TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

17 Mart

ÝHHG-niň wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi

Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ÝHHG) Demokratik institutlar we adam hukuklary baradaky býurosynyň saýlawlar boýunça baha beriş topary paýtagtymyza geldi. Wekiliýet Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň 26-njy martda geçiriljek saýlawlary bilen baglylykda, türkmen tarapynyň çagyrmagy boýunça geldi.

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň başlygy bu wekiliýet bilen duşuşyk geçirdi.

Duşuşyga gatnaşyjylar köp ýyllyk ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň netijelidigini bellediler, şunuň bilen baglylykda, saýlawlary guramaçylykly geçirmek boýunça tejribe alyşmagyň, hukuk kadalaryny hem-de halkara iş tejribesini öwrenmegiň bu hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlarynyň biridigini nygtadylar.

Myhmanlara 26-njy martda boljak parlament saýlawlary bilen baglanyşykly, häzirki güne çenli saýlaw möwsüminiň dowamynda meýilnama laýyklykda, edilen işler, sanly ulgamyň mümkinçilikleri barada giňişleýin düşünje berildi. 

Duşuşygyň dowamynda ÝHHG-niň Demokratik institutlar we adam hukuklary baradaky býurosynyň hemişelik geňeşiniň başlygy Korneliýa Willemiýen Anke Ýonker söz berildi. Ol myhmansöýerlik  bilen garşylanandygy üçin hoşallyk bildirdi. Paýtagtymyza gelen bilermenler toparynyň esasy maksadynyň 26-njy martda geçiriljek saýlawlara taýýarlyk görmegiň we geçirmegiň barşyna baha bermek bilen baglydygyny mälim etdi.

Saýlawlara iri halkara guramalarynyň, şol sanda ÝHHG-niň Demokratik institutlar we adam hukuklary baradaky býurosynyň wekilleriniň gatnaşmagy saýlawlaryň kanunçylyk kadalarynyň berk berjaý edilmegi esasynda geçirilmegine ýardam berer.

Öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde olara saýlawlaryň öň ýanyndaky çäreleriň barşyny bökdençsiz synlamaga hem-de gönüden-göni ses berilýän güni paýtagtymyzdaky we ýurdumyzyň welaýatlaryndaky saýlaw uçastoklaryna  erkin baryp görmäge mümkinçilik dörediler.

26 Mart
Saýlawlara syn etmäge gelen halkara guramalarynyň wekiliýetleri bilen duşuşyk

Türkmenistanyň merkezi saýlaw toparynyň başlygy G.Myradow ýurdumyzda geçirilýän möhüm jemgyýetçilik-syýasy çärä syn etmäge gelen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy döwletleriň Parlamentara As...

26 Mart
Saýlawlar boýunça ses bermek tamamlandy

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryň saýlawlary boýunça sagat 19-a çenli saýlawçylaryň 91,12% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 91,74%, Balkan welaýatynda 91,49%, Daşoguz wela...

26 Mart
Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryň saýlawlary boýunça sagat 17-ä çenli saýlawçylaryň 83,88% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 86,02%, Balkan welaýatynda 84,65%, Daşoguz wela...

26 Mart
Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryň saýlawlary boýunça sagat 15-e çenli saýlawçylaryň 74,48% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 76,43%, Balkan welaýatynda 75,25%, Daşoguz wela...

26 Mart
Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryň saýlawlary boýunça sagat 13-e çenli saýlawçylaryň 61,68% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 61,95%, Balkan welaýatynda 59,93%, Daşoguz wela...

26 Mart
Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryň saýlawlary boýunça sagat 11-e çenli saýlawçylaryň 43,73% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 43,81%, Balkan welaýatynda 42,95%, Daşoguz wela...

26 Mart
Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryň saýlawlary boýunça sagat 9-a çenli saýlawçylaryň 22,01% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 22,79%, Balkan welaýatynda 23,52%, Daşoguz welaý...

26 Mart
Saýlawlar boýunça ses bermek başlandy!

2023-nji ýylyň 26-njy martynda saýlaw uçastoklarynyň 2644-siniň hemmesinde sagat 7-de ses bermek başlandy we 19-da tamamlanýar. Saýlawlar boýunça saýlawçylaryň jemi 3496304-si hasaba alyndy. Has...