TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

29 Mart

Halkara guramalary Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary barada

2022-nji ýylyň 12-nji martynda Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary geçirildi. Saýlawlara taýýarlyk görülýän we ses berilýän günler halkara jemgyýetçiliginiň synçy nazary Türkmenistana gönükdi.

Saýlawlaryň geçişine Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygy, Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasy, Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasy, Türki Döwletleriň Guramasy ýaly halkara guramalarynyň wekilleri, dünýäniň dürli döwletlerinden gelen halkara synçylary, şeýle-de halkara guramalarynyň Türkmenistandaky wekilhanalarynyň, daşary ýurtlaryň Türkmenistandaky ilçihanalarynyň halkara synçysy hökmünde bellige alnan wekilleri ses berilýän gün saýlaw uçastoklaryna baryp,     saýlawlaryň we ses bermegiň geçişi bilen tanyşdylar. Saýlawlaryň geçişine halkara synçylarynyň 75-si syn etdi.

Synçy hökmünde Türkmenistana gelen halkara guramalarynyň  synçylary Türkmenistanyň umumy ykrar edilen  demokratik kadalara ygrarlydygyny, saýlawlaryň açyklyk we aýanlyk ýagdaýynda, guramaçylykly, bäsleşik esasynda geçirilendigini bellediler.

Munuň şeýledigini şu günler halkara guramalaryndan Türkmenistanyň Merkezi saýlaw toparyna gelip gowuşýan hatlar, şol guramalaryň saýtlarynda ýerleşdirilýän beýannamalar hem tassyklaýar.

«Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň synçylarynyň işi üçin döredilen şertler saýlaw möwsümine syn etmegi ýokary derejede guramaga we saýlawlaryň geçirilişi barada dogruçyl beýannama taýýarlamaga şert döretdi. Türkmenistanyň saýlaw toparlarynyň işgärleriniň özlerine ynanylan işe jogapkärçilikli çemeleşmekleri saýlaw möwsüminiň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmegini üpjün etdi» diýlip, Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygy, ýerine ýetiriji sekretary S.N.Lebedewiň hatynda bellenilýär.  

Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna syn eden Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Synçylar toparynyň beýannamasy aşakda görkezilen netijeler bilen jemlenilýär:

«Synçylar topary Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlarynyň Türkmenistanyň Konstitusiýasyna we Saýlaw kodeksine, şeýle hem Türkmenistanyň Merkezi saýlaw toparynyň kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda geçirilendigini belleýär.

Synçylar topary Prezident saýlawlarynyň açyk, hakyky, demokratik ýagdaýda geçendigini we Türkmenistanyň mundan buýanky demokratik ösüşinde möhüm ädim bolandygyny tassyklaýar.

Synçylar topary tarapyndan Prezident saýlawlarynyň kanunylygyna şübhe döreden, milli kanunçylygyň kadalarynyň bozulan halatlary bellige alynmady.

Synçylar topary Türkmenistanyň halkyny saýlawlaryň jemlenmegi bilen gutlaýar we ýurduň Garaşsyzlygyny, özygtyýarlylygyny hem-de durmuş-ykdysady ösüşini pugtalandyrmak ugrundaky işleriň üstünlikli amala aşyrylmagyny, täze üstünlikleri we gülläp ösüşi arzuw edýär».

28 Iýun
Dost-doganlyk deňzi: täze garaýyşlar

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda dost-doganlygyň, parahatçylygyň mekany Türkmenistan beýleki Hazarýaka döwletleri bilen bilelikde sebit we dünýä ähmiýetli taslamalaryň durmuşa geçiri...

16 Iýun
Türkmen — eýran dostluk gatnaşyklary berkidilýär

Bilşimiz ýaly, 2022-nji ýylyň 14-15-nji iýunynda hormatly Prezidentimiz  dostlukly goňşy döwletimiz bolan Eýran Yslam Respublikasyna resmi iş saparyny amala aşyrdy. Iş saparynyň dowamynda goň­şy döwle...

13 Iýun
BMG-den gelen hoş habar

2022-nji ýylyň 11-nji iýunynda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň san­ly ul­gam arka­ly iş mas­la­ha­ty­ny ge­çir­di. Iş maslahatynda — 2022-nji ýylyň 12-nji maýynda Aşgabatda geçirilen...

13 Iýun
Ýokary derejede geçirilen gepleşikler

Mälim bolşy ýaly, ýaňy-ýakynda hormatly Prezidentimiz  Russiýa Federasiýasyna resmi iş saparyny amala aşyrdy.  Bu sapar strategik hyzmatdaşlyk häsiýetine eýe bolan hem-de dostluk, deňhukuklylyk, özara...

10 Iýun
Yhlasly zähmet üstünlige ýetirýär

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda    ykdysadyýetiň ähli pudaklarynda düýpli özgerişlikler amala aşyrylýar we ýokary depginli ösüş üpjün edilýär. Berkarar döwletiň täze eýýa...

10 Iýun
Halkara hyzmatdaşlygy

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça Merkezi toparyň wekilleri 2022-nji ýylyň 5-nji iýunynda Gazagystan Respublikasynyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek mes...

02 Iýun
Döwlet gullugy akademiýasynyň diňleýjileri önümçilik tejribesinde

Hormatly   Prezidentimiziň    parasatly    baştutanlygynda  halkymyz Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüni uly ruhubelentlik bilen garşylap, has belent maksatlary, iň nurana arzuw-umytlar...

20 Maý
Doganlyk—dostlugyň nyşany

Mälim bolşy ýaly, hormatly Prezidentimiziň  rugsat bermegi bilen, Türkmenistanyň Milli Ge­ňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň degişli wekiliýet...