TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

13 Ýan

Ahal welaýatynda Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär — Mary welaýatynyň häkiminiň orunbasary Jumanazar Annaýew bilen duşuşyk geçirildi

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Gämi obasynyň Medeniýet köşgünde Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär — Mary welaýatynyň häkiminiň orunbasary Jumanazar Annaýew bilen duşuşyk geçirildi. Duşuşyga sebitiň dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary, kärhanalaryň we daýhan birleşikleriniň zähmetkeşleri, hormatly ýaşulular, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, ýaşlar gatnaşdylar. 

Bu ýere ýygnananlara ýokary döwlet wezipesine raýatlaryň teklipçi topary tarapyndan hödürlenen hem-de daýhan birleşiginiň işgäri bolmakdan welaýatyň häkiminiň orunbasary derejesine çenli ýoly geçen dalaşgäriň terjimehaly giňişleýin beýan edildi. Dalaşgäriň ynanylan wekili geljekki ösüşler barada pikirlenişi hem-de jogapkärçilikli raýat garaýşy, işgärleriň arasynda mynasyp abraýdan peýdalanýan dalaşgäriň hormat goýulýan şahsy häsiýetleri bolan J.Annaýewiň guramaçylyk ukyplaryny we hünär ussatlygyny nygtap, Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgäre söz berdi. 

D.Annaýew häzirki duşuşyga gyzyklanma bildirilendigi üçin, bu ýere ýygnananlara hoşallyk bildirip, halkyň hem-de taryh üçin örän gysga döwrüň içinde özbaşdak ösüşiň 25 ýyllyk ýolunda dünýä jemgyýetçiliginde mynasyp orun eýelän Garaşsyz Watanymyzyň öňündäki örän uly jogapkärçilige doly akyl ýetirýändigini belledi. Dalaşgär bu gün Türkmenistanyň okgunly ösýän ykdysadyýeti we baý medeniýeti bolan parahatçylyk döredijilik merkez hökmünde giňden ykrar edilendigini aýdyp, jebislige, güýç-kuwwata we halkyň parasadyna, döwlet dolandyryşynyň toplanan tejribesine daýanyp, täze taryhy eýýamyň beýik maksatlaryna pugta eýerjekdigini nygtady. 

Dalaşgär Watanymyzyň kuwwatyny has-da pugtalandyrmaga, dünýäniň ähli ýurtlary bilen deňhukukly halkara gatnaşyklary ösdürmäge hem-de giňeltmäge, yzygiderli ykdysady ösüşlere we halkyň hal-ýagdaýyny gowulandyrmaga gönükdirilen saýlawlaryň öň ýanyndaky maksatnamasynyň esasy bölümlerini jikme-jik beýan edip, ilkinji nobatda, döwletiň ykdysady kuwwatyny artdyrmaga, ykdysadyýetiň binýatlyk pudaklary bolan nebitgaz, energetika, himiýa, oba hojalygy pudaklarynyň ösdürilmegine ünsi jemledi. Möhüm durmuş meseleleriniň çözülmegi şol ulgamlaryň kuwwatyna baglydyr. 

Duşuşygyň barşynda J.Annaýew saýlawçylaryň sowallaryna jogap berdi. Bu ýere ýygnananlary milli ykdysadyýetiň dürli pudaklaryny ösdürmegiň geljegi, ylmyň hem-de öňdebaryjy tehnologiýalaryň gazananlaryny ornaşdyrmak, oba ilatynyň durmuş derejesini ýokarlandyrmak boýunça meýilleşdirilýän maksatnamalar we çäreler, iş bilen üpjünçilik hem-de täze iş ýerleriniň döredilmegi ýaly meseleler gyzyklandyrdy. Ýaşlar syýasatyna aýratyn üns berildi. 

Türkmenistanyň Prezidentligine dalaşgär üns berendikleri üçin saýlawçylara tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, öz ähli tagallasyny hem-de tejribesini mähriban halkymyzyň bagtyýarlygynyň we abadançylygynyň bähbidine Watanymyzy mundan beýläk-de gülledip ösdürmäge gönükdirjekdigine ýene-de bir gezek ynandyrdy.

15 Noý
Rysgal-berekediň toýy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ba­ba­daý­han­la­ry­my­zyň gaý­rat­ly zäh­me­ti­niň ne­ti­je­le­ri­ne, türk­men top­ra­gyn­da ýe­tiş­di­ri­len bol ha­sy­la äh­li­halk buý­san­jy­nyň ny­şa­n...

08 Noý
Bag ekmegiň güýzki möwsümi

Täze taryhy eýýamda — Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe daşky gurşawy goramak, türkmen tebigatynyň baýlyklaryny artdyrmak baradaky meseleler döwletimiziň üns merkezinde bolup, arkadag Prezide...

21 Okt
Däp bolan önümçilik tejribesi

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly baştutanlygynda, öňdengörüjilikli döwlet syýasaty esasynda ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy durmuşyny demokratiýalaşdyrmak meselesi aýratyn möhüm ugurlaryň biri...

30 Iýul
Welaýatlaryň, Aşgabat şäheriniň täze döredilen saýlaw toparlary: jemler, sanlar

Ýurdumyz bu gün demokratik ýörelgeleri çuňlaşdyrmak ýoly bilen öňe ynamly gadam urýar. Demokratik şertleriň çäklerinde ýurdumyzda her bir türkmen raýatynyň saýlaw hukuklarynyň üpjün edilmegine hem uly...

23 Iýul
Etraplaryň, şäherleriň täze döredilen saýlaw toparlary: jemler, sanlar

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly baştutanlygynda günsaýyn ösüp barýan asuda ýurdumyzda raýatlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny goramaga gönükdirilen il-ýurt bähbitli çäreler yzygiderli amala a...

03 Iýul
Halkara konferensiýasy geçirildi

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklaryny sanlylaşdyrmak işi ýokary depginler bilen dowam edýär....

03 Iýul
Welaýat, Aşgabat şäher saýlaw toparlary täzeden döredildi

?Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramyna taýýarlyk görülýän günlerde hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda alnyp...

14 Iýun
Welaýat, Aşgabat şäher saýlaw toparlary täzeden döredilýär

Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan döwletimizde hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda alnyp barylýan il-ýurt bähbitli, giň gerimli işler Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne mahsus...