TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

13 Ýan

Balkan welaýatynyň saýlawçylarynyň döwlet Baştutanynyň wezipesine dalaşgär — Azyk senagaty döwlet birleşiginiň başlygynyň orunbasary Maksat Annanepesow bilen duşuşygy boldy

Duşuşyk Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Döwlet drama teatrynda geçirilip, oňa ýerli häkimiýet edaralarynyň ýolbaşçylary, kärhanalaryň we daýhan birleşikleriniň zähmetkeşleri, hormatly ýaşulular, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, ýaşlar gatnaşdylar. 

Duşuşykda raýatlar topary tarapyndan hödürlenen dalaşgäriň durmuş ýoly, şahsy we iş häsiýetleri bilen tanyşdyryldy. Hususan-da, ynanylan wekil tarapyndan M.Annanepesowa oňat guramaçylyk ukyplary hem-de işjeň raýat garaýşy bolan mynasyp, ynsaply we ygtybarly adam hökmünde häsiýetnama berildi. 

Soňra ýurdumyzyň Prezidenti wezipesine dalaşgäriň özi çykyş etdi. Dalaşgär geçen ýyllarda Türkmenistanyň ykdysadyýetde, durmuş we medeniýet ulgamlarynda ägirt uly üstünlikleri gazanandygyny, halkara abraýynyň örän ýokarlanandygyny nygtap, ýokary döwlet wezipesine saýlanan ýagdaýynda özeninde “Döwlet adam üçindir!” diýen ýörelge duran häzirki amala aşyrylýan iri möçberli özgertmeleri hemmetaraplaýyn giňeltmegi we çuňlaşdyrmagy maksat edinýändigini belledi. 

M.Annanepesow saýlawlaryň öň ýanyndaky maksatnamasyny häsiýetlendirip, birnäçe möhüm wezipeleri kesgitledi. Şol wezipeleriň çözülmegi Türkmenistanyň has-da depginli ösmegini, halkyň hal-ýagdaýynyň ýokarlanmagyny üpjün etmäge gönükdirilendir. Munuň özi, ilkinji nobatda, sebitleriň senagat taýdan ösüşini çaltlandyrmak, senagaty diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek, nebitgaz we beýleki pudaklaryň önümçilik kuwwatyny pugtalandyrmak, gaýtadan işleýji, taýýar önümleri çykarýan döwrebap zawod-fabrikleri gurmak we beýlekiler bilen baglanyşyklydyr. 

Dalaşgäriň çykyşynda obasenagat toplumyna aýratyn üns berildi. Ilkinji nobatdaky çäreleriň hatarynda oba hojalygynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny kämilleşdirmek, obada täze önümçilik gatnaşyklaryny döretmek, ýerleri hakyky eýelerine — ekerançylara bermek, daýhanlaryň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmak, ekerançylykda hususy ýyladyşhana hojalyklaryna ýöriteleşen daýhan birleşikleri döretmek we goldamak hem-de beýlekiler durýar. Umuman, bularyň ählisi Watanymyzyň azyk garaşsyzlygyny berkitmäge, dürli oba hojalyk önümleriniň öndürilýän möçberini artdyrmagy hem-de içerki bazarlarda bolçulygy üpjün etmäge gönükdirilendir. 

M.Annanepesow bu ýere ýygnananlaryň köp sanly sowallaryna jogap berip, saýlawlaryň öň ýanyndaky maksatnamasynyň käbir düzgünlerini giňişleýin düşündirdi. 

Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär üns berendikleri we gyzyklanma bildirendikleri üçin hoşallyk bildirip, saýlawçylary ähli güýjüni hem-de bilimini döwletimizi has-da ösdürmegiň, türkmen halkynyň bagtyýar we abadan durmuşynyň bähbidine gaýgyrmajakdygyna ýene-de bir gezek ynandyrdy.

06 Apr
Bütindünýä saglyk güni

Asylly däbe görä, her ýylyň aprel aýynda Türkmenistanda hem Bütindünýä saglyk güni bellenilýär. Ýurdumyzda köp sanly sport, bedenterbiýe-sagaldyş hereketleri, medeni, sungat we beýleki çäreler ýaýbaňl...

20 Mart
Ynsanperwerligiň, gözelligiň baýramy

Pederlerimizden miras galan Milli bahar baýramymyz, Nowruz diňe bir bahar baýramy bolmak bilen çäklenmän, eýsem gözelligiň gözbaşy, milli däp-dessurlaryň özboluşly hazynasy, gözel ýaşaýyşyň ýaraşygy,...

13 Mart
Ýazky bag ekmek möwsümi

Biziň ýurdumyzda ýazky bag ekmek möwsümini guramaçylykly geçirmek  indi özboluşly däbe öwrülip gitdi. Bahar paslynyň  gelmegi bilen obadyr kentlerimizde her bir ynsan dürli bag nahallaryny  ekmek bile...

04 Mart
Halkara hyzmatdaşlygy

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparyň wekilleri 2020-nji ýylyň 1-nji martynda geçirilen Täjigistan Respublikasynyň Majlisi Oliniň Majlisi namaýandagonyň (parla...

24 Few
Hoş habar

2020-nji ýylyň 18-nji fewralynda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň birnäçe orunbasarlarynyň we käbir pudaklaýyn düzümleriň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirende, ýurdumyza...

12 Few
Halkara hyzmatdaşlygy

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparyň wekilleri 2020-nji ýylyň 9-njy fewralynda geçirilen Azerbaýjan Respublikasynyň Milli Mejlisiniň deputatlarynyň nobatdan d...

21 Ýan
2020-nji ýyl — «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýyly

Hormatly Prezidentimiz 2020-nji ýyly «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýyly diýip yglan etdi. Munuň diňe biziň ýurdumyzyň halky üçin däl-de, eýsem  tutuş  dünýäniň halklary üçin hem özboluşly, simw...

26 Dek
Döwlet gullugy akademiýasynyň diňleýjileri Merkezi saýlaw toparynda

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly, öňdengörüji başlangyçlary, nesihatlary we tabşyryklary esasynda, saýlawlary geçirmegiň halkara tejribelerini, saýlaw ulgamynyň ugurlaryny, saýlaw toparlarynyň...