TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

Saýlawçylaryň dykgatyna!

Türkmenistanyň Merkezi saýlaw topary Aşgabat şäher häkimliginiň «Mekan» köşginde Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär Süleýmannepes Nurnepesowyň saýlawçylar bilen duşuşygynyň geçirilýändigini...

https://saylav.gov.tm/tk/news/99
Dalaşgär Serdar Jelilow paýtagtymyzyň saýlawçylary bilen duşuşdy

Aşgabat şäher häkimliginiň “Mekan” köşgünde Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär-- Ahal welaýatynyň baş ykdysadyýet we ösüş müdirliginiň başlygy S.Jelilowyň saýlawçylar bilen duşuşygy boldy....

https://saylav.gov.tm/tk/news/100
Saýlawçylaryň dykgatyna!

2017-nji ýylyň 3-nji fewralynda saýlawçylaryň Türkmenistanyň Prezidentiniň wezipesine dalaşgärler bilen duşuşyklary geçiriler. Süleýmannepes Nurnepesow bilen duşuşyk Mary welaýatynyň Kemine adyndak...

https://saylav.gov.tm/tk/news/98
Durdugylyç Orazow Daşoguz welaýatynyň saýlawçylaryny saýlawlaryň öň ýanyndaky maksatnamasy bilen tanyşdyrdy

Şu gün Daşoguz welaýatynyň döwlet drama teatrynda Türkmenistanyň Prezidentligine dalaşgär – Agrar partiýanyň Mary welaýat komitetiniň başlygy Durdugylyç Orazow bilen ýurdumyzyň demirgazyk welaýatynyň...

https://saylav.gov.tm/tk/news/97
Süleýmannepes Nurnepesow Lebap welaýatynyň saýlawçylary bilen duşuşdy

Şu gun Lebap welaýatynyň merkezinde saýlawçylaryň Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär – “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň “Garabogazsulfat” önümçilik birleşiginiň baş direktory Süleýmannepe...

https://saylav.gov.tm/tk/news/96
Maryda saýlawçylaryň Serdar Jelilow bilen duşuşygy geçirildi

Şu gün bu ýerde saýlawçylaryň ýokary döwlet wezipesine dalaşgär -- Ahal welaýatynyň ykdysadyýet we ösüş müdiriýetiniň başlygy Serdar Jelilow bilen duşuşygy boldy. M.Kemine adyndaky döwlet drama tea...

https://saylav.gov.tm/tk/news/95
GDA-nyň Synçylar toparynyň agzalary dalaşgärleriň ynanylan wekilleri bilen duşuşyklary dowam edýärler

GDA-nyň Synçylar toparynyň Ştabynyň ýolbaşçysy Ý.Sloboda Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň ýolbaşçy düzümi bilen duşuşyk geçirdi. Onda häzirki döwürde geçýän jemgyýetçilik-syýasy çäräniň meselele...

https://saylav.gov.tm/tk/news/94
Türkmenistana ÝHHG-niň topary geldi

Şu gün Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Demokratik institutlary we adam hukuklary boýunça edarasynyň agza...

https://saylav.gov.tm/tk/news/93
Saýlawçylaryň dykgatyna!

Türkmenistanyň Merkezi saýlaw topary Aşgabat şäher häkimliginiň «Mekan» köşginde Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär Serdar Jelilowyň saýlawçylar bilen duşuşygynyň geçirilýändigini habar ber...

https://saylav.gov.tm/tk/news/91
GDA-dan synçylar Toparynyň Ştabynyň ýolbaşçysy Ýewgeniý Sloboda Prezident saýlawrynyň guramaçylygyna ýokary baha berýär

Ýewgeniý Sloboda synçylar toparynyň häzirki saýlawlara taýýarlygyň gidişi we toparyň işiniň ilkinji netijeleri barada interwýu berdi.  - Ýewgeniý Aleksandrowiç, GDA-dan synçylat toparynyň nähili yg...

https://saylav.gov.tm/tk/news/92