TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

29 Mart

Halkara guramalary Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary barada

2022-nji ýylyň 12-nji martynda Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary geçirildi. Saýlawlara taýýarlyk görülýän we ses berilýän günler halkara jemgyýetçiliginiň synçy nazary Türkmenistana gönükdi.

Saýlawlaryň geçişine Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygy, Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasy, Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasy, Türki Döwletleriň Guramasy ýaly halkara guramalarynyň wekilleri, dünýäniň dürli döwletlerinden gelen halkara synçylary, şeýle-de halkara guramalarynyň Türkmenistandaky wekilhanalarynyň, daşary ýurtlaryň Türkmenistandaky ilçihanalarynyň halkara synçysy hökmünde bellige alnan wekilleri ses berilýän gün saýlaw uçastoklaryna baryp,     saýlawlaryň we ses bermegiň geçişi bilen tanyşdylar. Saýlawlaryň geçişine halkara synçylarynyň 75-si syn etdi.

Synçy hökmünde Türkmenistana gelen halkara guramalarynyň  synçylary Türkmenistanyň umumy ykrar edilen  demokratik kadalara ygrarlydygyny, saýlawlaryň açyklyk we aýanlyk ýagdaýynda, guramaçylykly, bäsleşik esasynda geçirilendigini bellediler.

Munuň şeýledigini şu günler halkara guramalaryndan Türkmenistanyň Merkezi saýlaw toparyna gelip gowuşýan hatlar, şol guramalaryň saýtlarynda ýerleşdirilýän beýannamalar hem tassyklaýar.

«Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň synçylarynyň işi üçin döredilen şertler saýlaw möwsümine syn etmegi ýokary derejede guramaga we saýlawlaryň geçirilişi barada dogruçyl beýannama taýýarlamaga şert döretdi. Türkmenistanyň saýlaw toparlarynyň işgärleriniň özlerine ynanylan işe jogapkärçilikli çemeleşmekleri saýlaw möwsüminiň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmegini üpjün etdi» diýlip, Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygy, ýerine ýetiriji sekretary S.N.Lebedewiň hatynda bellenilýär.  

Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna syn eden Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Synçylar toparynyň beýannamasy aşakda görkezilen netijeler bilen jemlenilýär:

«Synçylar topary Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlarynyň Türkmenistanyň Konstitusiýasyna we Saýlaw kodeksine, şeýle hem Türkmenistanyň Merkezi saýlaw toparynyň kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda geçirilendigini belleýär.

Synçylar topary Prezident saýlawlarynyň açyk, hakyky, demokratik ýagdaýda geçendigini we Türkmenistanyň mundan buýanky demokratik ösüşinde möhüm ädim bolandygyny tassyklaýar.

Synçylar topary tarapyndan Prezident saýlawlarynyň kanunylygyna şübhe döreden, milli kanunçylygyň kadalarynyň bozulan halatlary bellige alynmady.

Synçylar topary Türkmenistanyň halkyny saýlawlaryň jemlenmegi bilen gutlaýar we ýurduň Garaşsyzlygyny, özygtyýarlylygyny hem-de durmuş-ykdysady ösüşini pugtalandyrmak ugrundaky işleriň üstünlikli amala aşyrylmagyny, täze üstünlikleri we gülläp ösüşi arzuw edýär».

20 Iýun
Parlamentiň deputatlygyna dalaşgärleriň saýlawçylar bilen duşuşyklary dowam edýär

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlaw okruglarynda 2024-nji ýylyň 7-nji iýulynda geçiriljek saýlawlara taýýarlyk görmek möwsüminiň çäklerinde häz...

13 Iýun
Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlaw okruglarynda 2024-nji ýylyň 7-nji iýulynda geçiriljek saýlawlar boýunça dalaşgärleriň terjimehallary

AŞGABAT ŞÄHERI   1-nji «Garaşsyzlyk» saýlaw okrugy boýunça   Bazarow Rejep Bazarow Rejep 1958-nji ýylyň 10-njy aprelinde Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabynyň Amyderýa geňeşligin...

13 Iýun
Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlaw okruglarynda 2024-nji ýylyň 7-nji iýulynda geçiriljek saýlawlar boýunça bellige alnan dalaşgärler barada maglumat

AŞGABAT ŞÄHERI   1-nji «Garaşsyzlyk» saýlaw okrugy boýunça Bazarow Rejep – Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Diwanynyň Iş dolandyryjysynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji, Gurbanguly Berd...

12 Iýun
Dalaşgärleriň saýlawçylar bilen duşuşyklary başlandy

Mälim bolşy ýaly, 2024-nji ýylyň 7-nji iýulynda Aşgabat şäheriniň 1-nji «Garaşsyzlyk», 2-nji «Bitaraplyk» we 6-njy «Köpetdag» saýlaw okruglary boýunça Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp gi...

12 Iýun
Saýlawlara taýýarlyk: okuw maslahaty geçirildi

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 7-nji iýulynda Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň ýerine geçiriljek saýlawlara taýýarlyk işleriniň çäklerinde, saýlaw çäreleriniň tassyklany...

11 Iýun
Dalaşgärleri bellige almak tamamlandy

Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlaw okruglarynda 2024-nji ýylyň 7-nji iýulynda geçiriljek saýlawlar boýunça dalaşgärleri bellige almak 11-nji iýunda tamamlandy....

06 Iýun
Dalaşgärleri hödürlemek tamamlandy

Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlaw okruglarynda 2024-nji ýylyň 7-nji iýulynda geçiriljek saýlawlar boýunça saýlaw möwsüminiň esasy tapgyrlarynyň biri bolan dala...

31 Maý
Okrug saýlaw toparlarynyň düzümine üýtgetme girizildi

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 18-nji, 19-njy, 26-njy maddalaryna laýyklykda, Aşgabat şäheriniň 1-nji «Garaşsyzlyk», 2-nji «Bitaraplyk» we 6-njy «Köpetdag» okrug saýlaw toparlarynyň düzümine wekil h...