TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça dalaşgärleri bellige almak möwsümi tamamlandy

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 48-nji maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidentligine dalaşgärleri Merkezi saýlaw topary bellige alýar. Dalaşgärleri bellige almak saýlawlara elli gün galanda ba...

http://saylav.gov.tm/tk/news/40
Saýlawçylaryň dykgatyna!

Türkmenistanyň Merkezi saýlaw topary ýurdumyzyň welaýatlarynda we paýtagtymyz Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgärleriň saýlawçylar bilen duşuşyklarynyň geçirilýändigini hab...

http://saylav.gov.tm/tk/news/35
Türkmenistanyň Prezidenti Balkan welaýatynyň saýlawçylary bilen duşuşdy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş saparynyň barşynda Garabogazda karbamid öndürjek zawodyň, Gyýanlyda gazhimiýa toplumynyň, Türkmenbaşy şäheriniň Halkara deňiz menz...

http://saylav.gov.tm/tk/news/39
Dalaşgär Bekmyrat Atalyýew Ahal welaýatynyň saýlawçylary bilen duşuşdy

Ahal welaýatynda bolan saýlawçylaryň Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär – Mejlisiň deputaty, “Rysgal” paýdarlar täjirçilik bankynyň müdiriýetiniň başlygy Bekmyrat Atalyýew bilen bolan duşuş...

http://saylav.gov.tm/tk/news/38
Jumanazar Annaýew Balkan welaýatynyň saýlawçylary bilen duşuşdy

Türkmenbaşyda Balkan welaýatynyň saýlawçylarynyň döwlet baştutany wezipesine dalaşgär, Mary welaýatynyň häkiminiň orunbasary Jumanazar Annaýew bilen duşuşygy boldy. Duşuşyk Türkmenbaşydaky nebiti gaýt...

http://saylav.gov.tm/tk/news/37
Dalaşgär Maksat Annanepesow Daşoguzda saýlawçylar bilen duşuşyk geçirlidi

Daşoguz welaýatynyň merkezinde ýerleşýän N.Andalyp adyndaky döwlet drama teatrynda sebitiň jemgyýetçiliginiň, hormatly ýaşulularyň, edaralaryň we kärhanalaryň işgärleriniň, köpçülikleýin habar beriş s...

http://saylav.gov.tm/tk/news/36
Saýlawlaryň geçirilişine syn etjek milli synçylaryň 3223-si bellige alyndy

Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça möhüm jemgyýetçilik-syýasy çäräniň çäklerinde döwlet Baştutanynyň wezipesine dalaşgärler tarapyndan bellenilen milli synçylary bellige almak çäresi bold...

http://saylav.gov.tm/tk/news/34
Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça dalaşgärleri hödürlemek möwsümi tamamlandy

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 44-nji maddasyna laýyklykda, Dalaşgärleri hödürlemek saýlawlara altmyş gün galanda başlanyp, otuz gün galanda tamamlanýar. Şeýlelikde, 2017-nji ýylyň 12-nji ýanwarynda...

http://saylav.gov.tm/tk/news/30
Saýlawçylaryň dykgatyna!

Türkmenistanyň Merkezi saýlaw topary ýurdumyzyň welaýatlarynda we paýtagtymyz Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgärleriň saýlawçylar bilen duşuşyklarynyň geçirilýändigini hab...

http://saylav.gov.tm/tk/news/29
Ahal welaýatynda Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär — Mary welaýatynyň häkiminiň orunbasary Jumanazar Annaýew bilen duşuşyk geçirildi

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Gämi obasynyň Medeniýet köşgünde Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär — Mary welaýatynyň häkiminiň orunbasary Jumanazar Annaýew bilen duşuşyk geçirildi. D...

http://saylav.gov.tm/tk/news/33