TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

24 Okt

Türkmen-özbek gatnaşyklarynda täze sahypa

Mälim bolşy ýaly, 2022-nji ýy­lyň 20-21-nji okt­ýab­ryn­da Türk­me­nis­ta­nyň hoş­ni­ýet­li goň­şu­sy bo­lan Öz­be­gis­tan Res­pub­li­ka­sy­nyň Pre­zi­den­ti ýur­du­my­zda iki gün­lük res­mi sa­pa­rda boldy.

Saparyň barşynda Türkmenistanyň Prezidenti bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda ýokary derejedäki gepleşikler geçirildi. Özara ynanyşmak ýagdaýynda geçen gepleşikleriň dowamynda Prezidentler  açylýan täze mümkinçilikleri, geljek üçin ileri tutulýan meýilnamalary nazara almak bilen, türkmen-özbek gatnaşyklarynyň esasy meseleleri boýunça pikir alyşdylar.

Şeýle-de, saparyň dowamynda Özbegistanyň Prezidentiniň Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyz bilen duşuşmagy iki ýurduň arasyndaky parlamentara gatnaşyklaryna ýokary derejede üns berilýändiginiň subutnamasyna öwrüldi.

Mundan başga-da, iki ýurduň döwlet Baştutanlarynyň gatnaşmagynda 21-nji oktýabrda Aşgabat şäheriniň gözel künjeginde ýerleşýän «Daşkent» seýilgähiniň açylyş dabarasy boldy. 

Şeýle-de, şol açylyş dabarasynyň çäklerinde iki ýurduň döwlet Baştutanlary  teleköpri arkaly Daşoguz welaýatynyň çäginde ýerleşýän Türkmen-özbek serhetýaka söwda zolagynyň — Söwda merkeziniň düýbüni tutmak dabarasyna hem gatnaşdylar.

Öz­be­gis­ta­nyň Baş­tu­ta­ny­nyň Türk­me­nis­ta­na şu ge­zek­ki res­mi sa­pa­ry hem kö­pa­syr­lyk türk­men-öz­bek gat­na­şyk­la­ry­nyň mun­dan beý­läk-de pug­ta­lan­ma­gyn­da mö­hüm esas bo­lar.

25 Ýan
Dalaşgärleri hödürlemek möwsümi

Mälim bolşy ýaly, 2023-nji ýylyň 26-njy martynda geçiriljek Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň we Ge­ňeşleriň agzalarynyň saýlawlary boýunça saýlaw...

16 Ýan
Saýlaw möwsümi yglan edildi

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň 2023-nji ýylyň 12-nji ýanwarynda çykaran karary esasynda, Türkmenistanyň Mejlisiniň ýedinji çagyrylyşynyň deputatlarynyň, welaýat, etrap we...

13 Ýan
Türkmenistanda Mejlisiň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň agzalarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary geçiriler

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň karary bilen, Türkmenistanyň Mejlisiniň ýedinji çagyrylyşynyň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň bäşinji çagyrylyşynyň agzalarynyň,...

10 Ýan
Dostlukly, hoşniýetli gatnaşyklaryň täze tapgyry

Mälim bolşy ýaly, 2023-nji ýylyň 5-6-njy ýanwarynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dostlukly ýurt bolan Hytaý Halk Respublikasyna döwlet saparyny amala aşyrdy.  Ýeri gelende aýtsak, h...

30 Dek
Döwlet gullugy akademiýasynyň diňleýjileri önümçilik tejribesinde

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyz ösüşleriň ýoly bilen ynamly öňe barýar. Ýurdumyzda halk bilen döwletiň jebisligi ähli ös...

27 Dek
GDA-nyň döwlet Baştutanlarynyň duşuşygy

Bilşimiz ýaly, 2022-nji ýylyň 26-njy dekabrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dostlukly ýurt bolan Russiýa Federasiýasyna iş saparyny amala aşyryp, däp boýunça her ýylyň ahyrynda Garaşs...

26 Dek
Täze eýýamyň täsin şäheri

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 21-nji de­kabrynda  hormatly Prezidentimiz Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezinde Ministrler Kabinetiniň giňişleýin göçme mejlisini geçirdi. Mejlisiň barşy...

23 Dek
Geljegi nazarlap geçirilýän möhüm çäre

Hormatly Prezidentimiziň  parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň ýokarlanmagyna, Watanymyzy mundan beýläk-de beýik ösüşlere...