TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

14 Mart

GDA-nyň synçylar toparynyň wekilleri ýurdumyzyň welaýatlarynda iş saparda bolýarlar.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe, öz ösüşiniň hil taýdan täze tapgyryna gadam basan türkmen jemgyýetinde 2023-nji ýylyň 26-njy martynda geçiriljek saýlawlara syn etmek üçin uzak möhletleýin gelen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň synçylar topary häzirki wagtda saýlawlara syn etmäge geljek halkara synçylar toparyny düzmek boýunça işleri alyp barýarlar. Onuň düzümine GDA gatnaşyjy döwletleriň Merkezi saýlaw toparlarynyň, Arkalaşygyň ýurtlarynyň Parlamentleriniň, GDA gatnaşyjy döwletleriň Parlamentara Assambleýasynyň, GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň, diplomatik wekilhanalaryň  wekilleriniň girmegi meýilleşdirilýär. Ýaňy-ýakynda toparyň ýaýradan maglumatyna görä, saýlaw möwsüminiň ähli tapgyrlarynyň saýlaw kanunçylygyna doly laýyklykda geçýändigi bellenilýär.

Şu günler toparyň wekilleri öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde 26-njy martda geçiriljek möhüm syýasy-jemgyýetçilik çärä guramaçylykly taýýarlyk görlüşine syn etmek maksady bilen ýurdumyzyň welaýatlaryna iş saparyny amala aşyrýarlar. Olar eýýam Daşoguz welaýatynda bolup, okrug saýlaw toparlarynda Mejlisiň deputatlarynyň saýlawlary bilen baglanyşykly alnyp barylýan işler barada okrug saýlaw toparynyň agzalary bilen söhbetdeş boldular. Şeýle-de, Daşoguz şäherinde we Köneürgenç etrabynda döredilen saýlaw uçastoklarynyň birnäçesine baryp gördüler. Umuman, toparyň wekilleri uçastok saýlaw toparlarynyň agzalarynyň taýýarlyk derejesine we saýlaw uçastoklarynyň enjamlaşdyrylyşyna ýokary baha berdiler.

Mundan başga-da, halkara synçylary üçin taýýarlanylan medeni maksatnamanyň çäklerinde, olar Daşoguz welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýine baryp gördüler. Şeýle hem Köneürgenç etrabynda ýerleşýän «Köneürgenç» döwlet taryhy medeni goraghanasynda ýerleşýän ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizilen köpsanly taryhy ýadygärlikler bilen ýakyndan tanyşdylar.

26 Mart
Saýlawlara syn etmäge gelen halkara guramalarynyň wekiliýetleri bilen duşuşyk

Türkmenistanyň merkezi saýlaw toparynyň başlygy G.Myradow ýurdumyzda geçirilýän möhüm jemgyýetçilik-syýasy çärä syn etmäge gelen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy döwletleriň Parlamentara As...

26 Mart
Saýlawlar boýunça ses bermek tamamlandy

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryň saýlawlary boýunça sagat 19-a çenli saýlawçylaryň 91,12% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 91,74%, Balkan welaýatynda 91,49%, Daşoguz wela...

26 Mart
Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryň saýlawlary boýunça sagat 17-ä çenli saýlawçylaryň 83,88% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 86,02%, Balkan welaýatynda 84,65%, Daşoguz wela...

26 Mart
Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryň saýlawlary boýunça sagat 15-e çenli saýlawçylaryň 74,48% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 76,43%, Balkan welaýatynda 75,25%, Daşoguz wela...

26 Mart
Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryň saýlawlary boýunça sagat 13-e çenli saýlawçylaryň 61,68% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 61,95%, Balkan welaýatynda 59,93%, Daşoguz wela...

26 Mart
Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryň saýlawlary boýunça sagat 11-e çenli saýlawçylaryň 43,73% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 43,81%, Balkan welaýatynda 42,95%, Daşoguz wela...

26 Mart
Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryň saýlawlary boýunça sagat 9-a çenli saýlawçylaryň 22,01% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 22,79%, Balkan welaýatynda 23,52%, Daşoguz welaý...

26 Mart
Saýlawlar boýunça ses bermek başlandy!

2023-nji ýylyň 26-njy martynda saýlaw uçastoklarynyň 2644-siniň hemmesinde sagat 7-de ses bermek başlandy we 19-da tamamlanýar. Saýlawlar boýunça saýlawçylaryň jemi 3496304-si hasaba alyndy. Has...