TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlarynda saýlaw toparlarynyň işini ugrukdyryjy neşirler

 • Gollanmalar, ýatlamalar, gözükdirijiler

  2018-nji ýylyň 25-nji martynda geçiriljek Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlaryna taýýarlyk görmek hem-de ony guramaçylykly geçirmek boýunça çäreleriň meýilnamasy

  Dalaşgär hödürlemek boýunça gollanma

  Dalaşgärleriň ynanylan adamlary üçin ýatlama

  Milli synçylar üçin ýatlama

  Daşary ýurt (halkara) synçylary üçin ýatlama

  Dalaşgärler üçin ýatlama

  Köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri üçin ýatlama

  Etrapdaky şäher, şäherçe, geňeşlik saýlaw toparlary üçin gollanma

  Okrug saýlaw toparlary üçin gollanma

  Welaýat we Aşgabat şäher saýlaw toparlary üçin gollanma

  Etrap, şäher saýlaw toparlary üçin gollanma

  Uçastok saýlaw toparlary üçin gollanma