TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

18 Ýan

Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär Bekmyrat Atalyýew Balkan welaýatynyň saýlawçylary bilen duşuşdy

Şu gün Balkanabatda döwlet Baştutanynyň wezipesine dalaşgär, Mejlisiň deputaty, “Rysgal” Paýdarlar-täjirçilik bankynyň müdiriýetiniň başlygy Bekmyrat Atalyýewiň saýlawçylar bilen duşuşygy boldy. Ol Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Döwlet drama teatrynda geçirildi. Duşuşyga ýerli häkimiýet eddaralarynyň ýolbaşçylary, sebitiň kärhanalarynyň we guramalarynyň wekilleri, hormatly ýaşulular, ýaşlar we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Duşuşyga gatnaşyjylar ýurdumyzyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasy tarapyndan hödürlenen dalaşgäriň terjimehaly, şahsy we işewür häsiýetleri bilen tanyşdyryldy. Hususan-da, B.Atalyýewiň ynanylan adamy ony öz işini bilýän hünärmen, ýokary işewürlik hem-de ahlak häsiýetine eýe bolan ýolbaşçy hökmünde häsiýetlendirdi.

Soňra ýokary döwlet wezipesine dalaşgäriň özi çykyş etdi. Saýlawlaryň öňüsyrasyndaky maksatnamasy barada aýtmak bilen, B.Atalyýew ykdysadyýetimizi köpugurly esasda ösdürmek, telekeçilige goldaw bermegiň maksatnamasynyň esasy ugurlarydygyny aýtdy. Munuň özi ýurdumyzda ýokary hilli harytlaryň önümçiliginiň artmagyny, täze hususy kärhanalaryň döredilmegini, degişlilikde birnäçe iş orunlarynyň emele gelmegini şertlendirer.

Ykdysady, ulag-aragatnaşyk, durmuş we ynsanperwerlik ulgamlardaky yklymlaýyn we sebitleýin ähmiýeti bolan iri taslamalaryň durmuşa geçirilmegi Türkmenistanyň ykdysady ösüşine oňyn täsirini ýetirer. Önümçilik ulgamyna täzeçil usullary we tehnologiýalary ornaşdyrmak, welaýatlary senagat taýdan ösdürmek, ilatyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmak boýunça düýpli çäreler durmuşa geçiriler.

Dalaşgäriň belleýşi ýaly, häzirki döwür täzeçe işlemäge, döretmäge we dolandyrmaga ukyply hünärmenleriň täze nesilleriniň taýýarlanmagyny talap edýär. Täze taryhy eýýamy başdan geçirýän Türkmenistan, ýurdumyzyň hem-de halkymyzyň abadançylygy, mähriban Watanymyzyň syýasy, ykdysady we medeni ösüşi hem-de onuň abraýynyň ýokarlanmagy üçin biziň her birimiziň yhlasly zähmetimiz zerur bolup durýar. Çünki halal zähmet ýurduň gülläp ösmeginiň, her bir raýatyň bagtyýar durmuşynyň möhüm şertini emele getirýär.

Saýlawçylaryň sowallaryna äogap bermek bilen, B.Atalyýew saýlawlaryň öňüsyrasyndaky maksatnamasynyň ýangyç-energetika toplumyny, obasenagat ulgamyny we başga-da birnäçe pudaklary ösdürmek baradaky meýilnamalar bilen baglanyşykyly birnäçe tapgyrlaryny düşündirdi.

Işjeň duşuşyk üçin hoşallyk bildirip, Türkmenistanyň Prezidentiniň wezipesine dalaşgär milli demokratik esaslara, jemgyýetiň bitewiligine, medeni we ruhy gymmatlyklara daýanmak arkaly ilatyň durmuş derejesini ýokarlandyrmak, bazar gatnaşyklarynyň binýadynda milli ykdysadyýetimizi ösdürmek, ýurdumyzda azyk howpsuzlygyny berkitmek we hukuk döwletiniň esaslaryny pugtalandyrmak ugrunda ähli tagallasyny gaýgyrmajakdygyna saýlawçylary ynandyrdy.

15 Noý
Rysgal-berekediň toýy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ba­ba­daý­han­la­ry­my­zyň gaý­rat­ly zäh­me­ti­niň ne­ti­je­le­ri­ne, türk­men top­ra­gyn­da ýe­tiş­di­ri­len bol ha­sy­la äh­li­halk buý­san­jy­nyň ny­şa­n...

08 Noý
Bag ekmegiň güýzki möwsümi

Täze taryhy eýýamda — Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe daşky gurşawy goramak, türkmen tebigatynyň baýlyklaryny artdyrmak baradaky meseleler döwletimiziň üns merkezinde bolup, arkadag Prezide...

21 Okt
Däp bolan önümçilik tejribesi

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly baştutanlygynda, öňdengörüjilikli döwlet syýasaty esasynda ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy durmuşyny demokratiýalaşdyrmak meselesi aýratyn möhüm ugurlaryň biri...

30 Iýul
Welaýatlaryň, Aşgabat şäheriniň täze döredilen saýlaw toparlary: jemler, sanlar

Ýurdumyz bu gün demokratik ýörelgeleri çuňlaşdyrmak ýoly bilen öňe ynamly gadam urýar. Demokratik şertleriň çäklerinde ýurdumyzda her bir türkmen raýatynyň saýlaw hukuklarynyň üpjün edilmegine hem uly...

23 Iýul
Etraplaryň, şäherleriň täze döredilen saýlaw toparlary: jemler, sanlar

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly baştutanlygynda günsaýyn ösüp barýan asuda ýurdumyzda raýatlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny goramaga gönükdirilen il-ýurt bähbitli çäreler yzygiderli amala a...

03 Iýul
Halkara konferensiýasy geçirildi

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklaryny sanlylaşdyrmak işi ýokary depginler bilen dowam edýär....

03 Iýul
Welaýat, Aşgabat şäher saýlaw toparlary täzeden döredildi

?Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramyna taýýarlyk görülýän günlerde hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda alnyp...

14 Iýun
Welaýat, Aşgabat şäher saýlaw toparlary täzeden döredilýär

Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan döwletimizde hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda alnyp barylýan il-ýurt bähbitli, giň gerimli işler Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne mahsus...