TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

20 Maý

Doganlyk—dostlugyň nyşany

Mälim bolşy ýaly, hormatly Prezidentimiziň  rugsat bermegi bilen, Türkmenistanyň Milli Ge­ňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň degişli wekiliýetiniň agzalary 2022-nji ýylyň 19-njy maýynda Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Kazan şäherine gulluk iş saparyny amala aşyrdylar. Şol ýerde geçirilen «Russiýa — yslam dünýäsi: KazanSummit 2022» XIII halkara ykdysady sammitine hormatly myhman hökmünde gatnaşyp, ikitaraplaýyn duşuşyklaryň birnäçesi geçirildi.

Gahryman Arkadagymyz sammitiň geçirilýän ýeri bolan «Kazan EKSPO» halkara sergi merkezine bardy. Soňra Türkmenistanyň Milli Ge­ňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa — yslam dünýäsi: KazanSummit 2022» XIII halkara ykdysady sammitiniň plenar mejlisine gatnaşyp, onda çykyş etdi. Gahryman Arkadagymyz çykyşynyň başynda Tatarystanyň Baştutany Rustam Minnihanowa Wolga Bulgariýasynyň yslamy kabul etmeginiň 1100 ýyllygyna bagyşlanan baýramçylyk çärelerine çakylygy üçin minnetdarlyk bildirdi.

Hormatly Arkadagymyz foruma gatnaşyjylara ýüzlenip, «Russiýa — yslam dünýäsi» halkara ykdysady sammitiniň Kazanda geçirilmeginiň Russiýa bilen yslam dünýäsiniň ýurtlarynyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary we özara düşünişmegi pugtalandyrmakda Tatarystana aýratyn ornuň degişlidigine aýdyň şaýatlyk edýändigini belledi.

Ýeri gelende bellesek, bu wekilçilikli forum Russiýa Federasiýasynyň sebitleriniň we yslam dünýäsiniň ýurtlarynyň ykdysady hyzmatdaşlygynyň, özara bähbitli gatnaşyklaryň we bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmegiň meselelerini ara alyp maslahatlaşmakda soň­ky ýyllarda açyk halkara meýdança öwrüldi.

Soň­ra Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidentiniň Kabulhanasynda Türkmenistanyň Milli Ge­ňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowy Tatarystanyň ýokary döwlet sylagy bolan «Tatarystanyň öňünde bitiren hyzmatlary üçin» ordeni bilen sylaglamak dabarasy boldy. Dabaraly ýagdaýda Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow Türkmenistanyň Milli Ge­ňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowa «Tatarystanyň öňünde bitiren hyzmatlary üçin» atly ordeni gowşuryp, şu mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny beýan etdi.

Gahryman Arkadagymyz bu ýokary döwlet sylagyna Tatarystan Respublikasynyň we Türkmenistanyň arasyndaky dostlugy we hyzmatdaşlygy pugtalandyrmakdaky aýratyn hyzmatlary üçin mynasyp boldy.

Gahryman Arkadagymyzy bu ýokary sylagy bilen tüýs ýürekden gutlaýarys.

28 Iýun
Dost-doganlyk deňzi: täze garaýyşlar

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda dost-doganlygyň, parahatçylygyň mekany Türkmenistan beýleki Hazarýaka döwletleri bilen bilelikde sebit we dünýä ähmiýetli taslamalaryň durmuşa geçiri...

16 Iýun
Türkmen — eýran dostluk gatnaşyklary berkidilýär

Bilşimiz ýaly, 2022-nji ýylyň 14-15-nji iýunynda hormatly Prezidentimiz  dostlukly goňşy döwletimiz bolan Eýran Yslam Respublikasyna resmi iş saparyny amala aşyrdy. Iş saparynyň dowamynda goň­şy döwle...

13 Iýun
BMG-den gelen hoş habar

2022-nji ýylyň 11-nji iýunynda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň san­ly ul­gam arka­ly iş mas­la­ha­ty­ny ge­çir­di. Iş maslahatynda — 2022-nji ýylyň 12-nji maýynda Aşgabatda geçirilen...

13 Iýun
Ýokary derejede geçirilen gepleşikler

Mälim bolşy ýaly, ýaňy-ýakynda hormatly Prezidentimiz  Russiýa Federasiýasyna resmi iş saparyny amala aşyrdy.  Bu sapar strategik hyzmatdaşlyk häsiýetine eýe bolan hem-de dostluk, deňhukuklylyk, özara...

10 Iýun
Yhlasly zähmet üstünlige ýetirýär

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda    ykdysadyýetiň ähli pudaklarynda düýpli özgerişlikler amala aşyrylýar we ýokary depginli ösüş üpjün edilýär. Berkarar döwletiň täze eýýa...

10 Iýun
Halkara hyzmatdaşlygy

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça Merkezi toparyň wekilleri 2022-nji ýylyň 5-nji iýunynda Gazagystan Respublikasynyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek mes...

02 Iýun
Döwlet gullugy akademiýasynyň diňleýjileri önümçilik tejribesinde

Hormatly   Prezidentimiziň    parasatly    baştutanlygynda  halkymyz Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüni uly ruhubelentlik bilen garşylap, has belent maksatlary, iň nurana arzuw-umytlar...

20 Maý
Doganlyk—dostlugyň nyşany

Mälim bolşy ýaly, hormatly Prezidentimiziň  rugsat bermegi bilen, Türkmenistanyň Milli Ge­ňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň degişli wekiliýet...