TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

17 Mart

ÝHHG-niň wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi

Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ÝHHG) Demokratik institutlar we adam hukuklary baradaky býurosynyň saýlawlar boýunça baha beriş topary paýtagtymyza geldi. Wekiliýet Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň 26-njy martda geçiriljek saýlawlary bilen baglylykda, türkmen tarapynyň çagyrmagy boýunça geldi.

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň başlygy bu wekiliýet bilen duşuşyk geçirdi.

Duşuşyga gatnaşyjylar köp ýyllyk ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň netijelidigini bellediler, şunuň bilen baglylykda, saýlawlary guramaçylykly geçirmek boýunça tejribe alyşmagyň, hukuk kadalaryny hem-de halkara iş tejribesini öwrenmegiň bu hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlarynyň biridigini nygtadylar.

Myhmanlara 26-njy martda boljak parlament saýlawlary bilen baglanyşykly, häzirki güne çenli saýlaw möwsüminiň dowamynda meýilnama laýyklykda, edilen işler, sanly ulgamyň mümkinçilikleri barada giňişleýin düşünje berildi. 

Duşuşygyň dowamynda ÝHHG-niň Demokratik institutlar we adam hukuklary baradaky býurosynyň hemişelik geňeşiniň başlygy Korneliýa Willemiýen Anke Ýonker söz berildi. Ol myhmansöýerlik  bilen garşylanandygy üçin hoşallyk bildirdi. Paýtagtymyza gelen bilermenler toparynyň esasy maksadynyň 26-njy martda geçiriljek saýlawlara taýýarlyk görmegiň we geçirmegiň barşyna baha bermek bilen baglydygyny mälim etdi.

Saýlawlara iri halkara guramalarynyň, şol sanda ÝHHG-niň Demokratik institutlar we adam hukuklary baradaky býurosynyň wekilleriniň gatnaşmagy saýlawlaryň kanunçylyk kadalarynyň berk berjaý edilmegi esasynda geçirilmegine ýardam berer.

Öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde olara saýlawlaryň öň ýanyndaky çäreleriň barşyny bökdençsiz synlamaga hem-de gönüden-göni ses berilýän güni paýtagtymyzdaky we ýurdumyzyň welaýatlaryndaky saýlaw uçastoklaryna  erkin baryp görmäge mümkinçilik dörediler.

05 Dek
Taryhy ähmiýetli maslahat

Bilşimiz ýaly, 2023-nji ýylyň 1-2-nji dekabrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dostlukly ýurt bolan Birleşen Arap Emirliklerine iş saparyny amala aşyrdy.   Hormatly Prezidentimiz Dubaý...

29 Noý
Aşgabatda Kuraş boýunça XIV dünýä çempionaty geçirildi

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe, Garaşsyz hemişelik Bitarap Türkmenistanda halkara sport guramalary bilen hyzmatdaşlykda, paýtagtymyzda halkara derejesinde iri sport ýaryşlary yzyg...

10 Noý
Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasyna agza ýurtlaryň baştutanlarynyň nobatdaky sammiti

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 9-njy noýabrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dostlukly, goňşy ýurt bolan Özbegistan Respublikasyna iş saparyny amala aşyrdy. Arkadagly Gahryman Serdarymyz P...

06 Noý
Türki döwletleriň guramasynyň ýubileý sammiti

Bilşimiz ýaly, 2023-nji ýy­lyň 3-nji noýabrynda Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow dostlukly, goňşy ýurt bolan Gazagystan Respublikasyna...

30 Okt
Türkmen-türk hyzmatdaşlygynyň täze ugurlary

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 25-26-njy oktýabrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dostlukly ýurt bolan Türkiýe Respublikasyna iş saparyny amala aşyrdy. Hormatly Prezidentimiz, Türkiýe Resp...

27 Okt
Döwlet gullugy akademiýasynyň diňleýjileri önümçilik tejribesinde

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe halkymyzyň gadymdan gelýän demokratik ýörelgeleri üstünlikli dowam etdirilýär. Hormatly Prezidentimiz – Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly ýo...

20 Okt
Taryhy ähmiýetli maslahat

Bilşimiz ýaly, şu ýylyň 17-19-njy oktýabrynda Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasyna iş saparyny amala aşyrdy. Gahr...

16 Okt
Geljegi nazarlap geçirilen GDA-nyň döwlet Baştutanlarynyň geňeşi

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 13-nji oktýabrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Gyrgyz Respublikasyna iş saparyny amala aşyrdy. Hormatly Prezidentimiz ol ýerde Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşy...