TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça sagat 11-e çenli saýlawçylaryň 51,05% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 50,72%, Balkan welaýatynda 50,39%, Daşoguz welaýatynda 51...

https://saylav.gov.tm/tk/news/352
Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça sagat 9-a çenli saýlawçylaryň 25,24% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 25,03%, Balkan welaýatynda 27,40%, Daşoguz welaýatynda 25,...

https://saylav.gov.tm/tk/news/345
Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça ses bermek başlandy!

2022-nji ýylyň 12-nji martynda saýlaw uçastoklarynyň 2577-siniň hemmesinde sagat 7-de ses bermek başlandy we 19-da tamamlanýar. Has takygy, Ahal welaýatynda 454507-si, Balkan welaýatynda 286058-si,...

https://saylav.gov.tm/tk/news/338
Halkara synçylaryň wekiliýetleri bilen duşuşyk

2022-nji ýylyň 11-nji martynda günüň birinji ýarymynda Türkmenistanyň merkezi saýlaw toparynyň başlygy Gulmyrat Myradow Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň hem-de Garaşsyz  Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaş...

https://saylav.gov.tm/tk/news/337
Öňünden ses bermek tamamlandy

Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça on gün öňünden ses bermek işleri 11-nji martda sagat 18:00-da tamamlandy. Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň, konsullyk ed...

https://saylav.gov.tm/tk/news/330
Türkmenistanyň merkezi saýlaw toparynyň ýolbaşçysy Türkiýe Respublikasynyň Ýokary saýlaw geňeşiniň wekilleri bilen duşuşdy

2022-nji ýylyň 10-njy martynda Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň başlygy Gulmyrat Myradow ýurdumyza halkara synçy hökmünde gelen, Türkiýe Respublikasynyň Ýo...

https://saylav.gov.tm/tk/news/324
Ilkinji gezek ses berýän ýaş saýlawçylar

Şu ýylyň 12-nji martynda geçiriljek Prezident saýlawlarynda 18 ýaşyny dolduryp, saýlaw uçastoklarynda ilkinji gezek ses berýän ýaş saýlawçylaryň ýurdumyz boýunça jemi 98.940-dan gowragy hasaba alyndy....

https://saylav.gov.tm/tk/news/311
Halkara synçylary gelip başlady

Prezident saýlawlaryna syn etmek üçin şu ýylyň 9-njy martyndan başlap, ýurdumyza dünýäniň dürli künjeklerinden halkara synçylary gelip başladylar. Halkara synçylarynyň düzüminde Garaşsyz Döwletleri...

https://saylav.gov.tm/tk/news/304
Saýlaw uçastoklarynda arassaçylyk-keselleriň öňüni alyş çäreleri geçiriler

Saýlawlar güni saýlaw uçastoklarynda ses berlende saýlawçylaryň ýokanç kesellerden goraglylygyny üpjün etmek öňde durýan wajyp wezipeleriň biridir. Şu maksat bilen, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş w...

https://saylav.gov.tm/tk/news/323
Ses bermegiň geçirilişine on-line tertibinde syn etmek

Ýurdumyzyň sanly ulgamy ösdürmek baradaky syýasatynyň çäklerinde, Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça Aşgabat şäherinde we welaýatlarymyzda döredilen saýlaw uçastoklarynyň ýüzlerçesinde wi...

https://saylav.gov.tm/tk/news/316