TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

14 Mart

GDA-nyň synçylar toparynyň wekilleri ýurdumyzyň welaýatlarynda iş saparda bolýarlar.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe, öz ösüşiniň hil taýdan täze tapgyryna gadam basan türkmen jemgyýetinde 2023-nji ýylyň 26-njy martynda geçiriljek saýlawlara syn etmek üçin uzak möhletleýin gelen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň synçylar topary häzirki wagtda saýlawlara syn etmäge geljek halkara synçylar toparyny düzmek boýunça işleri alyp barýarlar. Onuň düzümine GDA gatnaşyjy döwletleriň Merkezi saýlaw toparlarynyň, Arkalaşygyň ýurtlarynyň Parlamentleriniň, GDA gatnaşyjy döwletleriň Parlamentara Assambleýasynyň, GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň, diplomatik wekilhanalaryň  wekilleriniň girmegi meýilleşdirilýär. Ýaňy-ýakynda toparyň ýaýradan maglumatyna görä, saýlaw möwsüminiň ähli tapgyrlarynyň saýlaw kanunçylygyna doly laýyklykda geçýändigi bellenilýär.

Şu günler toparyň wekilleri öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde 26-njy martda geçiriljek möhüm syýasy-jemgyýetçilik çärä guramaçylykly taýýarlyk görlüşine syn etmek maksady bilen ýurdumyzyň welaýatlaryna iş saparyny amala aşyrýarlar. Olar eýýam Daşoguz welaýatynda bolup, okrug saýlaw toparlarynda Mejlisiň deputatlarynyň saýlawlary bilen baglanyşykly alnyp barylýan işler barada okrug saýlaw toparynyň agzalary bilen söhbetdeş boldular. Şeýle-de, Daşoguz şäherinde we Köneürgenç etrabynda döredilen saýlaw uçastoklarynyň birnäçesine baryp gördüler. Umuman, toparyň wekilleri uçastok saýlaw toparlarynyň agzalarynyň taýýarlyk derejesine we saýlaw uçastoklarynyň enjamlaşdyrylyşyna ýokary baha berdiler.

Mundan başga-da, halkara synçylary üçin taýýarlanylan medeni maksatnamanyň çäklerinde, olar Daşoguz welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýine baryp gördüler. Şeýle hem Köneürgenç etrabynda ýerleşýän «Köneürgenç» döwlet taryhy medeni goraghanasynda ýerleşýän ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizilen köpsanly taryhy ýadygärlikler bilen ýakyndan tanyşdylar.

18 Apr
Ýokary tizlikli Aşgabat – Türkmenabat awtomobil ýolunyň Tejen – Mary böleginiň açylyş dabarasy boldy

Mälim boşy ýaly, 2024-nji ýylyň 17-nji aprelinde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Mary  welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy. Ol ýerde Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň  gatnaşmagynda ýurdumy...

15 Apr
Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasy bilen Saýlaw ulgamyndaky gatnaşyklaryň geljegi nazarlaýan täze ugurlary

Mälim bolşy ýaly, 2024-nji ýylyň 12-nji aprelinde Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň edarasynda, Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasynyň Türkmeni...

11 Apr
Döwlet gullugy akademiýasynyň diňleýjileri önümçilik tejribesinde

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe halkymyzyň gadymdan gelýän demokratik ýörelgeleri üstünlikli dowam etdirilýär. Hormatly Prezidentimiz – Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly ýo...

08 Apr
Türkmen — täjik gatnaşyklarynyň geljegi nazarlaýan täze ugurlary

Bilşimiz ýaly, 2024-nji ýylyň 4-5-nji aprelinde türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow dostlukly ýurt bolan Täjigistan Respublikasyna Prezide...

28 Mart
Änew — türki dünýäsiniň medeni paýtagty

Bilşimiz ýaly, 26-njy martda Änew şäheriniň 2024-nji ýylda «Türki dünýäsiniň medeni paýtagty» diýlip yglan edilmegi bilen bagly geçiriljek çärelere badalga bermek dabarasy «Nowruz ýaýlasyndaky» «Türkm...

25 Mart
BMG-den gelen hoş habar

Mälim boşy ýaly, 2024-nji ýylyň 23-nji martynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. Mejlisiň dowamynda hormatly Prezidentimize Bir...

19 Mart
Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky dost-doganlyk gatnaşyklary ösdürilýär

Bilşimiz ýaly, 2024-nji ýylyň 15-17-nji martynda Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň saýlawlary geçirildi. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasyny...

19 Mart
Saýlaw ulgamynda halkara hyzmatdaşlygy

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň wekilleri 2024-nji ýylyň 15-17-nji martynda geçirilen Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň saýlawlaryna Garaşsyz Döwletle...