TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

10 Ýan

Dostlukly, hoşniýetli gatnaşyklaryň täze tapgyry

Mälim bolşy ýaly, 2023-nji ýylyň 5-6-njy ýanwarynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dostlukly ýurt bolan Hytaý Halk Respublikasyna döwlet saparyny amala aşyrdy. 

Ýeri gelende aýtsak, hormatly Prezidentimiziň döwlet Baştutany hökmünde täze ýylda amala aşyran ilkinji saparynyň 6-njy ýanwarda bellenilen şanly sene — Türkmenistan bilen Hytaý Halk Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 31 ýyllygy bilen gabat gelmegi buýsançly ýagdaýdyr.

Bu diplomatik gatnaşyklaryň 1992-nji ýylyň 6-njy ýanwarynda ýola goýlan senesinden bäri, Aşgabat we Pekin döwletara gatnaşyklaryň has netijeli nusgasyny işläp taýýarlamagy başardylar. Munuň özi taraplaryň milli bähbitlerini hem-de türkmen we hytaý halklarynyň özboluşlylygyny nazara almak bilen, öňde durýan wezipeleriň meňzeşligini utgaşdyrmaga mümkinçilik berýär. Taryhyň jümmüşine ser salsak, biziň halklarymyzy dostluk we özara düşünişmek gatnaşyklary baryp Beýik Ýüpek ýoly döwründen bäri baglanyşdyrýar.

6-njy ýanwarda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpin bilen duşuşdy. Duşuşykda hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, biziň ýurtlarymyzy birleşdirýän Beýik Ýüpek ýoly diňe bir özara bähbitli söwda üçin köpri bolmak bilen çäklenmän, eýsem, medeni gatnaşyklar üçin hem ýol açdy. Bu ýol türkmenleriň hem-de hytaýlylaryň ykbalynda ägirt uly orun eýeledi, bu täsin tejribäniň mirasdüşerleri hem-de dowam etdirijileri bolan biziň häzirki şertlerde hyzmatdaşlygy ösdürmegimiz, gatnaşyklarymyzy çuňlaşdyrmagymyz şol döwürleriň dowamatlylygyny üpjün etmek üçin berk binýat boldy.

Bellenilişi ýaly, türkmen-hytaý gatnaşyklarynda Merkezi Aziýa sebitine aýratyn orun degişlidir. Şunda syýasy hyzmatdaşlygyň täze «Merkezi Aziýa — Hytaý» görnüşine möhüm ähmiýet berilýär. Şeýle hem parlamentara gatnaşyklary işjeň­leşdirmek, söwda-ykdysady, ýangyç-energetika, ulag-aragatnaşyk, medeni-ynsanperwer ulgamlarda ýola goýlan hyzmatdaşlygy çuň­laşdyrmak bilen bagly meseleler türkmen- hytaý gepleşikleriniň esasyny düzdi.

Gepleşikleriň netijeleri boýunça ikitaraplaýyn resminamalaryň 16-syna gol çekilmegi saparyň örän netijeli bolandygyny tassyklaýar. «Beýik Ýüpek ýolunyň täzeden galkynyşy» we «Bir guşak, bir ýol» halkara başlangyçlarynyň arabaglanyşygy babatda özara düşünişmek hakyndaky hökümetara Ähtnama bolsa bilelikdäki tagallalary utgaşdyrmakda möhüm ähmiýete eýe bolar.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow we HHR-iň Başlygy Si Szinpin Türkmenistanyň we Hytaý Halk Respublikasynyň Bilelikdäki Beýannamasyna gol çekdiler

Şeýle-de, döwlet Baştutanymyz saparyň çäklerinde HHR-iň Döwlet Geňeşiniň Premýeri Li Kesýan, HHR-iň Halk wekilleriniň Ählihytaý ýygnagynyň hemişelik komitetiniň Başlygy Li Çžanşu bilen duşuşdy.

Soňra günüň ikinji ýarymynda hormatly Prezidentimiz Hytaýyň Milli muzeýine bardy. Bu ýerde döwlet Baştutanymyza Hytaý halkynyň baý sungatyny we geçmiş taryhyny aýawly saklamak, wagyz etmek maksady bilen döredilen dünýädäki iri muzeýiň aýratynlyklary hem-de onda saklanýan täsin gymmatlyklar barada gürrüň berildi. Häzirki wagtda muzeýiň gaznalarynda gadymy döwürlerden biziň günlerimize çenli Hytaýyň ösüşiniň esasy taryhy döwürlerinden söz açýan gymmatlyklaryň bir milliondan gowragy saklanýar.

Ýokary derejede geçirilen gepleşikleriň netijeleri döwletara gatnaşyklary mundan beýläk-de okgunly ösdürmek we ägirt uly mümkinçilikleri amala aşyrmak üçin ygtybarly binýat bolup hyzmat eder.

24 Maý
2023-nji ýylyň 23-nji iýulynda geçiriljek Arkadag şäheriniň Kärizek etrabynyň Aba Annaýew şäherçesiniň Geňeş agzalarynyň saýlawlary boýunça döredilen saýlaw okruglarynyň belgileri we araçäkleri barada maglumat

1-nji saýlaw okrugy: Araçäkleri: Arkadag şäheriniň Kärizek etrabynyň Aba Annaýew şäherçesiniň Bajam Kowusow köçesiniň 2-13, 21, 23, 25, 27, 29-njy ýaşaýyş jaýlaryny öz içine alýar.   2-nji sa...

24 Maý
Dalaşgärleri hödürlemek möwsümi başlandy

Mälim bolşy ýaly, 2023-nji ýylyň 23-nji iýulynda geçiriljek Arkadag şäheriniň Kärizek etrabynyň Aba Annaýew şäherçesiniň geňeş agzalarynyň saýlawlaryna guramaçylykly taýýarlyk görülýär. Saýlaw möwsümi...

22 Maý
Deputatlar üçin täze ýaşaýyş jaýy

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzda adamlaryň bagtyýar ýaşaýşynyň, öndürijilikli zähmetiniň üpjün edilmegi bilen baglanyşykly meseleler hormatly Prezidentimiziň baştutanlygy...

22 Maý
Türkmenistan—Hytaý: dostlukly gatnaşyklaryň täze ugurlary

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 18-19-njy maýynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dostlukly ýurt bolan Hytaý Halk Respublikasyna iş saparyny amala aşyrdy. Hormatly Prezidentimiz, Hytaý Halk Re...

17 Maý
Gadymy mirasymyz dünýä ýaýylýar

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Gahryman Arkadagymyzyň ýola goýan asylly başlangyçlarynyň hormatly Prezidentimiz – Arkadagly Serdarymyz tarapyndan üstünlikli dowam etdirilmegi arka...

16 Maý
Merkezi saýlaw toparynyň mejlisi geçirildi

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Mejlisiniň 2023-nji ýylyň 10-njy maýynda çykaran karary esasynda, Arkadag şäheriniň Kärizek etrabynyň Aba Annaýew şäherçesiniň geňeş agzalarynyň saýlawlaryny 2023-nji...

12 Maý
Türkmenistan bilen Täjigistanyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklaryň taryhynda täze sahypa açylýar

Bilşimiz ýaly, 2023-nji ýy­lyň 10-11-nji maýyn­da hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dostlukly ýurt bolan Täjigistan Respublikasyna iki günlük döwlet saparyny amala aşyrdy. Ýeri gelende a...

11 Maý
Arkadag şäheriniň Kärizek etrabynyň Aba Annaýew şäherçesinde geňeş agzalarynyň saýlawlary geçiriler

Ýurdumyzyň taryhynda we halkyň hakydasynda aýratyn yz galdyran şahsyýetleriň adyny ebedileşdirmek babatda amala aşyrylýan işlerden ugur alyp, türkmen halkynyň gadymy atçylyk sungatyny ösdürmekde, ahal...