TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

30 Iýul

Welaýatlaryň, Aşgabat şäheriniň täze döredilen saýlaw toparlary: jemler, sanlar

Ýurdumyz bu gün demokratik ýörelgeleri çuňlaşdyrmak ýoly bilen öňe ynamly gadam urýar. Demokratik şertleriň çäklerinde ýurdumyzda her bir türkmen raýatynyň saýlaw hukuklarynyň üpjün edilmegine hem uly üns berilýär. Saýlawlaryň guramaçylykly geçirilmeginde, raýatlaryň saýlaw hukuklarynyň kepillikleriniň kanunalaýyk üpjün edilmeginde ýurdumyzda hereket edýän saýlaw toparlarynyň möhüm orny bardyr.

Welaýat, Aşgabat şäher saýlaw toparlarynyň bäş ýyllyk ygtyýarlyk möhletiniň tamamlanandygy sebäpli, toparlar täzeden döredildi. Welaýat, Aşgabat şäher saýlaw toparlaryny täzeden döretmek işleri Türkmenistanyň Saýlaw kodeksine laýyklykda, Merkezi saýlaw topary tarapyndan tassyklanylan meýilnama esasynda guramaçylykly amala aşyryldy.

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 18-nji maddasyna laýyklykda, welaýat, Aşgabat şäher saýlaw toparlarynyň düzümine wekilleri hödürlemek işleri syýasy partiýalaryň, jemgyýetçilik birleşikleriniň welaýat, Aşgabat şäher guramalarynyň mejlislerinde, şeýle hem raýatlar toparlarynyň ýygnaklarynda geçirildi.  

Has takygy:

Türkmenistanyň Demokratik partiýasyndan 20;

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasyndan 4; 

Türkmenistanyň Agrar partiýasyndan 6;

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklaryndan 15;

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasyndan 8;

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginden 5;

Raýatlaryň toparlaryndan 8 wekil hödürlenildi

Şeýlelikde, ýurdumyz boýunça welaýat, Aşgabat şäher saýlaw toparlarynyň düzümine wekil hödürlemek hakyndaky mejlisleriň, ýygnaklaryň jemi 66-sy  geçirilip, bu çäreler aýanlyk, açyklyk ýagdaýynda we demokratik esaslarda amala aşyryldy.

Syýasy partiýalaryň, jemgyýetçilik birleşikleriniň wekil hödürlemek hakynda geçiren mejlisleriniň, ýygnaklarynyň teswirnamalaryna laýyklykda, welaýat, Aşgabat şäher saýlaw toparlary özleriniň birinji mejlislerini geçirip, onda toparyň başlygyny, başlygynyň orunbasaryny we kätibini saýladylar. Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 32-nji maddasyna laýyklykda, Welaýat, Aşgabat şäher saýlaw toparlary Merkezi saýlaw saýlaw topary tarapyndan 11 agzadan ybarat düzümde döredildi.

Şeýlelikde, welaýatlaryň we Aşgabat  şäheriniň saýlaw toparlarynyň agzalarynyň jemi sany 66-a deň boldy we olara degişli şahsyýetnamalar dabaraly ýagdaýda gowşuryldy.

Şol sanda:

Ahal welaýatynyň saýlaw topary – 11 agza;

Balkan welaýatynyň saýlaw topary – 11 agza;  

Daşoguz welaýatynyň saýlaw topary – 11 agza;

Lebap welaýatynyň saýlaw topary – 11 agza;    

Mary welaýatynyň saýlaw topary – 11 agza; 

Aşgabat şäheriniň saýlaw topary – 11 agza.

Şeýle-de, welaýatlaryň we Aşgabat  şäheriniň saýlaw toparlarynyň düzümine ser salanymyzda, milli ykdysadyýetimiziň dürli pudaklarynda zähmet çekýän adamlaryň saýlanylandygyny we şol agzalaryň  19,70 % zenanlardygyny, 100 % ýokary bilimli agzalaryň 66,67 % göteriminiň 30-dan 50 ýaşa çenli adamlardygyny görmek bolýar.  Munuň özi welaýat, Aşgabat şäher saýlaw toparlarynyň täze düzüminiň öz ygtyýarlyk möhletiniň çäklerinde geljek bäş ýylyň dowamynda ýurdumyzda demokratik esaslarda geçiriljek dürli görnüşli saýlawlara işjeň gatnaşjakdyklaryny aňladýar.

Eziz Diýarymyzyň demokratik ýol bilen gülläp ösmegi üçin giň mümkinçilikleri döredip berýän hormatly Prezidentimiziň jany sag, ömri uzak, belent başy aman bolsun! Umumadamzat, il-ýurt bähbitli tutumly işleri, demokratik başlangyçlary hemişe rowaç bolsun!

30 Iýul
Welaýatlaryň, Aşgabat şäheriniň täze döredilen saýlaw toparlary: jemler, sanlar

Ýurdumyz bu gün demokratik ýörelgeleri çuňlaşdyrmak ýoly bilen öňe ynamly gadam urýar. Demokratik şertleriň çäklerinde ýurdumyzda her bir türkmen raýatynyň saýlaw hukuklarynyň üpjün edilmegine hem uly...

23 Iýul
Etraplaryň, şäherleriň täze döredilen saýlaw toparlary: jemler, sanlar

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly baştutanlygynda günsaýyn ösüp barýan asuda ýurdumyzda raýatlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny goramaga gönükdirilen il-ýurt bähbitli çäreler yzygiderli amala a...

03 Iýul
Halkara konferensiýasy geçirildi

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklaryny sanlylaşdyrmak işi ýokary depginler bilen dowam edýär....

03 Iýul
Welaýat, Aşgabat şäher saýlaw toparlary täzeden döredildi

?Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramyna taýýarlyk görülýän günlerde hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda alnyp...

14 Iýun
Welaýat, Aşgabat şäher saýlaw toparlary täzeden döredilýär

Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan döwletimizde hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda alnyp barylýan il-ýurt bähbitli, giň gerimli işler Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne mahsus...

03 Iýun
Döwlet gullugy akademiýasynyň diňleýjileri önümçilik tejribesinde

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy durmuşynda milli kanunçylygy kämilleşdirmäge hem-de halkara tejribes...

07 Maý
Sahawat gijesi

Ynsan kalbyny päklige, halallyga besleýän, merdana ata-babalarymyzdan miras galan, halkymyzyň asyrlar, boýy dowam edip gelýän asylly ýörelgelerine aýratyn ähmiýet berilýär. Hormatly Prezidentimiziň...

08 Apr
Döwlet gullugy akademiýasynyň diňleýjileri Merkezi saýlaw toparynda

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly ýolbaşçylygynda beýleki  ulgamlar bilen birlikde saýlaw ulgamyna içgin üns berilýär. Ýurt Baştutanymyzyň ýakyndan ýa...