TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

21 Ýan

2020-nji ýyl — «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýyly

Hormatly Prezidentimiz 2020-nji ýyly «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýyly diýip yglan etdi. Munuň diňe biziň ýurdumyzyň halky üçin däl-de, eýsem  tutuş  dünýäniň halklary üçin hem özboluşly, simwoliki   manysy bardyr. Çünki, ýylyň  şeýle atlandyrylan pursadyndan başlap, dünýä halklarynyň ünsi parahatlygyň, dostlugyň, hoşniýetli gatnaşyklaryň mekany saýylýan Bitarap Türkmenistana  gönükdi.

Bitaraplygyň mekany saýylýan Türkmenistanda şu günler  ähli ulgamlarda işler sazlaşykly alnyp barylýar. Milli Liderimiziň parasatly baştutanlygynda röwşen geljege  tarap ynamly gadam urýan hemişelik Bitarap Türkmenistanyň  raýatlarynyň kalbynda  döredijilikli  zähmet gaýnap joşýar. Syýasatda, ykdysadyýetde, has takygy, durmuşyň ähli ugurlarynda ösen dünýäniň talaplaryna laýyk derejedäki üstünlikleri gazanmak bolsa biziň baş wezipämizdir. Türkmen ykdysadyýetini täze — 2020-nji ýylda hem bedew bady bilen ösdürmegi niýet edinýän hormatly Prezidentimiziň her bir tutumynyň rowaç bolmagyny tüýs ýürekden arzuw edýäris.  

Mähriban Arkadagymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda türkmen halkynyň Bitaraplygyň 25 ýyllygynyň giňden baýram ediljek 2020-nji ýylynda-da uly zähmet ýeňişlerini gazanjakdygy ikuçsuzdyr. Milli Liderimiziň taýsyz tagallalary netijesinde, 2020-nji ýylda hem, goý, biziň ýurdumyza uly-uly üstünlikler, zähmet ýeňişleri ýar bolsun!

Merkezi saýlaw topary hem hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyny täze — 2020-nji ýyl — «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýyly bilen tüýs ýürekden gutlaýar! Siziň her biriňize berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, Gahryman Arkadagymyzyň janynyň sag, belent başynyň aman, tutýan her bir tutumynyň rowaç bolmagyny arzuw edýäris!  

30 Iýul
Welaýatlaryň, Aşgabat şäheriniň täze döredilen saýlaw toparlary: jemler, sanlar

Ýurdumyz bu gün demokratik ýörelgeleri çuňlaşdyrmak ýoly bilen öňe ynamly gadam urýar. Demokratik şertleriň çäklerinde ýurdumyzda her bir türkmen raýatynyň saýlaw hukuklarynyň üpjün edilmegine hem uly...

23 Iýul
Etraplaryň, şäherleriň täze döredilen saýlaw toparlary: jemler, sanlar

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly baştutanlygynda günsaýyn ösüp barýan asuda ýurdumyzda raýatlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny goramaga gönükdirilen il-ýurt bähbitli çäreler yzygiderli amala a...

03 Iýul
Halkara konferensiýasy geçirildi

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklaryny sanlylaşdyrmak işi ýokary depginler bilen dowam edýär....

03 Iýul
Welaýat, Aşgabat şäher saýlaw toparlary täzeden döredildi

?Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramyna taýýarlyk görülýän günlerde hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda alnyp...

14 Iýun
Welaýat, Aşgabat şäher saýlaw toparlary täzeden döredilýär

Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan döwletimizde hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda alnyp barylýan il-ýurt bähbitli, giň gerimli işler Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne mahsus...

03 Iýun
Döwlet gullugy akademiýasynyň diňleýjileri önümçilik tejribesinde

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy durmuşynda milli kanunçylygy kämilleşdirmäge hem-de halkara tejribes...

07 Maý
Sahawat gijesi

Ynsan kalbyny päklige, halallyga besleýän, merdana ata-babalarymyzdan miras galan, halkymyzyň asyrlar, boýy dowam edip gelýän asylly ýörelgelerine aýratyn ähmiýet berilýär. Hormatly Prezidentimiziň...

08 Apr
Döwlet gullugy akademiýasynyň diňleýjileri Merkezi saýlaw toparynda

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly ýolbaşçylygynda beýleki  ulgamlar bilen birlikde saýlaw ulgamyna içgin üns berilýär. Ýurt Baştutanymyzyň ýakyndan ýa...