri saýlaw möwsüminiň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmegini üpjün etdi» diýlip, Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygy, ýerine ýetiriji sekretary S.N.Lebedewiň hatynda bellenilýär.  

Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna syn eden Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Synçylar toparynyň beýannamasy aşakda görkezilen netijeler bilen jemlenilýär:

«Synçylar topary Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlarynyň Türkmenistanyň Konstitusiýasyna we Saýlaw kodeksine, şeýle hem Türkmenistanyň Merkezi saýlaw toparynyň kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda geçirilendigini belleýär.

Synçylar topary Prezident saýlawlarynyň açyk, hakyky, demokratik ýagdaýda geçendigini we Türkmenistanyň mundan buýanky demokratik ösüşinde möhüm ädim bolandygyny tassyklaýar.

Synçylar topary tarapyndan Prezident saýlawlarynyň kanunylygyna şübhe döreden, milli kanunçylygyň kadalarynyň bozulan halatlary bellige alynmady.

Synçylar topary Türkmenistanyň halkyny saýlawlaryň jemlenmegi bilen gutlaýar we ýurduň Garaşsyzlygyny, özygtyýarlylygyny hem-de durmuş-ykdysady ösüşini pugtalandyrmak ugrundaky işleriň üstünlikli amala aşyrylmagyny, täze üstünlikleri we gülläp ösüşi arzuw edýär».

06 Dek
Türkmenistan bilen Katar Döwletiniň arasyndaky dostlukly gatnaşyklar

Halkara derejesindäki abraý-mertebesi barha ýokary göteririlýän ýurdumyzyň hormatly Prezidenti Serdar Berdimuhamedow 2022-nji ýylyň 3-nji dekabrynda Kataryň Emiri Şeýh Tamim bin Hamad Al Taniniň çakyl...

06 Dek
Ady dünýä dolan nepis türkmen sungaty

Seneleri buýsançly wakalara beslenýän asuda ýurdumyzda 2022-nji ýylyň 2-nji dekabrynda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Ynha, şol iş maslahatynd...

02 Dek
ÝHHG-niň wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi

2022-nji ýylyň 28-nji noýabry – 2-nji dekabry aralygynda Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ÝHHG) Demokratik institutlar we adam hukuklary baradaky býurosynyň wekiliýeti  paýtagtymyzda...

23 Noý
Türkmenistan bilen BAE-niň dostluk gatnaşyklarynda täze sahypa

Bilşimiz ýaly, 2022-nji ýylyň 21-22-nji noýabrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dostlukly ýurt bolan Birleşen Arap Emirliklerine resmi sapary amala aşyrdy. Halkara derejesindäki abr...

22 Noý
Halkara hyzmatdaşlygy

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça Merkezi toparyň wekilleri 2022-nji ýylyň 20-nji noýabrynda Gazagystan Gazagystan Respublikasynyň Prezidentiniň nobatdan daşary geçirilen s...

14 Noý
Dost-doganlyga esaslanýan hoşniýetli gatnaşyklar

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 11-nji noýabrynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň çakylygy boýun...

04 Noý
Türkmen-russiýa parlamentara gatnaşyklary täze derejä çykýar

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 1-3-nji noýabry aralygynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň...

27 Okt
Döwlet gullugy akademiýasynyň diňleýjileri önümçilik tejribesinde

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyz ösüşleriň ýoly bilen ynamly öňe barýar. Ýurdumyzda halk bilen döwletiň jebisligi ähli ös...