TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

18 Ýan

Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär Jumanazar Annaýew Daşoguzda saýlawçylar bilen duşuşdy

Şu gün Daşoguzda ýokary döwlet wezipesine dalaşgär, Mary welaýatynyň häkiminiň orunbasary Jumanazar Annaýew bilen saýlawçylaryň duşuşygy boldy.

N.Andalyp adyndaky Döwlet sazly-drama teatryna sebitiň jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, hormatly ýaşulular, ýaşlar, dürli kärhanalaryň we edaralaryň ýolbaşçylary, ýönekeý zähmetkeşler gatnaşdylar. Dalaşgäriň ynanylan adamy bu ýere ýygnananlary ýokary döwlet wezipesine dalaşgäriň terjimehaly bilen tanyşdyrdy. Ol dalaşgäri teklipçil, sowatly ýolbaşçy we ak ýürekli hem-de ilat arasynda uly abraýdan peýdalanýan adam hökmünde häsiýetlendirdi.

Soňra saýlawçylara özüniň maksatnamasy barada gürrüň bermek bilen, J.Annaýew Türkmenistanyň halkyň bähbidini ileri tutýan ykykdysady ösüşiň belentliklerini nazarlaýan syýasy ugruny dowam etmäge mynasyp goşant goşjakdygyny ynandyrdy. Ýokary döwlet wezipesine saýlanan pursatynda tutuş ilatymyzyň abadançylyk derejesini mundan beýläk-de ýokarlandyrmak, ylmy, bilimi ösdürmek, ýaşlary Watana hem-de halkyna bolan söýginiň ruhunda terbiýelemek onuň işiniň maksatnamanyň esasy ugurlary bolar. Halkara gatnaşyklary barada aýdylanda bolsa, ol parahatçylyk, hoşniýetli goňşuçylyk, özara peýdaly hyzmatdaşlyk ýörelgelerine daýanýar hem-de döwletimiziň ýokary halkara abraýyna eýe bolmagyny şertlendiren Bitaraplyk syýasatynyň yzygiderli dowam etmegini gazanjakdygyny belledi.

Ýurdumyzyň yzygiderli we okgunly ykdysady ösüşi boýunça ýaýbaňlandyrylan çäreler barada aýtmak bilen, J.Annaýew häzirki zaman tehnologiýalaryň esasynda ýurdumyzyň senagat hem-de ulag düzümini kämilleşdirmek boýunça milli maksatnamalaryň mundan beýläk-de durmuşa geçirilmegine hemmetaraplaýyn goldaw berjekdigini nygtady. Ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynyň geljegi barada aýdyp, ýokary döwlet wezipesine dalaşgär ozalkysy ýaly tebigy gazyň eksport ugurlarynyň artdyrylmagyna, dokma pudagynyň, aragatnaşyk ulgamynyň, durmuş maksatly binalaryň gurluşygynyň ösdürilmegine, täze iş orunlarynyň döredilmegine, halkymyzyň abadançylyk derejesiniň yzygiderli ýokarlanmagyna aýratyn ähmiýet beriljekdigini belledi.

Oba hojalygy pudagyndaky özgertmeler barada aýtmak bilen, ol bu pudagy mundan beýläk-de ösdürmek ugrunda meýilleşdiren çäreler barada jikme-jik gürrüň berdi. Hususan-da, pudakda önümçilik-ykdysady gatnaşyklaryň täze görnüşleriniň döredilmegine ähmiýet berler, bu bolsa öz gezeginde oba hojalyk önümlerini öndürijilere amatly ykdysady şertleri döretmäge mümkinçilik berer. Şunlukda, telekeçilik işine, şol sanda bazarlaryň we söwda dükanlarynyň et hem-de et önümleri bilen elýeterli bahadan üpjün edilmegini şertlendirýän telekeçilik işine goldaw berler.

Dalaşgäriň pikirine görä, oba hojalyk pudagynyň ösdürilmegi ylym, hususan-da, pagtanyň we bugdaýyň tohumçylygy, beýleki gök ekerançylyk bilen dünýä ülňülerine laýyk derejede meşgullanýan ylmy-barlag institutlary bilen berk baglanyşyklydyr.

Duşuşygyň dowamynda ýokary döwlet wezipesine dalaşgär saýlawçylaryň dürli ugurlara degişli - bilim, saglygy goraýyş we sport, medeniýet, syýahatçylyk, “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynyň mundan beýläk hem ösdürilmegi we ösüp barýan ýaş nesliň terbiýesi babatynda sowallaryna jogap berdi.

Duşuşygyň ahyrynda D.Annaýew saýlawçylary milli demokratiýany mundan beýläk hem ösdürmek, jemgyýetiň agzybirligi, medeni mirasy aýawly saklamak, halkymyzyň abadan durmuşy üçin ruhy gymmatlyklarymaza daýanyp, ähli göz öňünde tutulan maksatnamalary durmuşa geçirmek üçin gujur-gaýratyny gaýgyrmajakdygyna ynandyrdy.

15 Noý
Rysgal-berekediň toýy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ba­ba­daý­han­la­ry­my­zyň gaý­rat­ly zäh­me­ti­niň ne­ti­je­le­ri­ne, türk­men top­ra­gyn­da ýe­tiş­di­ri­len bol ha­sy­la äh­li­halk buý­san­jy­nyň ny­şa­n...

08 Noý
Bag ekmegiň güýzki möwsümi

Täze taryhy eýýamda — Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe daşky gurşawy goramak, türkmen tebigatynyň baýlyklaryny artdyrmak baradaky meseleler döwletimiziň üns merkezinde bolup, arkadag Prezide...

21 Okt
Däp bolan önümçilik tejribesi

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly baştutanlygynda, öňdengörüjilikli döwlet syýasaty esasynda ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy durmuşyny demokratiýalaşdyrmak meselesi aýratyn möhüm ugurlaryň biri...

30 Iýul
Welaýatlaryň, Aşgabat şäheriniň täze döredilen saýlaw toparlary: jemler, sanlar

Ýurdumyz bu gün demokratik ýörelgeleri çuňlaşdyrmak ýoly bilen öňe ynamly gadam urýar. Demokratik şertleriň çäklerinde ýurdumyzda her bir türkmen raýatynyň saýlaw hukuklarynyň üpjün edilmegine hem uly...

23 Iýul
Etraplaryň, şäherleriň täze döredilen saýlaw toparlary: jemler, sanlar

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly baştutanlygynda günsaýyn ösüp barýan asuda ýurdumyzda raýatlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny goramaga gönükdirilen il-ýurt bähbitli çäreler yzygiderli amala a...

03 Iýul
Halkara konferensiýasy geçirildi

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklaryny sanlylaşdyrmak işi ýokary depginler bilen dowam edýär....

03 Iýul
Welaýat, Aşgabat şäher saýlaw toparlary täzeden döredildi

?Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramyna taýýarlyk görülýän günlerde hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda alnyp...

14 Iýun
Welaýat, Aşgabat şäher saýlaw toparlary täzeden döredilýär

Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan döwletimizde hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda alnyp barylýan il-ýurt bähbitli, giň gerimli işler Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne mahsus...