TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

18 Ýan

Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär Maksat Annanepesow Lebap welaýatynyň saýlawçylary bilen duşuşdy

Şu gün Lebap welaýatynyň S.Seýdi adyndaky döwlet drama teatrynda ýokary döwlet wezipesine dalaşgär, Azyk senagaty döwlet birleşiginiň başlygynyň orunbasary M.Annanepesowyň saýlawçylar bilen duşuşygy boldy.

Bu ýere ýerli häkimiýetiň ýolbaşçylary, döwlet edaralarynyň we kärhanalarynyň işçileri, daýhan birleşikleriň zähmetkeşleri, jemgyýetçilik guramalarynyň we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, hormatly il ýaşululary we ýaşlar ýygnandylar.

Duşuşygyň barşynda dalaşgäriň ynanylan wekiline söz berildi. Ol ýygnananlary M.Annanepesowyň zähmet ýolywe göreldeli şahsy häsiýetleri bilen tanyşdyrdy. Dalaşgäri ýurduna we halkyna ak ýürekden hem-de wepaly gulluk edýän oňat ýolbaşçy we açyk ýürekli raýat hhökmande häsiýetlendirmek bilen, dalaşgäriň wekili lebaply saýlawçylary onuň üçin ses bermäge çagyrdy.

Soňra Türkmenistanyň Prezidentinyň wezipesine dalaşgäriň özüne söz berildi. Ýygnananlar bilen mähirli salamlaşyp, M.Annanepesow olary özüniň saýlawlaryň öňüsyrasyndaky maksatnamasynyň esasy ýagdaýlary bilen tanyşdyrdy. Maksatnama laýyklykda, ol halkara hyzmatdaşlygyny giňeltmäge, döwletiň ykdysady, seýasy we durmuşy esaslaryny pugtalandyrmaga gönükdirilen ugry dowam etdirmekçi bolýar.

Türkmenistanyň Prezidentligine saýlaşlar boýunça geçirilýän bu çäreleriň ähli tapgyrlarynyň biziň Garaşsyz, Bitarap döwletimizde milli demokratiýa, adam hukuklary boýunçaýörelgeleriň berjaý edilýändigine doly güwä geçýändigini, durmuşa geçirilýän düýpli özgertmeleriň, ykdysadyýetde, syýasatda we medeniýetde gazanylýan görlüp-eşidilmedik üstünlikleriň ýurdumyzyň syýasy we durmuş esaslaryny has hem pugtalandyrýandygyny dalaşgär belent ruhubelentlik we uly buýsanç bilen belledi.

Dalaşgäriň aýtmagyna görä, ol döwlet baştutanlygyna saýlanan halatynda, ýurdumyzda parahatçylygy we durnuklylygy saklamaga, düýpli özgertmeleri geçirmäge we milli ykdysadyýetiň hemmetaraplaýyn ösdürilmegine, ýurdumyzyň şäherleriniň we obalarynyň mundan beýläk hem abadanlaşdyrylmagyna birinji nobatda üns bermekçi bolýar.

Saýlawçylaryň, hususan-da, Lebap welaýatyny ösdürmegiň geljegi bilen gönüden-göni baglanyşykly sowallaryna jogap berip, M.Annanepesow senagat we medeni-durmuş maksatly wajyp desgalaryň ençemesiniň gurmak, obasenagat toplumynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak, sporty ösdürmäge hemmetaraplaýyn ýardam etmek barada göz öňünde tutýan maksatlaryny aýtdy.

Gündogar welaýatyň üstaşyr geçirijilik kuwwatyny hasaba almak bilen, ulag infrastrukturasyny mundan beýläk hem ösdürmäge, hususan-da, Amyderýanyň üstünden geçýän demir ýol köprüsiniň gurluşygynyň taslamasyny tamamlamaga uly ähmiýet berler.

Mähirli garşylandyklary üçin ýygnananlara hoşallyk bildirip,Türkmenistanyň Prezidentligine dalaşgär özüne bildirilen ynamy ödejekdigine we ýurdumyzyň abraýyny artdyrmak, mähriban halkymyzyň bagtyýar we abadan ýaşamagy üçinähli gujur-gaýratyny gaýgyrmajakdygyna ynandyrdy.

30 Noý
Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň paýtagtymyzda geçen sammiti

Hormatly Prezidentimiziň başlyklyk etmeginde Aşgabat şäherinde şu ýylyň 28-nji noýabrynda geçirilen Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (YHG) 15-nji sammiti halkara derejesinde uly ähmiýete eýe boldy.  ...

15 Noý
Rysgal-berekediň toýy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ba­ba­daý­han­la­ry­my­zyň gaý­rat­ly zäh­me­ti­niň ne­ti­je­le­ri­ne, türk­men top­ra­gyn­da ýe­tiş­di­ri­len bol ha­sy­la äh­li­halk buý­san­jy­nyň ny­şa­n...

08 Noý
Bag ekmegiň güýzki möwsümi

Täze taryhy eýýamda — Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe daşky gurşawy goramak, türkmen tebigatynyň baýlyklaryny artdyrmak baradaky meseleler döwletimiziň üns merkezinde bolup, arkadag Prezide...

21 Okt
Däp bolan önümçilik tejribesi

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly baştutanlygynda, öňdengörüjilikli döwlet syýasaty esasynda ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy durmuşyny demokratiýalaşdyrmak meselesi aýratyn möhüm ugurlaryň biri...

30 Iýul
Welaýatlaryň, Aşgabat şäheriniň täze döredilen saýlaw toparlary: jemler, sanlar

Ýurdumyz bu gün demokratik ýörelgeleri çuňlaşdyrmak ýoly bilen öňe ynamly gadam urýar. Demokratik şertleriň çäklerinde ýurdumyzda her bir türkmen raýatynyň saýlaw hukuklarynyň üpjün edilmegine hem uly...

23 Iýul
Etraplaryň, şäherleriň täze döredilen saýlaw toparlary: jemler, sanlar

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly baştutanlygynda günsaýyn ösüp barýan asuda ýurdumyzda raýatlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny goramaga gönükdirilen il-ýurt bähbitli çäreler yzygiderli amala a...

03 Iýul
Halkara konferensiýasy geçirildi

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklaryny sanlylaşdyrmak işi ýokary depginler bilen dowam edýär....

03 Iýul
Welaýat, Aşgabat şäher saýlaw toparlary täzeden döredildi

?Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramyna taýýarlyk görülýän günlerde hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda alnyp...