TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

10 Ýan

Dostlukly, hoşniýetli gatnaşyklaryň täze tapgyry

Mälim bolşy ýaly, 2023-nji ýylyň 5-6-njy ýanwarynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dostlukly ýurt bolan Hytaý Halk Respublikasyna döwlet saparyny amala aşyrdy. 

Ýeri gelende aýtsak, hormatly Prezidentimiziň döwlet Baştutany hökmünde täze ýylda amala aşyran ilkinji saparynyň 6-njy ýanwarda bellenilen şanly sene — Türkmenistan bilen Hytaý Halk Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 31 ýyllygy bilen gabat gelmegi buýsançly ýagdaýdyr.

Bu diplomatik gatnaşyklaryň 1992-nji ýylyň 6-njy ýanwarynda ýola goýlan senesinden bäri, Aşgabat we Pekin döwletara gatnaşyklaryň has netijeli nusgasyny işläp taýýarlamagy başardylar. Munuň özi taraplaryň milli bähbitlerini hem-de türkmen we hytaý halklarynyň özboluşlylygyny nazara almak bilen, öňde durýan wezipeleriň meňzeşligini utgaşdyrmaga mümkinçilik berýär. Taryhyň jümmüşine ser salsak, biziň halklarymyzy dostluk we özara düşünişmek gatnaşyklary baryp Beýik Ýüpek ýoly döwründen bäri baglanyşdyrýar.

6-njy ýanwarda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpin bilen duşuşdy. Duşuşykda hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, biziň ýurtlarymyzy birleşdirýän Beýik Ýüpek ýoly diňe bir özara bähbitli söwda üçin köpri bolmak bilen çäklenmän, eýsem, medeni gatnaşyklar üçin hem ýol açdy. Bu ýol türkmenleriň hem-de hytaýlylaryň ykbalynda ägirt uly orun eýeledi, bu täsin tejribäniň mirasdüşerleri hem-de dowam etdirijileri bolan biziň häzirki şertlerde hyzmatdaşlygy ösdürmegimiz, gatnaşyklarymyzy çuňlaşdyrmagymyz şol döwürleriň dowamatlylygyny üpjün etmek üçin berk binýat boldy.

Bellenilişi ýaly, türkmen-hytaý gatnaşyklarynda Merkezi Aziýa sebitine aýratyn orun degişlidir. Şunda syýasy hyzmatdaşlygyň täze «Merkezi Aziýa — Hytaý» görnüşine möhüm ähmiýet berilýär. Şeýle hem parlamentara gatnaşyklary işjeň­leşdirmek, söwda-ykdysady, ýangyç-energetika, ulag-aragatnaşyk, medeni-ynsanperwer ulgamlarda ýola goýlan hyzmatdaşlygy çuň­laşdyrmak bilen bagly meseleler türkmen- hytaý gepleşikleriniň esasyny düzdi.

Gepleşikleriň netijeleri boýunça ikitaraplaýyn resminamalaryň 16-syna gol çekilmegi saparyň örän netijeli bolandygyny tassyklaýar. «Beýik Ýüpek ýolunyň täzeden galkynyşy» we «Bir guşak, bir ýol» halkara başlangyçlarynyň arabaglanyşygy babatda özara düşünişmek hakyndaky hökümetara Ähtnama bolsa bilelikdäki tagallalary utgaşdyrmakda möhüm ähmiýete eýe bolar.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow we HHR-iň Başlygy Si Szinpin Türkmenistanyň we Hytaý Halk Respublikasynyň Bilelikdäki Beýannamasyna gol çekdiler

Şeýle-de, döwlet Baştutanymyz saparyň çäklerinde HHR-iň Döwlet Geňeşiniň Premýeri Li Kesýan, HHR-iň Halk wekilleriniň Ählihytaý ýygnagynyň hemişelik komitetiniň Başlygy Li Çžanşu bilen duşuşdy.

Soňra günüň ikinji ýarymynda hormatly Prezidentimiz Hytaýyň Milli muzeýine bardy. Bu ýerde döwlet Baştutanymyza Hytaý halkynyň baý sungatyny we geçmiş taryhyny aýawly saklamak, wagyz etmek maksady bilen döredilen dünýädäki iri muzeýiň aýratynlyklary hem-de onda saklanýan täsin gymmatlyklar barada gürrüň berildi. Häzirki wagtda muzeýiň gaznalarynda gadymy döwürlerden biziň günlerimize çenli Hytaýyň ösüşiniň esasy taryhy döwürlerinden söz açýan gymmatlyklaryň bir milliondan gowragy saklanýar.

Ýokary derejede geçirilen gepleşikleriň netijeleri döwletara gatnaşyklary mundan beýläk-de okgunly ösdürmek we ägirt uly mümkinçilikleri amala aşyrmak üçin ygtybarly binýat bolup hyzmat eder.

18 Apr
Ýokary tizlikli Aşgabat – Türkmenabat awtomobil ýolunyň Tejen – Mary böleginiň açylyş dabarasy boldy

Mälim boşy ýaly, 2024-nji ýylyň 17-nji aprelinde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Mary  welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy. Ol ýerde Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň  gatnaşmagynda ýurdumy...

15 Apr
Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasy bilen Saýlaw ulgamyndaky gatnaşyklaryň geljegi nazarlaýan täze ugurlary

Mälim bolşy ýaly, 2024-nji ýylyň 12-nji aprelinde Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň edarasynda, Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasynyň Türkmeni...

11 Apr
Döwlet gullugy akademiýasynyň diňleýjileri önümçilik tejribesinde

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe halkymyzyň gadymdan gelýän demokratik ýörelgeleri üstünlikli dowam etdirilýär. Hormatly Prezidentimiz – Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly ýo...

08 Apr
Türkmen — täjik gatnaşyklarynyň geljegi nazarlaýan täze ugurlary

Bilşimiz ýaly, 2024-nji ýylyň 4-5-nji aprelinde türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow dostlukly ýurt bolan Täjigistan Respublikasyna Prezide...

28 Mart
Änew — türki dünýäsiniň medeni paýtagty

Bilşimiz ýaly, 26-njy martda Änew şäheriniň 2024-nji ýylda «Türki dünýäsiniň medeni paýtagty» diýlip yglan edilmegi bilen bagly geçiriljek çärelere badalga bermek dabarasy «Nowruz ýaýlasyndaky» «Türkm...

25 Mart
BMG-den gelen hoş habar

Mälim boşy ýaly, 2024-nji ýylyň 23-nji martynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. Mejlisiň dowamynda hormatly Prezidentimize Bir...

19 Mart
Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky dost-doganlyk gatnaşyklary ösdürilýär

Bilşimiz ýaly, 2024-nji ýylyň 15-17-nji martynda Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň saýlawlary geçirildi. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasyny...

19 Mart
Saýlaw ulgamynda halkara hyzmatdaşlygy

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň wekilleri 2024-nji ýylyň 15-17-nji martynda geçirilen Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň saýlawlaryna Garaşsyz Döwletle...