TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

14 Ýan

Saýlawlaryň geçirilişine syn etjek milli synçylaryň 3223-si bellige alyndy

Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça möhüm jemgyýetçilik-syýasy çäräniň çäklerinde döwlet Baştutanynyň wezipesine dalaşgärler tarapyndan bellenilen milli synçylary bellige almak çäresi boldy. Şu pursatdan başlap, olap saýlaw çäreleriniň guralyşyna gözegçilik ederler. Degişli saýlaw toparlary tarapyndan dabaraly ýagdaýda olara bellenilen nusgadaky şahsyýetnamalar gowşuryldy.

Häzirki döwürde tutuş ýurdumyz boýunça milli synçylaryň 3223-si bellige alynydy.

Olaryň 610-sy ýurdumyzyň Demokratik partiýasynyň, 336-sy Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň, 407-si Agrar partiýanyň,

687-si Kärdeşler arkalaşyklarynyň, 279-sy Zenanlar birleşiginiň, 509-sy Ýaşlar guramasynyň, 321-si raýatlaryň toparlarynyň, 74-si bolsa Türkmenistanyň Prezidentligine dalaşgärleriň wekilleridir.

Synçylaryň bilim we hünär derejesi ýokary bolmak bilen, olaryň köpüsi oba we suw hojalygy pudaklarynda, ýangyç-energetika toplumynda, ykdysady, bilim we saglygy goraýyş ulgamlarynda, döwlet häkimiýet we dolandyryş edaralarynda işleýän ýokary derejeli hünärmenlerdir. Olaryň hatarynda ýurdumyzda ýaşaýan birnäçe milletleriň wekilleri bar.

Synçylar üçin okuw sapaklary geçiriler. Olar synçylara milli saýlaw kanunçylygynda, has takygy, Saýlaw kodeksinde bar bolan üýtgetmeler, özleriniň wezipe-borçlary we öňde boljak saýlawlary geçirmegiň tertibi bilen has içgin tanyşmaga mümkinçlik berer.

Umumy kabul edilen halkara tejribesine laýyklykda, synçylar saýlaw toparlarynyň mejlislerine, saýlaw gutularynyň açylýan pursatlaryna, ses bermegiň öňüsyrasynda saýlaw uçastoklarynda bolup, onuň barşyna, sesleriň sanalyşyna, şeýle hem saýlaw uçastoklary boýunça ses bermegiň netijeleriniň kesgitlenmegine hem-de umumy netijeleriň jemlenmegine gatnaşyp bilýärler.

Mundan başga-da, olar saýlaw möwsüminiň guramaçylyk derejesine, ýurdumyzda hereket edýän kanunçylygyň ýerine ýetirilişine, raýatlaryň erkinliginiň, saýlaw işleriniň demokratik esasda alnyp barlyşyna baha bererler.

15 Noý
Rysgal-berekediň toýy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ba­ba­daý­han­la­ry­my­zyň gaý­rat­ly zäh­me­ti­niň ne­ti­je­le­ri­ne, türk­men top­ra­gyn­da ýe­tiş­di­ri­len bol ha­sy­la äh­li­halk buý­san­jy­nyň ny­şa­n...

08 Noý
Bag ekmegiň güýzki möwsümi

Täze taryhy eýýamda — Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe daşky gurşawy goramak, türkmen tebigatynyň baýlyklaryny artdyrmak baradaky meseleler döwletimiziň üns merkezinde bolup, arkadag Prezide...

21 Okt
Däp bolan önümçilik tejribesi

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly baştutanlygynda, öňdengörüjilikli döwlet syýasaty esasynda ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy durmuşyny demokratiýalaşdyrmak meselesi aýratyn möhüm ugurlaryň biri...

30 Iýul
Welaýatlaryň, Aşgabat şäheriniň täze döredilen saýlaw toparlary: jemler, sanlar

Ýurdumyz bu gün demokratik ýörelgeleri çuňlaşdyrmak ýoly bilen öňe ynamly gadam urýar. Demokratik şertleriň çäklerinde ýurdumyzda her bir türkmen raýatynyň saýlaw hukuklarynyň üpjün edilmegine hem uly...

23 Iýul
Etraplaryň, şäherleriň täze döredilen saýlaw toparlary: jemler, sanlar

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly baştutanlygynda günsaýyn ösüp barýan asuda ýurdumyzda raýatlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny goramaga gönükdirilen il-ýurt bähbitli çäreler yzygiderli amala a...

03 Iýul
Halkara konferensiýasy geçirildi

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklaryny sanlylaşdyrmak işi ýokary depginler bilen dowam edýär....

03 Iýul
Welaýat, Aşgabat şäher saýlaw toparlary täzeden döredildi

?Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramyna taýýarlyk görülýän günlerde hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda alnyp...

14 Iýun
Welaýat, Aşgabat şäher saýlaw toparlary täzeden döredilýär

Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan döwletimizde hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda alnyp barylýan il-ýurt bähbitli, giň gerimli işler Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne mahsus...