TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

25 Few

Dalaşgärleri bellige almak dowam edýär

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadagly Serdarymyz tarapyndan saýlaw ulgamyna aýratyn üns we ýardam berilýär. Bu babatda hormatly Prezidentimiz: «Türkmen döwletiniň, milli jemgyýetiň syýasy-hukuk esaslaryny kämilleşdirip, milli demokratiýany çuňlaşdyrmak, raýat jemgyýetini ösdürmek, halkymyzyň syýasy işjeňligini artdyrmak ugrundaky we saýlaw ulgamynyň işiniň ösdürilmegine, bu ugurda dünýä tejribesiniň giňeldilmegine ýardam berjek çäreleri işläp düzeris» diýip, parasatlylyk bilen belläp geçdi.          

Täze taryhy döwürde, öz ösüşiniň hil taýdan täze tapgyryna gadam basan türkmen jemgyýetinde 2023-nji ýylyň 26-njy martynda geçiriljek saýlawlar raýatlarymyzyň syýasy işjeňliginiň derejesini ýene bir gezek dünýä aýan etjek jemgyýetçilik-syýasy waka öwrüler. Dalaşgärleri hödürlemek we olary bellige almak işleri amala aşyrylýan häzirki döwürde geçirilýän çäreler munuň hakykatdan hem şeýle boljakdygyny doly subut edýär.

Şu günler Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 48-nji maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlygyna, welaýat, Aşgabat şäher we etrap, şäher halk maslahatlarynyň agzalygyna, şeýle hem Geňeş agzalygyna dalaşgärler bellige alynýar.

Bellige almak saýlawlara elli gün galanda başlanyp, saýlawlara ýigrimi bäş gün galanda tamamlanar.

Dalaşgärleri bellige almak hakyndaky karar mejlisleriň, ýygnaklaryň dalaşgärleri hödürlemek baradaky teswirnamalary we dalaşgärleriň sese goýulmaga razydygy baradaky arzalary bar bolan mahalynda kabul edilýär hem-de bellige alnan dalaşgärlere bellenilen nusgadaky şahsyýetnama dabaraly ýagdaýda gowşurylýar.

Degişli okrugyň, welaýatyň, Aşgabat şäheriniň, etrabyň, şäheriň, etrapdaky şäheriň, şäherçäniň, geňeşligiň saýlaw toparlary dalaşgärleriň bellige alnandygy hakynda teswirnama düzýärler. Bu teswirnama dalaşgärleriň razylyk arzalary bilen bilelikde degişli saýlaw toparynda saklanylýar.

Saýlaw topary Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň talaplary doly berjaý edilip hödürlenen dalaşgärleriň ählisini bellige almaga borçludyr.

Dalaşgärlige hödürlenilen her bir adam saýlaw okruglarynyň diňe birinde bellige alnyp bilner.

Dalaşgärler haýsydyr bir saýlaw toparynyň düzümine girýän bolsalar, olar bellige alnan pursadyndan başlap, şol toparyň düzüminden çykarylan diýlip hasap edilýär. Milli synçylar babatynda hem şeýle ýagdaý göz öňünde tutulandyr.

Degişli saýlaw topary dalaşgärleriň bellige alnandygy hakyndaky habary ilatyň dykgatyna ýetirýär

Ýurdumyzda kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edara bolan Mejlisiň deputatlarynyň, döwlet häkimiýetiniň ýerli wekilçilikli edaralary bolan welaýat, welaýat hukukly şäher we etrap, etrap hukukly şäher halk maslahatlarynyň agzalarynyň, ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary bolan Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary  türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy, Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen ýurdumyzda ýaýbaň­landyrylan we hormatly Prezidentimiziň — Arkadagly Serdarymyzyň  baştutanlygynda durmuşa geçirilýän demokratik özgertmeleriň ýolunda täze ädim bolar. Bu başlangyçlaryň üstünlikli amala aşyrylmagy ösüşiň täze sepgitlerine tarap ynamly öňe barýan ýurdumyzda häzirki türkmen jemgyýetinde çuň özgertmeleriň amala aşyrylmagynyň binýatlyk esaslarynyň üpjün ediljekdiginden nyşandyr.

22 Sent
Türkmenistan—BMG: netijeli gatnaşyklar ösdürilýär

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 17-20-nji sentýabrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna iş saparyny amala aşyrdy. Hormatly Prezidentimiz ol ýerde Birleşen Milletl...

21 Sent
Dünýä türkmenleriniň nobatdaky maslahaty

Gahryman Arkadagymyzyň başlangyçlary esasynda, Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edilen ýylyň her bir güni toýlara, möhüm ähmiýeti b...

19 Sent
Umumy geljegiň bähbidine gatnaşyklaryň täze sahypas

Bilşimiz ýaly, 2023-nji ýy­lyň 14-15-nji sentýabrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dostlukly ýurt bolan Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmonyň çakylygy boýunça, Duşenbe...

23 Awg
Paýhas kerweniniň dowamaty – beýik şahyryň sarpasy

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň pähim-paýhas eleginden süzüp ýazýan çuňňur many-mazmuna eýe bolan kitaplarydyr...

22 Awg
Ýaşlar syýasatynyň üstünligi

Hormatly Prezidentimiziň, Arkadagly Serdarymyzyň, türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzyň  saýasynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy d...

31 Iýul
Saýlanylan geňeş agzalaryna şahsyýetnama gowşuryldy

2023-nji ýylyň 23-nji iýulynda geçirilen Arkadag şäheriniň Kärizek etrabynyň Aba Annaýew şäherçesiniň geňeş agzalarynyň saýlawlary köppartiýalylyk, bäsleşik, açyklyk, aýanlyk, demokratik ýörelgeler es...

27 Iýul
2023-nji ýylyň 23-nji iýulynda geçirilen saýlawlarda Arkadag şäheriniň Kärizek etrabynyň Aba Annaýew şäherçesiniň geňeş agzalygyna saýlanylanlaryň sanawy

1-nji saýlaw okrugy Muhammetseýidow Gurbangeldi – «Wozroždeniýe» önümçilik birleşigi paýdarlar jemgyýetiniň Türkmenistandaky şahamçasynyň gorag bölüminiň goragçysy, Arkadag şäheriniň Kärizek etraby...

25 Iýul
Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň mejlisi geçirildi

2023-nji ýylyň 25-nji iýulynda Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça  merkezi toparyň mejlisi geçirildi. Mejlisiň gün tertibine Arkadag şäheriniň saýlaw toparynyň ýolbaşçysynyň...