TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

06 Few

Maryda saýlawçylaryň dalaşgär Durdygylyç Orazow bilen duşuşygy boldy

Maryda ýokary döwlet wezipesine dalaşgär-Agrar partiýanyň Mary welaýat komitetiniň başlygy Durdygylyç Orazow bilen saýlawçylaryň duşuşygy boldy.

M.Kemine adyndaky döwlet drama teatryna sebitiň jemgyýetçiliginiň wekilleri, hormatly ýaşulular, ýaşlar, dürli edaralaryň we kärhanalaryň ýolbaşçylary we işgärleri ýygnandylar. Dalaşgäriň ynanylan adamy ýygnananlary ýokary döwlet wezipesine dalaşgäriň zähmet ýoly bilen tanyşdyrdy hem-de ony iş başarjaň, pähimli ýolbaşçy, dogruçyl we ak ýürekdi adam hökmünde häsiýetlendirdi.

Soňra Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgäriň özi ýygnananlaryň öňünde çykyş etdi. Duşuşyga gatnaşýanlar bilen mähirli salamlaşyp, D.Orazow olary özüniň saýlawlaryň öňüsyrasyndaky maksatnamasynyň esasy bölekleri bilen tanyşdyrdy. Ol maksatnama laýyklykda, halkara hyzmatdaşlygy giňeltmäge, döwletiň ykdysady, syýasy we durmuş ulgamlaryny pugtalandyrmaga alnan ugry dowam etmekçi bolýar.

Dalaşgäriň mälim etmegine görä, ol döwlet Baştutanlygyna saýlanan halatynda parahatçylyk dörediji we işjeň daşary syýasy strategiýany mundan beýläk hem amala aşyrmaga we ýurdumyzyň halkara derejesinde abraýyny ýokarlandyrmaga aýratyn üns berler.

Ýurdumyzyň obasenagat toplumyndaky meýilleri barada aýtmak bilen, D.Orazow obany we oba hojalyk önümçiligini ösdürmegiň, azyk howpsuzlygyny üpjün etmegiň, oba hojalyk önümlerini senagat taýdan gaýtadan işlemegiň, şeýle hem obasenagat toplumynda hususy ulgamyň, şol sanda kiçi we orta kärhanalaryň ähmiýetini ýokarlandyrmagyň onuň maksatnamasynyň strategiki wezipeleriniň biri bolup durýandygyny belledi.

Dalaşgäriň pikirine görä, ýurdumyzyň oba hojalyk pudagynyň ösdürilmegi gönüden-göni ylym bilen, hususan-da, pagta we bugdaý hem-de beýleki oba hojalyk ekinleriniň tohumçylygy bilen dünýä ölçeglerine laýyklykda iş alyp barýan ylmy-barlag institutlarynyň işi bilen baglanyşyklydyr.

Dalaşgär esasy wezipeleriň hatarynda welaýatlaryň senagat taýdan ösüşini tizleşdirmegi, ilatyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmagy, ýerlerdäki önümçilik güýçleriniň ýokary netijeli peýdalanylmagyny we senagatyň dürli pudaklaryny diwersifikasiýalaşdyrmagy görkezdi.

Saýlawçylaryň ýerlerde ýöriteleşdirilen kärhanalaryň ulgamyny giňeltmegiň geljegi we täze iş orunlaryny döretmek baradaky sowallaryna jogap berip, D.Orazow öz maksatnamasynyň käbir bölümlerini has-da jikme-jik düşündirdi.

Ýygnananlara üns berip diňländikleri üçin hoşallyk bildirip, Türkmenistanyň Prezidentligine dalaşgär Garaşsyz döwletimiziň ösüş ýoly bilen ynamly gadam urýan, gülläp ösýän ýurt hökmünde abraýyny pugtalandyrmak üçin özüniň gujur-gaýratyny, bilimini we tejribesini gaýgyrmajakdygyna saýlawçylary ynandyrdy.

10 Iýul
Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlaw okruglarynda 2024-nji ýylyň 7-nji iýulynda geçirilen saýlawlarda saýlanylan deputatlar barada maglumat

1-nji «Garaşsyzlyk» saýlaw okrugy boýunça Bazarow Rejep – Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Diwanynyň Iş dolandyryjysy, Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek bo...

09 Iýul
Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň mejlisi geçirildi

2024-nji ýylyň 9-njy iýulynda Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň mejlisi geçirildi. Mejlisiň gün tertibine Aşgabat şäheriniň saýlaw toparynyň ýolbaşçysynyň w...

07 Iýul
Saýlawlar boýunça ses bermek tamamlandy

Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlawlary boýunça sagat 19-a çenli saýlawçylaryň 91,32% ses berdi. Has takygy, Aşgabat   şäheriniň 1-nji «Garaşsyzlyk» saýlaw ok...

07 Iýul
Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlawlary boýunça sagat 17-ä çenli saýlawçylaryň 85,55% ses berdi. Has takygy, Aşgabat   şäheriniň 1-nji “Garaşsyzlyk” saýlaw ok...

07 Iýul
Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlawlary boýunça sagat 15-e çenli saýlawçylaryň 76,11% ses berdi. Has takygy, Aşgabat   şäheriniň 1-nji “Garaşsyzlyk” saýlaw ok...

07 Iýul
Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlawlary boýunça sagat 13-e çenli saýlawçylaryň 62,91% ses berdi. Has takygy, Aşgabat   şäheriniň 1-nji “Garaşsyzlyk” saýlaw ok...

07 Iýul
Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlawlary boýunça sagat 11-e çenli saýlawçylaryň 41,29% ses berdi. Has takygy, Aşgabat   şäheriniň 1-nji “Garaşsyzlyk” saýlaw ok...

07 Iýul
Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlawlary boýunça sagat 9-a çenli saýlawçylaryň 20,22% ses berdi. Has takygy, Aşgabat   şäheriniň 1-nji “Garaşsyzlyk” saýlaw okr...