TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

Dalaşgärleriň duşuşyk ýygnaklary tamamlandy

Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgärleriň öz maksatnamalaryny beýan etmek üçin ýurdumyzyň welaýatlarynda we Aşgabat şäherinde saýlawçylar bilen geçirýän duşuşyk ýygnaklary 2022-nji ýylyň 9-nj...

https://saylav.gov.tm/tk/news/297
Daşary ýurtlarda ses bermek

2022-nji ýylyň 12-nji martynda geçiriljek Prezident saýlawlarynda daşary ýurtlarda bolýan raýatlarymyzyň ses bermek hukuklaryny üpjün etmek maksady bilen, Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik...

https://saylav.gov.tm/tk/news/295
Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça öňünden ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 73-nji maddasyna laýyklykda,  şu günler Prezident saýlawlary boýunça öňünden ses bermek işleri dowam edýär. Has takygy, 2022-nji 6-njy marty ýagdaýyna görä, ýurt boýun...

https://saylav.gov.tm/tk/news/290
Milli synçylar saýlaw möwsümine syn edýärler

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 6-njy maddasyna laýyklykda, ýurdumyzda 12-nji martda geçiriljek Prezident saýlawlary boýunça milli synçylaryň jemi 2726-sy Merkezi saýlaw toparynda bellige alyndy....

https://saylav.gov.tm/tk/news/286
Dalaşgärleriň saýlawçylar bilen geçirýän duşuşyk ýygnaklary dowam edýär

Ýurdumyzda 2022-nji ýylyň 12-nji martynda geçiriljek Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça saýlawlaryň öň ýanyndaky wagyz işleri dowam edýär. Saýlaw kodeksine laýyklykda, Türkmenistanyň P...

https://saylav.gov.tm/tk/news/285
Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça öňünden ses bermek başlandy

2022-nji ýylyň 12-nji martynda boljak Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna taýýarlyk görmek we guramaçylykly geçirmek, Türkmenistanyň raýatlarynyň saýlawlara gatnaşmak hukuklaryny üpjün etmek üçi...

https://saylav.gov.tm/tk/news/284
Türkmenistanda GDA-nyň Synçylar wekilligi öz işine başlady

Türkmenistanda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Synçylar wekilligi öz işine başlady. Onuň agzalary Türkmenistanyň Prezidentiniň 12-nji martda geçiriljek saýlawlary bilen baglylykda, türkmen tarapyny...

https://saylav.gov.tm/tk/news/283
Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça dalaşgärleri bellige almak dowam edýär

2022-nji ýylyň 22-nji fewralynda Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň mejlisi geçirildi. Mejlisiň  gün tertibine laýyklykda,  2022-nji ýylyň 12-nji martynda ge...

https://saylav.gov.tm/tk/news/282
Raýatlaryň teklipçi toparlary tarapyndan dalaşgärler hödürlenildi

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 46-njy maddasyna laýyklykda,    2022-nji ýylyň 21-nji fewralynda raýatlaryň teklipçi toparlary tarapyndan 2022-nji ýylyň 12-nji martynda geçiriljek Türkmenistanyň Prez...

https://saylav.gov.tm/tk/news/281
Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça dalaşgärleri bellige almak dowam edýär

2022-nji ýylyň 21-nji fewralynda Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň mejlisi geçirildi. Mejlisiň  gün tertibine laýyklykda,  2022-nji ýylyň 12-nji martynda ge...

https://saylav.gov.tm/tk/news/280