TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

27 Dek

GDA-nyň döwlet Baştutanlarynyň duşuşygy

Bilşimiz ýaly, 2022-nji ýylyň 26-njy dekabrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dostlukly ýurt bolan Russiýa Federasiýasyna iş saparyny amala aşyryp, däp boýunça her ýylyň ahyrynda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň (GDA) döwlet Baştutanlarynyň Sankt-Peterburg şäherinde geçirilýän resmi däl sammitine gatnaşdy

Ýokary derejedäki duşuşyga Azerbaýjan, Belarus, Gazagystan, Gyrgyz, Täjigistan, Özbegistan Respublikalarynyň Prezidentleri we Ermenistan Respublikasynyň Premýer ministri gatnaşdy.

Türkmenistan özüniň Bitaraplyk hukuk ýagdaýyna laýyklykda, GDA-nyň assosirlenen agzasy hökmünde ählumumy maksatlary, deňhukuklylyk, ynanyşmak ýörelgelerini nazara almak esasynda Arkalaşygyň döwletleri bilen işjeň gatnaşýar. Birek-birege hormat goýmak ýörelgesinde ýola goýulýan gatnaşyklar taryhyň dowamynda emele gelen dostlugy, ynanyşmagy, hoşniýetli goň­şuçylygy we özara bähbitli hyzmatdaşlygyň berkidilmegini, sebit we halkara derejedäki wajyp taslamalaryň bilelikde işlenip taýýarlanylmagyny, olaryň üstünlikli durmuşa geçirilmegini şertlendirýär. Munuň özi özara bähbitli hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak, onuň many-mazmunyny baýlaşdyrmak üçin pugta esas bolup hyzmat edýär.

Asla biziň ýurdumyz uzak möhletleýin özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmäge gönükdirilen anyk teklipleri öňe sürýär. Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy esasynda, «Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy döwletleriň strategik ykdysady hyzmatdaşlygy hakyndaky» Jarnamanyň kabul edilmegi munuň şeýledigine aýdyň mysal bolup durýar. Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli Strategiýasynyň hut ýokarda agzalan Jarnamanyň esasy ýörelgelerine esaslanýandygyny bolsa, buýsanç bilen aýratyn bellemek gerek.

Elbetde, däp bolan dostlukly gatnaşyklaryň çäklerinde, GDA-nyň halkara synçylar wekiliýetleriniň ýurdumyzda geçirilýän saýlawlara  yzygiderli gatnaşýandyklaryny, hususan-da, Arkalaşygyň halkara synçylarynyň şu ýylyň mart aýynda ýurdumyzda geçirilen möhüm jemgyýetçilik-syýasy çärä — Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna syn edip, oňa ýokary baha berendiklerini hem nygtamak zerurdyr.

Umuman, tamamlanyp barýan 2022-nji ýyl Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygy üçin örän netijeli boldy. Ähli meýilleşdirilen çäreler üstünlikli amala aşyryldy. Syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer ugurlardaky hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de gi­ňeltmek boýunça wajyp ylalaşyklar gazanyldy.

Şeýlelikde, bu resmi däl duşuşyk GDA döwletleriniň ýolbaşçylaryna umumy gyzyklanma bildirilýän halkara derejesindäki birnäçe meseleleri, özara gatnaşyklaryň ugurlaryny ara alyp maslahatlaşmaga giň mümkinçilik döretdi.

Sankt-Peterburgda geçirilen sammitde GDA-nyň döwlet Baştutanlary ýakyn we uzak geljegi nazarlaýan resmi däl duşuşygyň ählumumy bähbitlere laýyk gelýän täze taslamalary durmuşa geçirmekde mundan beýläk-de tagallalary birleşdirmäge kuwwatly itergi berjekdigine ynam bildirdiler.

26 Mart
Saýlawlara syn etmäge gelen halkara guramalarynyň wekiliýetleri bilen duşuşyk

Türkmenistanyň merkezi saýlaw toparynyň başlygy G.Myradow ýurdumyzda geçirilýän möhüm jemgyýetçilik-syýasy çärä syn etmäge gelen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy döwletleriň Parlamentara As...

26 Mart
Saýlawlar boýunça ses bermek tamamlandy

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryň saýlawlary boýunça sagat 19-a çenli saýlawçylaryň 91,12% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 91,74%, Balkan welaýatynda 91,49%, Daşoguz wela...

26 Mart
Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryň saýlawlary boýunça sagat 17-ä çenli saýlawçylaryň 83,88% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 86,02%, Balkan welaýatynda 84,65%, Daşoguz wela...

26 Mart
Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryň saýlawlary boýunça sagat 15-e çenli saýlawçylaryň 74,48% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 76,43%, Balkan welaýatynda 75,25%, Daşoguz wela...

26 Mart
Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryň saýlawlary boýunça sagat 13-e çenli saýlawçylaryň 61,68% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 61,95%, Balkan welaýatynda 59,93%, Daşoguz wela...

26 Mart
Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryň saýlawlary boýunça sagat 11-e çenli saýlawçylaryň 43,73% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 43,81%, Balkan welaýatynda 42,95%, Daşoguz wela...

26 Mart
Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryň saýlawlary boýunça sagat 9-a çenli saýlawçylaryň 22,01% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 22,79%, Balkan welaýatynda 23,52%, Daşoguz welaý...

26 Mart
Saýlawlar boýunça ses bermek başlandy!

2023-nji ýylyň 26-njy martynda saýlaw uçastoklarynyň 2644-siniň hemmesinde sagat 7-de ses bermek başlandy we 19-da tamamlanýar. Saýlawlar boýunça saýlawçylaryň jemi 3496304-si hasaba alyndy. Has...