TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

21 Mart

Demokratik saýlawlar we zenanlaryň gender deňligi

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 29-njy maddasynda ýurdumyzda erkekleriň we zenanlaryň deň hukuklarynyň bardygy kesgitlenilendir. Zenanlaryň bu deňligi 2023-nji 26-njy martynda geçiriljek ählumumy demokratik saýlawlarda hem öz mynasyp beýanyny tapýar.

Has takygy, saýlawlary geçirmäge gatnaşýan:

– Merkezi saýlaw toparynyň agzalarynyň – 33,34 göterimi;

– welaýat, Aşgabat şäher saýlaw toparlarynyň agzalarynyň – 19,70 göterimi;

– etrap, etrap hukukly şäher saýlaw toparlarynyň agzalarynyň – 32,33 göterimi;

– okrug saýlaw toparlarynyň agzalarynyň – 41,75 göterimi;

– etrapdaky şäher, şäherçe, geňeşlik saýlaw toparlarynyň agzalarynyň – 40,01 göterimi;

– uçastok saýlaw toparlarynyň agzalarynyň – 43,45 göterimi zenanlardyr.

Şeýle-de, saýlawlarda bellige alnan:

– Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlygyna dalaşgärleriň – 15,89 göterimi;

– welaýat halk maslahatlarynyň agzalygyna dalaşgärleriň – 32,04 göterimi;

– etrap, şäher halk maslahatlarynyň agzalygyna dalaşgärleriň – 33,98 göterimi;

– Geňeşleriň agzalygyna dalaşgärleriň – 30,72 göterimi zenanlardyr.

Şunuň bilen birlikde, saýlawlara ýerli derejede syn edýän milli synçylaryň 50,47 göterimi zenanlardyr.

18 Maý
Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlaw okruglarynda 2024-nji ýylyň 7-nji iýulynda geçiriljek saýlawlar boýunça dalaşgärleri bellige almak möwsümi başlandy

Bilşimiz ýaly, Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlaw okruglarynda geçiriljek  saýlawlar boýunça syýasy partiýalar we raýatlar toparlary tarapyndan hödürlenen dalaş...

17 Maý
Türkmenistan — Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasy: netijeli hyzmatdaşlyk pugtalandyrylýar

Bilşimiz ýaly, 2024-nji ýylyň 15-16-njy maýynda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow dostlukly ýurt bolan Russiýa Federasiýasynyň Tatarysta...

16 Maý
Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlaw okruglarynda 2024-nji ýylyň 7-nji iýulynda geçiriljek saýlawlar boýunça degişli saýlaw okruglarynyň çäklerinde döredilen saýlaw uçastoklarynyň belgileri, merkezleri we araçäkleri barada maglumat

1-NJI «GARAŞSYZLYK» SAÝLAW OKRUGY BOÝUNÇA   1-nji saýlaw uçastogy Merkezi: Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti. Araçägi: Saparmyrat Türkmenbaşy şaýolunyň Görogly köçesi bilen k...

15 Maý
Saýlawlara taýýarlyk: okuw maslahaty geçirildi

Mälim bolşy ýaly, Aşgabat şäheriniň 1-nji «Garaşsyzlyk», 2-nji «Bitaraplyk» we 6-njy «Köpetdag» saýlaw okruglary boýunça Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň ýerine 2024...

10 Maý
Türkmenistanyň Prezidenti Ýeňiş güni mynasybetli Moskwada geçirilen dabaralara gatnaşdy

Mälim boşy ýaly, 2024-nji ýylyň 8-9-njy maýynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dostlukly ýurt bolan Russiýa Federasiýasyna iş saparyny amala aşyrdy. Hormatly Prezidentimiz Prezident Wlad...

08 Maý
Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlaw okruglarynda 2024-nji ýylyň 7-nji iýulynda geçiriljek saýlawlar boýunça dalaşgärleri hödürlemek möwsümi başlandy

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi topary öz ýakynda geçiren mejlisinde Aşgabat şäheriniň 1-nji «Garaşsyzlyk», 2-nji «Bitaraplyk» we 6-njy «Köpetda...

02 Maý
Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlaw okruglarynda 2024-nji ýylyň 7-nji iýulynda geçiriljek saýlawlar boýunça degişli saýlaw okruglarynyň belgileri, atlary, merkezleri we araçäkleri barada maglumat.

1-nji «Garaşsyzlyk» saýlaw okrugy  Merkezi: Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar instituty Araçäkleri: Berkararlyk etrabynyň Gurbansoltan eje şaýolunyň S.Türkmenbaşy şa...

25 Apr
Saýlaw möwsümi yglan edildi

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Mejlisiniň 2024-nji ýylyň 20-nji aprelinde çykaran karary esasynda, Aşgabat şäheriniň 1-nji «Garaşsyzlyk», 2-nji «Bitaraplyk» we 6-njy «Köpetdag» saýlaw okruglary boýu...