TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

25 Few

Dalaşgärleri bellige almak dowam edýär

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadagly Serdarymyz tarapyndan saýlaw ulgamyna aýratyn üns we ýardam berilýär. Bu babatda hormatly Prezidentimiz: «Türkmen döwletiniň, milli jemgyýetiň syýasy-hukuk esaslaryny kämilleşdirip, milli demokratiýany çuňlaşdyrmak, raýat jemgyýetini ösdürmek, halkymyzyň syýasy işjeňligini artdyrmak ugrundaky we saýlaw ulgamynyň işiniň ösdürilmegine, bu ugurda dünýä tejribesiniň giňeldilmegine ýardam berjek çäreleri işläp düzeris» diýip, parasatlylyk bilen belläp geçdi.          

Täze taryhy döwürde, öz ösüşiniň hil taýdan täze tapgyryna gadam basan türkmen jemgyýetinde 2023-nji ýylyň 26-njy martynda geçiriljek saýlawlar raýatlarymyzyň syýasy işjeňliginiň derejesini ýene bir gezek dünýä aýan etjek jemgyýetçilik-syýasy waka öwrüler. Dalaşgärleri hödürlemek we olary bellige almak işleri amala aşyrylýan häzirki döwürde geçirilýän çäreler munuň hakykatdan hem şeýle boljakdygyny doly subut edýär.

Şu günler Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 48-nji maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlygyna, welaýat, Aşgabat şäher we etrap, şäher halk maslahatlarynyň agzalygyna, şeýle hem Geňeş agzalygyna dalaşgärler bellige alynýar.

Bellige almak saýlawlara elli gün galanda başlanyp, saýlawlara ýigrimi bäş gün galanda tamamlanar.

Dalaşgärleri bellige almak hakyndaky karar mejlisleriň, ýygnaklaryň dalaşgärleri hödürlemek baradaky teswirnamalary we dalaşgärleriň sese goýulmaga razydygy baradaky arzalary bar bolan mahalynda kabul edilýär hem-de bellige alnan dalaşgärlere bellenilen nusgadaky şahsyýetnama dabaraly ýagdaýda gowşurylýar.

Degişli okrugyň, welaýatyň, Aşgabat şäheriniň, etrabyň, şäheriň, etrapdaky şäheriň, şäherçäniň, geňeşligiň saýlaw toparlary dalaşgärleriň bellige alnandygy hakynda teswirnama düzýärler. Bu teswirnama dalaşgärleriň razylyk arzalary bilen bilelikde degişli saýlaw toparynda saklanylýar.

Saýlaw topary Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň talaplary doly berjaý edilip hödürlenen dalaşgärleriň ählisini bellige almaga borçludyr.

Dalaşgärlige hödürlenilen her bir adam saýlaw okruglarynyň diňe birinde bellige alnyp bilner.

Dalaşgärler haýsydyr bir saýlaw toparynyň düzümine girýän bolsalar, olar bellige alnan pursadyndan başlap, şol toparyň düzüminden çykarylan diýlip hasap edilýär. Milli synçylar babatynda hem şeýle ýagdaý göz öňünde tutulandyr.

Degişli saýlaw topary dalaşgärleriň bellige alnandygy hakyndaky habary ilatyň dykgatyna ýetirýär

Ýurdumyzda kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edara bolan Mejlisiň deputatlarynyň, döwlet häkimiýetiniň ýerli wekilçilikli edaralary bolan welaýat, welaýat hukukly şäher we etrap, etrap hukukly şäher halk maslahatlarynyň agzalarynyň, ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary bolan Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary  türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy, Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen ýurdumyzda ýaýbaň­landyrylan we hormatly Prezidentimiziň — Arkadagly Serdarymyzyň  baştutanlygynda durmuşa geçirilýän demokratik özgertmeleriň ýolunda täze ädim bolar. Bu başlangyçlaryň üstünlikli amala aşyrylmagy ösüşiň täze sepgitlerine tarap ynamly öňe barýan ýurdumyzda häzirki türkmen jemgyýetinde çuň özgertmeleriň amala aşyrylmagynyň binýatlyk esaslarynyň üpjün ediljekdiginden nyşandyr.

08 Iýun
Döwlet gullugy akademiýasynyň diňleýjileri önümçilik tejribesinde

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe halkymyzyň gadymdan gelýän demokratik ýörelgeleri üstünlikli dowam etdirilýär. Eziz Diýarymyz bu gün demokratik ýörelgeleri çuňlaşdyr-makda ösüş hem...

06 Iýun
Saýlaw uçastogy döredildi

Mälim bolşy ýaly, «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edilen 2023-nji ýylyň 23-nji iýulynda geçiriljek Arkadag şäheriniň Kärizek etrabynyň Aba Annaýew şäherçesiniň geňeş agzalarynyň s...

05 Iýun
Türkmen-türk dost-doganlyk gatnaşyklarynda täze sahypa

Bilşimiz ýaly, şu ýylyň 3-nji iýunynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow, türk tarapynyň çakylygy boýunça, Rejep Taýyp Ärdoganyň Türkiýe Respublikasynyň gaýtadan saýlanan Prezidenti hökmünd...

02 Iýun
Saýlawlara taýýarlyk: okuw maslahaty geçirildi

Mälim bolşy ýaly, 2023-nji ýylyň 23-nji iýulynda geçiriljek Arkadag şäheriniň Kärizek etrabynyň Aba Annaýew şäherçesiniň geňeş agzalarynyň saýlawlaryna taýýarlyk işleriniň çäklerinde, saýlaw çärelerin...

24 Maý
2023-nji ýylyň 23-nji iýulynda geçiriljek Arkadag şäheriniň Kärizek etrabynyň Aba Annaýew şäherçesiniň Geňeş agzalarynyň saýlawlary boýunça döredilen saýlaw okruglarynyň belgileri we araçäkleri barada maglumat

1-nji saýlaw okrugy: Araçäkleri: Arkadag şäheriniň Kärizek etrabynyň Aba Annaýew şäherçesiniň Bajam Kowusow köçesiniň 2-13, 21, 23, 25, 27, 29-njy ýaşaýyş jaýlaryny öz içine alýar.   2-nji sa...

24 Maý
Dalaşgärleri hödürlemek möwsümi başlandy

Mälim bolşy ýaly, 2023-nji ýylyň 23-nji iýulynda geçiriljek Arkadag şäheriniň Kärizek etrabynyň Aba Annaýew şäherçesiniň geňeş agzalarynyň saýlawlaryna guramaçylykly taýýarlyk görülýär. Saýlaw möwsümi...

22 Maý
Deputatlar üçin täze ýaşaýyş jaýy

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzda adamlaryň bagtyýar ýaşaýşynyň, öndürijilikli zähmetiniň üpjün edilmegi bilen baglanyşykly meseleler hormatly Prezidentimiziň baştutanlygy...

22 Maý
Türkmenistan—Hytaý: dostlukly gatnaşyklaryň täze ugurlary

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 18-19-njy maýynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dostlukly ýurt bolan Hytaý Halk Respublikasyna iş saparyny amala aşyrdy. Hormatly Prezidentimiz, Hytaý Halk Re...