TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

22 Noý

Täze döredilen uçastok saýlaw toparlarynyň agzalary: jemler, sanlar

Garaşsyz hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizde hormatly Prezidentimiziň saýlaw ulgamynyň işine ýakyndan ýardam bermegi netijesinde, ýurdumyzda saýlawlary guramaçylykly, kanuna we halkara kadalaryna laýyklykda geçirmegiň oňyn tejribeleri toplandy.

2014-nji ýylda döredilen uçastok saýlaw toparlarynyň bäş ýyllyk ygtyýarlyk möhletiniň tamamlanýandygy sebäpli, olar täzeden döredildi.

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksine laýyklykda, uçastok saýlaw toparlaryny döretmek boýunça degişli işleri guramaçylykly amala aşyrmak üçin, Merkezi Saýlaw topary tarapyndan  2019-njy ýylyň 17-nji sentýabrynda  çäreleriň meýilnamasy tassyklandy.

Uçastok saýlaw toparlary degişli etrap, şäher saýlaw toparlary tarapyndan 5-15 agzadan ybarat düzümde döredilýär. Zerur bolan halatlarda iň az sanda – üç agzadan ybarat düzümde hem döredilip bilner. Uçastok saýlaw toparynyň ygtyýarlyk möhleti bäş ýyldyr. 

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 18-nji maddasyna laýyklykda, uçastok saýlaw toparlarynyň düzümine wekiller Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň, Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň, Agrar partiýasynyň, şeýle-de jemgyýetçilik birleşikleriniň-Kärdeşler arkalaşyklarynyň, Zenanlar birleşiginin, Magtymguly adyndaky Ýaşlar  guramasynyň ilkinji guramalary, şeýle hem raýatlaryň toparlary tarapyndan hödürlenildi. 

Has takygy:

Türkmenistanyň Demokratik partiýasyndan  4831;

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasyndan 367; 

Türkmenistanyň Agrar partiýasyndan 1451;

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklaryndan 4625;

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasyndan 2981;

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginden 1808;

Raýatlaryň toparlaryndan 1523.

Häzirki güne çenli ýurdumyzyň çäginde saýlawlarda ses bermegi geçirmek üçin, saýlaw uçastoklarynyň jemi sany 2568. Şol uçastok saýlaw toparlarynyň düzümine jemi 17586 sany wekil agzalyga hödürlendi. Şol sanda:

Ahal welaýatynda 364 saýlaw uçastogyna 2169 agza;

Balkan welaýatynda 272 saýlaw uçastogyna 1578 agza;

Daşoguz welaýatynda 523 saýlaw uçastogyna 3232 agza;

Lebap welaýatynda 559 saýlaw uçastogyna 3657 agza;

Mary welaýatynda 548 saýlaw uçastogyna 4125 agza;

Aşgabat şäherinde 302 saýlaw uçastogyna 2825 agza.

Saýlaw uçastoklarynyň köpüsi bilim edaralarynyň we beýleki edara-kärhanalaryň  binalarynda ýerleşýär. Has takygy:

Ýokary okuw jaýlarynda 17 saýlaw uçastogy 181 agza;

Ýörite orta, hünärment mekdeplerinde 39 saýlaw uçastogy 361 agza;

Orta mekdeplerde 1499 saýlaw uçastogy 10691 agza;

Çagalar baglarynda 213 saýlaw uçastogy 1572 agza;

Medeniýet edaralarynda 175 saýlaw uçastogy 1148 agza;

Saglygy goraýyş edaralarynda 64 saýlaw uçastogy 449 agza;

Geňeşleriň edaralarynda 90 saýlaw uçastogy 526 agza;

Beýleki edara-kärhanalarda 471 saýlaw uçastogy 2658 agza.

Uçastok saýlaw toparlarynyň agzalarynyň 43,45 %  zenanlardyr. Bilimi boýunça 52,05 % ýokary, 31,13 % ýörite orta, 16,82 % orta bilimli adamlardyr. Şeýle hem agzalaryň 75,53 % göteriminiň ýaşynyň 30-dan 50-ä çenlidigini bellemek ýerliklidir, munuň özi ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy durmuşyna täze nesliň goşulýandygynyň aýdyň mysalydyr. Täze saýlanylan agzalaryň arasynda milli ykdysadyýetimiziň senagat, ylym, bilim, saglygy goraýyş, medeniýet we sungat, durmuş üpjünçiligi, maliýe we ykdysadyýet pudaklarynda zähmet çekýän işbaşarjaň, guramaçy hünärmenler we oba hojalyk işgärleri bar. Şolaryň 60 % gowragy ylym, bilim ulgamynda işleýän raýatlarymyzdyr. Şeýle hem ýurdumyzda agzybir ýaşaýan, dürli milletleriň, has takygy: türkmen, azerbaýjan, buluç, başgyr, ermeni, pars, gazak, garagalpak, koreý, özbek, rus, tatar milletleriniň wekilleri hem bar. Bu bolsa olaryň öňümizdäki bäş ýylyň dowamynda ýurdumyzda demokratik esaslarda geçiriljek saýlawlara işjeň gatnaşjakdyklaryny aňladýar.

Ýurdumyzda saýlawlary Türkmenistanyň Konstitusiýasyna, Türkmenistanyň Saýlaw kodeksine, halkara ölçeglerine laýyklykda, aýanlykda we demokratik ýörelgeler hem-de bäsleşik esasynda guramaçylykly geçirmek saýlaw toparlarynyň öňünde durýan wajyp wezipedir.

20 Iýun
Parlamentiň deputatlygyna dalaşgärleriň saýlawçylar bilen duşuşyklary dowam edýär

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlaw okruglarynda 2024-nji ýylyň 7-nji iýulynda geçiriljek saýlawlara taýýarlyk görmek möwsüminiň çäklerinde häz...

13 Iýun
Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlaw okruglarynda 2024-nji ýylyň 7-nji iýulynda geçiriljek saýlawlar boýunça dalaşgärleriň terjimehallary

AŞGABAT ŞÄHERI   1-nji «Garaşsyzlyk» saýlaw okrugy boýunça   Bazarow Rejep Bazarow Rejep 1958-nji ýylyň 10-njy aprelinde Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabynyň Amyderýa geňeşligin...

13 Iýun
Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlaw okruglarynda 2024-nji ýylyň 7-nji iýulynda geçiriljek saýlawlar boýunça bellige alnan dalaşgärler barada maglumat

AŞGABAT ŞÄHERI   1-nji «Garaşsyzlyk» saýlaw okrugy boýunça Bazarow Rejep – Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Diwanynyň Iş dolandyryjysynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji, Gurbanguly Berd...

12 Iýun
Dalaşgärleriň saýlawçylar bilen duşuşyklary başlandy

Mälim bolşy ýaly, 2024-nji ýylyň 7-nji iýulynda Aşgabat şäheriniň 1-nji «Garaşsyzlyk», 2-nji «Bitaraplyk» we 6-njy «Köpetdag» saýlaw okruglary boýunça Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp gi...

12 Iýun
Saýlawlara taýýarlyk: okuw maslahaty geçirildi

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 7-nji iýulynda Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň ýerine geçiriljek saýlawlara taýýarlyk işleriniň çäklerinde, saýlaw çäreleriniň tassyklany...

11 Iýun
Dalaşgärleri bellige almak tamamlandy

Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlaw okruglarynda 2024-nji ýylyň 7-nji iýulynda geçiriljek saýlawlar boýunça dalaşgärleri bellige almak 11-nji iýunda tamamlandy....

06 Iýun
Dalaşgärleri hödürlemek tamamlandy

Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlaw okruglarynda 2024-nji ýylyň 7-nji iýulynda geçiriljek saýlawlar boýunça saýlaw möwsüminiň esasy tapgyrlarynyň biri bolan dala...

31 Maý
Okrug saýlaw toparlarynyň düzümine üýtgetme girizildi

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 18-nji, 19-njy, 26-njy maddalaryna laýyklykda, Aşgabat şäheriniň 1-nji «Garaşsyzlyk», 2-nji «Bitaraplyk» we 6-njy «Köpetdag» okrug saýlaw toparlarynyň düzümine wekil h...