TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

16 Ýan

Dalaşgär Bekmyrat Atalyýew Ahal welaýatynyň saýlawçylary bilen duşuşdy

Ahal welaýatynda bolan saýlawçylaryň Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär – Mejlisiň deputaty, “Rysgal” paýdarlar täjirçilik bankynyň müdiriýetiniň başlygy Bekmyrat Atalyýew bilen bolan duşuşygy saýlawlaryň öňüsyrasyndaky çäräni dowam etdi. Änew şäheriniň Medeniýet öýünde geçen duşuşyga sebitiň jemgyýetçilik guramalarynyň, kärhanalaryň we daýhan birleşikleriniň wekilleri, hormatly ýaşulular, ýaşlar hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

B.Atalyýewiň ynanylan wekili duşuşyga gatnaşýanlary Senagatçylar we telekesiler partiýasy tarapyndan hödürlenen dalaşgäriň terjimehalynyň esasy pursatlary bilen tanyşdyryp, ony guramaçylyk ukyplaryny we hünär ussatlygyny görkezen, täzeçil başlangyçlary öňe sürýän ýolbaşçy hökmünde häsiýetlendirdi.

Soňra dalaşgär B. Atalyýew saýlawçylaryň ünsüni özüniň saýlawlaryň öňüsyrasyndaky maksatnamasyna çekdi. Ýurdumyzyň ägirt uly tebigy we ykdysady kuwwatyny häzirki we geljekki nesilleriň bähbidi üçin netijeli peýdalanmaga niýetlenen köpugurly durmuş-ykdysady maksatnamalary dowam etmäge meýlini äşgär edip, Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär ýurduň mundan beýläk hem ösdürilmeginiň dürli ugurlaryny açyp görkezdi. Ýurdumyzyň ykdysadyýetini diwersifikasiýalaşdyrmak we telekeçiligi goldamak, energetika howpsuzlygyny üpjün etmek we ösen ulag-aragatnaşyk infrastrukturasyny döretmek, şeýle hem ykdysadyýetiň eksporta gönükdirilen pudaklarynyň kuwwatyny giňeltmek, gurluşyk senagatynyň kuwwatyny artdyrmak, obasenagat toplumyny döwrebaplaşdyrmak we beýlekiler bilen baglanyşykly ugurlar ileri tutulýan ugurlar hökmünde görkezildi.

Sowallara jogap berip, B.Atalyýew “Türkmenistanyň 2013-2017-nji ýyllarda daşary syýasy ugrunyň konsepsiýasyna” laýyklykda, biziň ýurdumyz dünýäniň ýurtlary bilen syýasy-diplomatik, ykdysady, halkara-hukuk, medeni-ynsanperwer ulgamlarda ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn gatnaşyklary alyp barar diýip belledi. Şeýle hem gyzykly söhbetdeşlikde ilaty bilim we saglygy goraýyş, medeniýet we sport, durmuş taýdan goldamak, obada ýaşaýyş we durmuş şertlerini ýokarlandyrmak boýunça çäreler toplumy barada hem gürrüň edildi.

30 Noý
Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň paýtagtymyzda geçen sammiti

Hormatly Prezidentimiziň başlyklyk etmeginde Aşgabat şäherinde şu ýylyň 28-nji noýabrynda geçirilen Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (YHG) 15-nji sammiti halkara derejesinde uly ähmiýete eýe boldy.  ...

15 Noý
Rysgal-berekediň toýy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ba­ba­daý­han­la­ry­my­zyň gaý­rat­ly zäh­me­ti­niň ne­ti­je­le­ri­ne, türk­men top­ra­gyn­da ýe­tiş­di­ri­len bol ha­sy­la äh­li­halk buý­san­jy­nyň ny­şa­n...

08 Noý
Bag ekmegiň güýzki möwsümi

Täze taryhy eýýamda — Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe daşky gurşawy goramak, türkmen tebigatynyň baýlyklaryny artdyrmak baradaky meseleler döwletimiziň üns merkezinde bolup, arkadag Prezide...

21 Okt
Däp bolan önümçilik tejribesi

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly baştutanlygynda, öňdengörüjilikli döwlet syýasaty esasynda ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy durmuşyny demokratiýalaşdyrmak meselesi aýratyn möhüm ugurlaryň biri...

30 Iýul
Welaýatlaryň, Aşgabat şäheriniň täze döredilen saýlaw toparlary: jemler, sanlar

Ýurdumyz bu gün demokratik ýörelgeleri çuňlaşdyrmak ýoly bilen öňe ynamly gadam urýar. Demokratik şertleriň çäklerinde ýurdumyzda her bir türkmen raýatynyň saýlaw hukuklarynyň üpjün edilmegine hem uly...

23 Iýul
Etraplaryň, şäherleriň täze döredilen saýlaw toparlary: jemler, sanlar

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly baştutanlygynda günsaýyn ösüp barýan asuda ýurdumyzda raýatlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny goramaga gönükdirilen il-ýurt bähbitli çäreler yzygiderli amala a...

03 Iýul
Halkara konferensiýasy geçirildi

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklaryny sanlylaşdyrmak işi ýokary depginler bilen dowam edýär....

03 Iýul
Welaýat, Aşgabat şäher saýlaw toparlary täzeden döredildi

?Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramyna taýýarlyk görülýän günlerde hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda alnyp...