TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

14 Dek

Wideomaslahat geçirildi

Hormatly Prezidentimiziň nygtap belleýşi ýaly, Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna agza ýurtlar bilen halkara ynsanperwer gatnaşyklary ösdürmek meselesi Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar.

Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynynyň (GDA) Ýerine ýetiriji komitetiniň guramagynda 2021-nji 14-nji dekabrynda «Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna agza döwletleriň saýlaw edaralarynyň ýolbaşçylarynyň Konsultatiw geňeşini döretmek hakynda» Ylalaşygyň taslamasyny ara alyp maslahatlaşmak boýunça bilermenler toparynyň wideomaslahaty geçirildi.

Halkara wideomaslahatda Ylalaşygyň taslamasy GDA agza döwletleriň wekilleri tarapyndan ara alnyp maslahatlaşyldy we degişli teklipler berildi.

Wideomaslahata GDA agza döwletleriň wekilleri bilen bir hatarda Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň edarasynyň bilermenleri hem gatnaşdylar.

Bize şunuň ýaly halkara giňişliginde sanly ulgam arkaly geçirilýän maslahatlara gatnaşmaga mümkinçilikleri döredip berýän we ýurdumyzy ösüşlerden ösüşlere alyp barýan hor­mat­ly Pre­zi­denti­mi­ziň ja­ny sag bol­sun, il-ýurt bäh­bit­li beýik iş­le­ri ro­waç­lyk­la­ra bes­len­sin!

01 Awg
Galla — rysgal-berekediň çeşmesi

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň ähli pudaklarynda gazanylýan üstünlikler halkymyzyň hal-ýagdaýyny, ýaşaýyş-durmuş derejesini gowulandyrmak, döwletimiziň ykdysady kuwwaty...

14 Iýul
BMG-niň wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň edarasynda 2022-nji ýylyň 13-nji iýulynda Birleşen Milletler Guramasynyň Saýlawlary geçirmegiň talaplaryna baha bermek boý...

01 Iýul
Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň paýtagtymyzda geçen VI sammiti

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň her bir güni kalbyňy şatlandyrýan buýsançly, taryhy ähmiýetli wakalara beslenýär. Ine, şeýle taryhy wakalaryň biri hem 29-njy iýunda Aşgabat şäherin...

28 Iýun
Dost-doganlyk deňzi: täze garaýyşlar

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda dost-doganlygyň, parahatçylygyň mekany Türkmenistan beýleki Hazarýaka döwletleri bilen bilelikde sebit we dünýä ähmiýetli taslamalaryň durmuşa geçiri...

16 Iýun
Türkmen — eýran dostluk gatnaşyklary berkidilýär

Bilşimiz ýaly, 2022-nji ýylyň 14-15-nji iýunynda hormatly Prezidentimiz  dostlukly goňşy döwletimiz bolan Eýran Yslam Respublikasyna resmi iş saparyny amala aşyrdy. Iş saparynyň dowamynda goň­şy döwle...

13 Iýun
BMG-den gelen hoş habar

2022-nji ýylyň 11-nji iýunynda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň san­ly ul­gam arka­ly iş mas­la­ha­ty­ny ge­çir­di. Iş maslahatynda — 2022-nji ýylyň 12-nji maýynda Aşgabatda geçirilen...

13 Iýun
Ýokary derejede geçirilen gepleşikler

Mälim bolşy ýaly, ýaňy-ýakynda hormatly Prezidentimiz  Russiýa Federasiýasyna resmi iş saparyny amala aşyrdy.  Bu sapar strategik hyzmatdaşlyk häsiýetine eýe bolan hem-de dostluk, deňhukuklylyk, özara...

10 Iýun
Yhlasly zähmet üstünlige ýetirýär

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda    ykdysadyýetiň ähli pudaklarynda düýpli özgerişlikler amala aşyrylýar we ýokary depginli ösüş üpjün edilýär. Berkarar döwletiň täze eýýa...