TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

06 Few

Maryda saýlawçylaryň dalaşgär Durdygylyç Orazow bilen duşuşygy boldy

Maryda ýokary döwlet wezipesine dalaşgär-Agrar partiýanyň Mary welaýat komitetiniň başlygy Durdygylyç Orazow bilen saýlawçylaryň duşuşygy boldy.

M.Kemine adyndaky döwlet drama teatryna sebitiň jemgyýetçiliginiň wekilleri, hormatly ýaşulular, ýaşlar, dürli edaralaryň we kärhanalaryň ýolbaşçylary we işgärleri ýygnandylar. Dalaşgäriň ynanylan adamy ýygnananlary ýokary döwlet wezipesine dalaşgäriň zähmet ýoly bilen tanyşdyrdy hem-de ony iş başarjaň, pähimli ýolbaşçy, dogruçyl we ak ýürekdi adam hökmünde häsiýetlendirdi.

Soňra Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgäriň özi ýygnananlaryň öňünde çykyş etdi. Duşuşyga gatnaşýanlar bilen mähirli salamlaşyp, D.Orazow olary özüniň saýlawlaryň öňüsyrasyndaky maksatnamasynyň esasy bölekleri bilen tanyşdyrdy. Ol maksatnama laýyklykda, halkara hyzmatdaşlygy giňeltmäge, döwletiň ykdysady, syýasy we durmuş ulgamlaryny pugtalandyrmaga alnan ugry dowam etmekçi bolýar.

Dalaşgäriň mälim etmegine görä, ol döwlet Baştutanlygyna saýlanan halatynda parahatçylyk dörediji we işjeň daşary syýasy strategiýany mundan beýläk hem amala aşyrmaga we ýurdumyzyň halkara derejesinde abraýyny ýokarlandyrmaga aýratyn üns berler.

Ýurdumyzyň obasenagat toplumyndaky meýilleri barada aýtmak bilen, D.Orazow obany we oba hojalyk önümçiligini ösdürmegiň, azyk howpsuzlygyny üpjün etmegiň, oba hojalyk önümlerini senagat taýdan gaýtadan işlemegiň, şeýle hem obasenagat toplumynda hususy ulgamyň, şol sanda kiçi we orta kärhanalaryň ähmiýetini ýokarlandyrmagyň onuň maksatnamasynyň strategiki wezipeleriniň biri bolup durýandygyny belledi.

Dalaşgäriň pikirine görä, ýurdumyzyň oba hojalyk pudagynyň ösdürilmegi gönüden-göni ylym bilen, hususan-da, pagta we bugdaý hem-de beýleki oba hojalyk ekinleriniň tohumçylygy bilen dünýä ölçeglerine laýyklykda iş alyp barýan ylmy-barlag institutlarynyň işi bilen baglanyşyklydyr.

Dalaşgär esasy wezipeleriň hatarynda welaýatlaryň senagat taýdan ösüşini tizleşdirmegi, ilatyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmagy, ýerlerdäki önümçilik güýçleriniň ýokary netijeli peýdalanylmagyny we senagatyň dürli pudaklaryny diwersifikasiýalaşdyrmagy görkezdi.

Saýlawçylaryň ýerlerde ýöriteleşdirilen kärhanalaryň ulgamyny giňeltmegiň geljegi we täze iş orunlaryny döretmek baradaky sowallaryna jogap berip, D.Orazow öz maksatnamasynyň käbir bölümlerini has-da jikme-jik düşündirdi.

Ýygnananlara üns berip diňländikleri üçin hoşallyk bildirip, Türkmenistanyň Prezidentligine dalaşgär Garaşsyz döwletimiziň ösüş ýoly bilen ynamly gadam urýan, gülläp ösýän ýurt hökmünde abraýyny pugtalandyrmak üçin özüniň gujur-gaýratyny, bilimini we tejribesini gaýgyrmajakdygyna saýlawçylary ynandyrdy.

18 Apr
Ýokary tizlikli Aşgabat – Türkmenabat awtomobil ýolunyň Tejen – Mary böleginiň açylyş dabarasy boldy

Mälim boşy ýaly, 2024-nji ýylyň 17-nji aprelinde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Mary  welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy. Ol ýerde Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň  gatnaşmagynda ýurdumy...

15 Apr
Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasy bilen Saýlaw ulgamyndaky gatnaşyklaryň geljegi nazarlaýan täze ugurlary

Mälim bolşy ýaly, 2024-nji ýylyň 12-nji aprelinde Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň edarasynda, Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasynyň Türkmeni...

11 Apr
Döwlet gullugy akademiýasynyň diňleýjileri önümçilik tejribesinde

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe halkymyzyň gadymdan gelýän demokratik ýörelgeleri üstünlikli dowam etdirilýär. Hormatly Prezidentimiz – Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly ýo...

08 Apr
Türkmen — täjik gatnaşyklarynyň geljegi nazarlaýan täze ugurlary

Bilşimiz ýaly, 2024-nji ýylyň 4-5-nji aprelinde türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow dostlukly ýurt bolan Täjigistan Respublikasyna Prezide...

28 Mart
Änew — türki dünýäsiniň medeni paýtagty

Bilşimiz ýaly, 26-njy martda Änew şäheriniň 2024-nji ýylda «Türki dünýäsiniň medeni paýtagty» diýlip yglan edilmegi bilen bagly geçiriljek çärelere badalga bermek dabarasy «Nowruz ýaýlasyndaky» «Türkm...

25 Mart
BMG-den gelen hoş habar

Mälim boşy ýaly, 2024-nji ýylyň 23-nji martynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. Mejlisiň dowamynda hormatly Prezidentimize Bir...

19 Mart
Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky dost-doganlyk gatnaşyklary ösdürilýär

Bilşimiz ýaly, 2024-nji ýylyň 15-17-nji martynda Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň saýlawlary geçirildi. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasyny...

19 Mart
Saýlaw ulgamynda halkara hyzmatdaşlygy

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň wekilleri 2024-nji ýylyň 15-17-nji martynda geçirilen Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň saýlawlaryna Garaşsyz Döwletle...